Toezeggingen

Zoekresultaten (239)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Erfgoed

Toezegging bij Erfgoed. Voor de verkiezingen ontvangt de Kamer de stand van zaken betreffende de herbestemming van monumenten en een update met betrekking tot de vereenvoudiging hiervan.

TZ202310-036

Toezeggingen

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. De minister stuurt de Kamer voor de OCW-begrotingsbehandeling 2024 een brief met een overzicht van opties voor rentemaatregelen (specifiek het renteplafond) op studieleningen en beantwoordt in die brief ook de vraag of in het verleden negatieve rente op staatsobligaties is losgekoppeld

TZ202310-070

Toezeggingen

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. De minister gaat samen met de Vereniging Hogescholen en met de docenten die het manifest hebben geschreven in gesprek om te kijken of de ontwikkeling van een protocol onderwijsvernieuwing mogelijk is. In dat protocol wordt in dat geval ook verslaggeving van de betrokkenheid van de

TZ202310-067

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9)

Toezegging bij Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9). Begin 2024 ontvangt de Kamer een voortgangsbrief basisvaardigheden. Hierin worden de volgende punten opgenomen (naast de toezegging inzake deze voortgangsbrief gedaan tijdens het commissiedebat): - de voor- en tegenargumenten voor het

TZ202310-166

Toezeggingen

Toezegging bij Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Toezegging bij Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten). Bij de indiening van het wetsvoorstel over burgerschap bij de Tweede Kamer, wordt door de regering ook gemotiveerd wat de aanvullende functie van een instellingsexamen kan zijn.

TZ202309-044

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9)

Toezegging bij Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9). De minister gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn om mbo-studenten de ruimte te bieden een bestuursjaar te doen en komt daar voor de zomer 2024 bij de Kamer op terug.

TZ202310-167

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9)

Toezegging bij Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9). De minister gaat verkennen op welke wijze ouderinspraak en -betrokkenheid binnen het mbo steviger kan worden vormgegeven. De uitkomsten van deze verkenning worden in het eerste kwartaal van 2024 naar de Kamer gestuurd.

TZ202310-165

Toezeggingen

Toezegging bij Maatschappelijke diensttijd

Toezegging bij Maatschappelijke diensttijd. De minister onderzoekt wat de precieze redenen zijn waarom jongeren uitvallen c.q. uitstromen uit MDT en neemt de uitkomsten van dit onderzoek op in de voortgangsrapportage over MDT die medio 2024 naar de Kamer wordt gestuurd.

TZ202310-152

Toezeggingen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen

Toezegging bij Lokale, regionale en streekomroepen. De staatssecretaris zal de mogelijke effecten van de regelingen op de private media in kaart brengen alsmede de effecten van de aangekondigde investeringen op het totale medialandschap, dus ook op het verdienmodel van private lokale en regionale journalistiek. Ook zal de staatssecretaris in kaart

TZ202310-023

Toezeggingen

Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector . De minister informeert de Kamer begin 2024 over de lopende onderzoeken rondom stagevergoedingen in het hoger onderwijs en zal hierbij ook zijn inzet met de Kamer delen. In afwachting daarvan zal hij de Kamer nog voor het tweeminutendebat informeren over een

TZ202310-141

Toezeggingen

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. De Kamer ontvangt in december 2023 een technische en beleidsarme Kamerbrief met een menu aan bekostigingsopties.

TZ202310-071

Toezeggingen

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. Voor begrotingsbehandeling OCW 2024 ontvangt de Kamer een brief over de uitvoering van de moties over medezeggenschap, waarin ook aandacht wordt besteed aan vergoedingen en de mogelijkheden om medezeggenschap steviger neer te zetten.

TZ202310-069

Toezeggingen

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. De minister komt in het voorjaar 2024 met een inhoudelijke beleidsreactie op het rapport Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs, waarin ook de aanbevelingen die de inspectie doet in relatie tot de invoering van de instellingsaccreditatie worden

TZ202310-068

Toezeggingen

Toezegging bij Erfgoed

Toezegging bij Erfgoed. De staatssecretaris gaat in gesprek met rijksmusea en de RCE over toegankelijkheid en neemt dit mee in het kenniscentrum toegankelijkheid en koppelt dit in het eerste kwartaal van 2024 terug aan de Kamer.

TZ202310-040

Toezeggingen

Toezegging bij Erfgoed

Toezegging bij Erfgoed. Voor de begrotingsbehandeling 2024 van OCW wordt de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie m.b.t de bevrijdingsfestivals.

TZ202310-039