Wet transparant toezicht financiële markten

Het wetsvoorstel maakt een transparanter toezicht op financiële markten mogelijk door drie wijzigingen van Afdeling 1.5.2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft):
1. Een uitbreiding van de mogelijkheden van de toezichthouders om een openbare waarschuwing uit te vaardigen.
2. Een expliciete mogelijkheid voor de toezichthouders om te reageren op mededelingen van financiële instellingen over het toezicht.
3. Een grondslag voor De Nederlandsche Bank om kerncijfers van banken te publiceren.
Verder wordt de rechtsbescherming inzake het openbaar maken van gegevens verduidelijkt of aangepast, zowel in de Wft als in de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Documenten

Alle documenten