Wetsvoorstel

Wijziging van enige onderwijswetten met betrekking tot o.a. de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister

In dit wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld: - het niet langer bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een besluit van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) om door te gaan als ofwel een school voor speciaal onderwijs (so), dan wel een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van de leerlingaantallen op de teldatum in het jaar waarin de bekostiging aanvangt, maar op de teldatum in het jaar daaraan voorafgaand; - het concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen in residentiële instellingen; - het opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste speciale school voor basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkingsverband, de ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband; - het aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest; - het mogelijk maken dat voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd; - het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

06 jun 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:20 - 15:45

15 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 juni a.s. te 10.00 uur (mede in afwachting van antwoord op commissiebrief n.a.v. nota van wijziging).

10:00 - 11:00

28 jun 2017
28 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 juli 2017 om 10.00 uur.

15:00 - 16:00

21 sep 2017
21 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

05 okt 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34 732)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.

16:15 - 17:00

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

31 mei 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
06 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jun 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 jun 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jul 2017

Wetsvoorstel inzake enkele aanpassingen m.b.t. bekostiging passend onderwijs en invoering lerarenregister

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 sep 2017

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
21 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 okt 2017

Plenaire vergadering: Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34 732)

Plenair debat
10 okt 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

06 jul 2017
Verslag (34732-6)
10 okt 2017
34732, eindtekst
Alle documenten