Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van het lid Tjeerd de Groot over het bijhouden en publiek toegankelijk maken van een overzicht van de stoffen die geloosd mogen worden

Besluit: Aangenomen.

29684-251
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Beckerman over uitgangspunten bij het actualiseren van de lozingsvergunningen

Besluit: Verworpen.

29684-252
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Kröger c.s. over samen met lokale bevoegde gezagen onderzoeken of de vergunde lozingen niet optellen tot een zwaardere milieulast dan wat mag volgens de Kaderrichtlijn Water

Besluit: Aangenomen.

29684-253
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken of de systematiek voor het vastleggen van best beschikbare technieken toereikend is voor het beschermen van het Waddengebied

Besluit: Aangenomen.

29684-255
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Beckerman en Van Esch over onder geen enkele voorwaarde nieuwe vergunningen voor het lozen van afvalstoffen in de Waddenzee toelaten

Besluit: Verworpen.

29684-256
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over bestaande gaswinning onder de Waddenzee zo snel mogelijk stoppen (t.v.v. 29684-254)

Besluit: Verworpen.

29684-257
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen