Wetsvoorstel

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Schuldenbewind is een beschermingsmaatregel die de rechtbank op verzoek kan opleggen als iemand te maken heeft met problematische schulden. Het doel is om de financiële situatie van de betrokkene te stabiliseren en te zorgen dat basisvoorzieningen, zoals huur, gas, water, licht en leefgeld worden betaald. De betrokkene zelf, zijn naaste(n), zorginstelling of de gemeente kunnen bij de rechtbank om schuldenbewind verzoeken.
Het wetsvoorstel wijzigt twee zaken rondom schuldenbewind:
1. Gemeenten krijgen hiervoor in concrete gevallen adviesrecht bij de rechtbank. Daarmee kunnen gemeenten hun regierol op grond van de gemeentelijke schuldhulpverlening beter uitvoeren. Dit kan voor de betrokkene leiden tot een betere afweging tussen schuldenbewind en een andere, lichtere vorm van ondersteuning door de gemeente. Op dit moment zijn gemeenten namelijk vaak niet op de hoogte van verzoeken tot schuldenbewind.
2. Schuldenbewind kan alleen voor bepaalde tijd worden ingesteld. Dat is om te voorkomen dat het bewind onnodig lang duurt.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
23 apr 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

14:00 - 14:00

08 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

20:31 - 20:32

Wetgevingsproces

01 apr 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
08 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2020

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten