Moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbescherming

Plenaire vergadering 21 maart 2023

Motie van het lid Van Haga over alle niet strikt noodzakelijke administratieve regels en werkzaamheden voor jeugdbeschermers schrappen

Besluit: Aangenomen.

31839-928
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over tegemoetkomen aan de eis van 400 miljoen euro vanuit de sector om meer jeugdbeschermers aan te nemen

Besluit: Verworpen.

31839-929
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een onafhankelijk, intensief perspectiefonderzoek een vereiste maken voor een indicatie voor uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling

Besluit: Verworpen.

31839-930
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over de Jeugdwet wijzigen om het aantal ingrijpende kinderbeschermingsmaatregelen te verminderen

Besluit: Verworpen.

31839-931
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van de leden Westerveld en Mutluer over de voorbehouden intrekken bij de artikelen 26, 37 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Besluit: Verworpen.

31839-932
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Raemakers over kinderen met jeugdhulp binnen het vrijwillig kader adequaat meenemen in het afwegingskader

Besluit: Aangenomen.

31839-933
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66

Motie van de leden Van Nispen en Kwint over een rechtenkader voor ouders die vrijwillig meewerken aan een jeugdbeschermingsmaatregel

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31839-934
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Mutluer over oplossingen uitwerken voor de hoge werkdruk en grote tekorten in de jeugdbescherming

Besluit: Aangenomen.

31839-935
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Mutluer over het individuele tuchtrecht in de jeugdbescherming toespitsen op persoonlijk verwijtbare fouten

Besluit: Aangenomen.

31839-936
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Maeijer over vertrokken jeugdbeschermingsmedewerkers verzoeken om terug te keren

Besluit: Verworpen.

31839-937
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Maeijer over een wettelijke borging van de omgang tussen ouders en kind vanaf de eerste dag van uithuisplaatsing

Besluit: Verworpen.

31839-938
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Maeijer over een plan van aanpak om de regeldruk voor jeugdbeschermers terug te dringen

Besluit: Aangenomen.

31839-939
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Peters over lessen uit het verleden gebruiken bij toekomstige maatregelen ter verbetering van de jeugdzorg en jeugdbescherming

Besluit: Aangenomen.

31839-940
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA