Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming van de financiële sector/toekomst van het bankenlandschap

Plenaire vergadering 4 april 2023

Motie van het lid Van der Lee over de verkenning naar wetgeving om de verduurzaming van de financiële sector te versnellen voortvarend oppakken

Besluit: Aangenomen.

32013-259
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van der Lee over verder ontwikkelen van beleid op het transparant maken en terugdringen van vervuilende financieringen

Besluit: Verworpen.

32013-260
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van der Lee over ervoor zorg dragen dat de financiële sector klimaatdoelen incorporeert in investeringen

Besluit: Verworpen.

32013-261
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Teunissen en Van Raan over verkennen of de Wft uitgebreid kan worden door klimaat onderdeel te maken van de bedrijfsvoering van financiële instellingen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32013-262
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Teunissen en Van Raan over concrete, meetbare doelen opnemen in het verduurzamingsbeleid van de financiële sector

Besluit: Verworpen.

32013-263
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Teunissen en Van Raan over dierenwelzijnsbeleid verplicht stellen voor financiële instellingen

Besluit: Verworpen.

32013-264
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Grinwis en Slootweg over scenario's uitwerken voor uitbreiding van het Nederlandse bankenlandschap met een depositobank

Besluit: Aangenomen.

32013-265
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Grinwis en Slootweg over de mogelijkheid verkennen van de Volksbank als coöperatieve bank

Besluit: Aangenomen.

32013-266
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Heinen c.s. over toetsen of de Wet vifo voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat privacygevoelige data of vitale onderdelen van de financiële sector belanden bij landen met hoge veiligheids- en spionagerisico's

Besluit: Aangenomen.

32013-267
Indiener E. Heinen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Weyenberg en Grinwis over afspraken maken met financiële instellingen over uniforme meetmethodes en rapportagestandaarden

Besluit: Aangenomen.

32013-268
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Slootweg en Grinwis over bij het besluit of de Volksbank een coöperatie wordt de klanten raadplegen en de karakteristieken van de bank in acht nemen

Besluit: Aangenomen.

32013-269
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Slootweg en Bontenbal over concentratie van overheidsaanbod voor financiering en ondersteuning van innovatie en verduurzaming

Besluit: Aangenomen.

32013-270
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Alkaya over het oligopolie in de Nederlandse bankenwereld bestrijden

Besluit: Verworpen.

32013-271
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Motie van het lid Nijboer over het internationaal substantieel verhogen van de harde leverage ratio

Besluit: Aangenomen.

32013-272
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Nijboer over niet instemmen met voorstellen tot eigen aandeleninkoop tot de leverage ratio 10% bedraagt

Besluit: Verworpen.

32013-273
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Nijboer over de rekening terecht laten komen waar die hoort, namelijk bij aandeelhouders, coco's en andere achtergestelde crediteuren

Besluit: Aangenomen.

32013-274
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Ephraim over onderzoek doen naar hoe de expertise op het gebied van emissies weer teruggebracht kan worden binnen het Nederlandse bankwezen

Besluit: Aangenomen.

32013-275
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Ephraim over zeker stellen dat bankieren op basis van ESG en/of mvo-doelstellingen nimmer in conflict raakt met de bankierseed

Besluit: Verworpen.

32013-276
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Tony van Dijck over de verhoging van de maximale rente op kredieten per direct ongedaan maken

Besluit: Verworpen.

32013-277
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Gündogan over in EU-verband inzetten op meer inzicht in het totaal aan ongerealiseerde verliezen van banken op vastrentende waarden

Besluit: Aangenomen.

32013-278
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Gündogan

Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat vermeden moet worden dat banken in Nederland een poortwachtersrol toebedeeld krijgen in het behalen van klimaat- en SDG-doelstellingen

Besluit: Verworpen.

32013-279
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD