Toezeggingen

Zoekresultaten (250)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

Toezegging bij Integraal Zorgakkoord. Voor het eind van het jaar stuurt de minister van VWS nadere informatie over de spoedeisendehulpstops en waar mogelijk na akkoord van het LNAZ een totaaloverzicht hiervan.

TZ202211-002

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Acute Zorg

Toezegging bij Acute Zorg. Uiterlijk in het voorjaar van 2023 stuurt de minister van VWS de Kamer het wetsvoorstel dat een opt-out regelt voor het beschikbaar stellen en verstrekken van gegevens bij acute zorg.

TZ202211-070

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.. Voor de zomer 2023 ontvangt de Kamer een tussenstand van de onderzoeken naar het draagvlak voor gedragsmaatregelen.

TZ202302-231

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.. Deze week ontvangt de Kamer een brief over de noodbevoegdheid.

TZ202302-230

Toezeggingen

Toezegging bij Acute Zorg

Toezegging bij Acute Zorg. Na ommekomst van het TNO-onderzoek naar de effecten van gedeeltelijke sluiting van kleinere spoedeisende hulpposten, zal de minister van VWS hier schriftelijk op reageren (naar verwachting voor het eind van het jaar).

TZ202211-069

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Toezegging bij Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt de Kamer nadere informatie over het verdere proces van de volgende tranches van de wijziging van de Wpg.

TZ202302-229

Toezeggingen

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus. De minister zal de Kamer in januari informeren over het gebruik van luchtreinigers.

TZ202302-225

Toezeggingen

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus. Na het kerstreces wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog over de vaccinatiebereidheid.

TZ202302-218

Toezeggingen

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Toezegging bij Ontwikkelingen rondom het coronavirus. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Kamer begin 2023 informeren over het werkprogramma van het Maatschappelijk Impact Team.

TZ202302-221

Toezeggingen

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid. Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief over de verdere doorontwikkeling van de sluisprocedure.

TZ202303-097

Toezeggingen

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid. In oktober ontvangt de Kamer informatie over de update van de lijst van kritische middelen.

TZ202303-091

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Zorgverzekeringsstelsel

Toezegging bij Zorgverzekeringsstelsel. In de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de monitor over de stapeling van de eigen bijdragen. In het eerste kwartaal van 2024 ontvangt de Kamer de beleidsreactie hierop.

TZ202308-017

Toezeggingen

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid

Toezegging bij Geneesmiddelenbeleid. De minister stuurt de Kamer dit najaar, voor de begrotingsbehandeling 2024, een brief over de quickscan farmacogenetica.

TZ202303-092

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Zorgverzekeringsstelsel

Toezegging bij Zorgverzekeringsstelsel. Bij de start van het overstapseizoen zal de minister de Kamer informeren over het overzicht van zorgpolissen.

TZ202308-018

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Zorgverzekeringsstelsel

Toezegging bij Zorgverzekeringsstelsel. Deze zomer ontvangt de Kamer een brief waarin wordt ingegaan op eventuele oplossingsrichtingen ten aanzien van de toegankelijkheid van mondzorg voor de korte en lange termijn. In het najaar ontvangt de Kamer de nadere uitwerking hiervan. Toezegging aan de leden Dijk (SP) en Bushoff (PvdA).

TZ202308-013

Toegezegd aan Dijk, J.P.