Wetsvoorstel

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. De regels worden daarbij in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van die wet. Tegelijkertijd worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Doel daarvan is om ook voor lokale en provinciale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen de geluidregelgeving duidelijker en beter te maken.

Activiteiten

09 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:30 - 16:00

17 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 november 2018.  De brief "Aanvullingswet geluid: vereenvoudigd normenkader als onderdeel van verbetering werking van de geluidregels" bij de behandeling van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet betrekken en deze brief niet behandelen tijdens het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018.  De staatssecretaris verzoeken de reactie op het bericht dat miljoenen huizen in Nederland, volgens de WHO, last hebben van te veel lawaai (Rltnieuws.nl, 10 oktober 2018), gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 10 oktober 2018 door het lid Kröger (GL), te ontvangen voor 21 november 2018.

10:15 - 11:15