Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak Correctief referendum

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) tot wijziging van de Grondwet beoogt vast te leggen dat een voorstel van wet dat door de Staten-Generaal is aangenomen, aan een referendum wordt onderworpen indien hiervoor voldoende steun is. Hiervoor moet na een inleidend verzoek van een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden daartoe de wens kenbaar maken. Dit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. Het overwegingsvoorstel 30.174 is in 2014 aangenomen. De kamers kunnen een voorstel van wet terzake van het vereiste aantal kiesgerechtigden alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Aan het inleidend verzoek wordt geen gevolg gegeven, indien de Koning de Staten-Generaal kennis heeft gegeven van zijn besluit waarbij aan het voorstel de bekrachtiging is onthouden. De bekrachtiging van een voorstel van wet kan pas plaatsvinden nadat over dit voorstel een referendum is gehouden of nadat is komen vast te staan dat daarover geen referendum wordt gehouden. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 45
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Uitgezonderd
VVD 33 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Uitgezonderd
SP 14 Voor
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Activiteiten

Behandeling ligt stil

Stemmingen

Besluit: Verworpen.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd activiteit: 13:35 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 juli 2017 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 23 mei 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 juni 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen. 

 3. 15 juni 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 juli 2017 te 14.00 uur. 

 4. 15 juni 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 5. 6 juli 2017

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 34724)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 7 september 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 12 september 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 27 september 2017

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (34 724)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 9. 23 november 2017

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2018, over de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld en over Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum )

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten