Wetsvoorstel

Inititiatiefvoorstel van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Het voorstel van Rijkswet regelt dat artikel 58 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat gaat over de beëindiging van de rechtsorde zoals neergelegd in het Statuut, niet enkel geldt voor Aruba maar ook voor Curaçao en Sint Maarten. Tevens regelt het wetsvoorstel dat de noodzaak tot het houden van een referendum hiertoe vervalt. Ook komt de eis van een meerderheid van twee derden van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden te vervallen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat bij wijziging van de Grondwet regels worden gesteld voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de indiener zijn ontvangen.

13:00 - 13:30

Debat terugkijken
23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat advies Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zijn ontvangen

13:00 - 13:30