Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Veldhoven Rijkswet afkondigings- en kennisgevingsformulieren

De initiatiefneemster acht het onwenselijk dat het sedert de grondwetsherziening van 1983 via additioneel artikel XIX gebruikte afkondigingsformulier zoals dat in artikel 81 van de Grondwet naar de tekst van 1972 was voorgeschreven nog langer wordt gebruikt. Additionele artikelen horen op enig moment uitgewerkt te raken en te vervallen. Nu het voor de initiatiefneemster duidelijk is, dat opeenvolgende kabinetten zich niet aan deze materie wilden branden, is initiatiefwetgeving een geëigend middel om voortgang te boeken. Het wetsvoorstel strekt ertoe formulieren voor de afkondiging van (rijks)wetten wettelijk te regelen. De initiatiefneemster neemt het standpunt in dat de formule “bij de gratie Gods” dient te vervallen, omdat deze afbreuk doet aan de democratische grondslag van onze rechtsstaat en een inbreuk oplevert op het beginsel van scheiding van kerk en staat. In het thans nog geldende afkondigingsformulier wordt in relatie tot de Koning nog de pluralis majestatis gebruikt («Wij»). Voorgesteld wordt dat voortaan ook in wetten en koninklijke besluiten gesproken wordt over «de Minister».

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

21 jan 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

10:00 - 11:30

19 jan 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

Documenten

Alle documenten