Moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Plenaire vergadering 22 september 2022

Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

Besluit: Verworpen.

36200-7
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over het compenseren van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die veel energie gebruiken

Besluit: Verworpen.

36200-8
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over verruimen van de werkkostenregeling

Besluit: Aangenomen.

36200-9
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over ruimhartiger toepassen van het tarief-en prijsplafond op stroom en gas en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022

Besluit: Verworpen.

36200-10
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over het stikstofbeleid beëindigen en de vrijgevallen miljarden inzetten om het eigen risico af te schaffen en de huren met 15% te verlagen

Besluit: Verworpen.

36200-11
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over de btw op boodschappen op 0 procent zetten

Besluit: Verworpen.

36200-12
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over per direct stoppen met het innen van de ODE, btw en belasting op energie

Besluit: Verworpen.

36200-13
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over onder ogen zien dat de islam een ideologie is van haat en terreur

Besluit: Verworpen.

36200-14
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over onmiddellijk een asielstop invoeren

Besluit: Verworpen.

36200-15
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over zich weer bezig houden met basistaken zoals bestaanszekerheid, veiligheid, zorg en onderwijs en stoppen met ideologische dwalingen zoals stikstof, klimaat en EU-afdrachten

Besluit: Verworpen.

36200-16
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over een op het energie-intensieve mkb toegespitste toereikende compensatieregeling voor de vaste energielasten

Besluit: Aangenomen.

36200-17
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Hermans en Pieter Heerma over het opstellen van een versnellingsplan rond kernenergie

Besluit: Aangenomen.

36200-18
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Hermans en Marijnissen over deze winter enkel afsluiting toestaan bij aantoonbaar misbruik, fraude of veiligheidsrisico's

Besluit: Aangenomen.

36200-19
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Marijnissen over invoeren van een extra schijf winstbelasting van 49,5 procent boven de 1 miljoen euro

Besluit: Verworpen.

36200-20
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Marijnissen over afzien van de bezuiniging van 400 miljoen euro op de personeelsnorm in de verpleeghuizen

Besluit: Verworpen.

36200-22
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Paternotte c.s. over bij de oplossingen voor het energie-intensieve mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en culturele instellingen

Besluit: Aangenomen.

36200-23
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Besluit: Aangenomen.

36200-24
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Kuiken c.s. over verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur met behoud van volledige koppeling

Besluit: Verworpen.

36200-25
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 8 anderen

Motie van het lid Kuiken c.s. over huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht geven op stevige huurverlaging

Besluit: Aangenomen.

36200-26
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over bij de oplossingen voor het mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en verenigingen

Besluit: Aangenomen.

36200-27
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Pieter Heerma en Den Haan over het instellen van een burgerberaad om de samenleving te betrekken bij de vraagstukken van vergrijzing

Besluit: Aangenomen.

36200-28
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Klaver c.s. over een aanvullend klimaatpakket waardoor het kabinetsbeleid wel in lijn is met de klimaatdoelstelling van 2030

Besluit: Verworpen.

36200-29
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 6 anderen

Motie van de leden Klaver en Kuiken over een nadere uitwerking van het prijsplafond en daarbij onder andere de volumegrens en het tariefplafond ruimhartig kiezen

Besluit: Aangenomen.

36200-30
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden

Besluit: Aangenomen.

36200-31
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand c.s. over een plan om ook studenten die geen eigen energiecontract hebben de energietoeslag geven

Besluit: Verworpen.

36200-32
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 13 anderen

Motie van het lid Ouwehand c.s. over de btw op alle onbewerkte groente en fruit per 1 november afschaffen

Besluit: Aangehouden.

36200-33
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 9 anderen

Motie van het lid Ouwehand over een moratorium instellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen

Besluit: Verworpen.

36200-34
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over borgen dat omwonenden goed beschermd worden tegen stank

Besluit: Aangenomen.

36200-35
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat het hervatten van de gaswinning in Groningen geen taboe mag zijn

Besluit: Verworpen.

36200-36
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over aanvullende maatregelen treffen om de asielinstroom te beperken

Besluit: Verworpen.

36200-37
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over afzien van de aangekondigde uitgave van 4 miljard euro uit het klimaatfonds

Besluit: Verworpen.

36200-38
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over de mogelijkheden onderzoeken tot herinvoering van tewerkstellingsvergunningen voor werknemers binnen de EER

Besluit: Verworpen.

36200-39
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de minister van Financiën oproepen vast te houden aan het traditionele koffertje met de miljoenennota

Besluit: Aangenomen.

36200-40
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 8 anderen

Motie van de leden Van der Staaij en Hermans over maatregelen treffen om de administratieve lastendruk en werkdruk in de publieke en private sector te verlagen

Besluit: Aangenomen.

36200-41
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij maken voor personenauto's en motoren

Besluit: Aangenomen.

36200-42
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 4 anderen

Motie van het lid Azarkan over de middelen binnen de enveloppe armoede en schulden ook aanwenden voor gerichte ondersteuning van voedsel-en kledingbanken

Besluit: Aangenomen.

36200-43
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Dassen over voor 1 oktober aan de Dienst Toeslagen kenbaar maken dat de zorgtoeslag eenmalig aangevuld mag worden met 412 euro

Besluit: Verworpen.

36200-45
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen over een voorstel om binnen de toeslagensystematiek de mogelijkheid te hebben om compensatie via bijvoorbeeld de zorgtoeslag te bieden

Besluit: Verworpen.

36200-46
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen over een plan om het STAP-budget gericht in te zetten voor maatschappelijk cruciale sectoren zoals techniek en ICT

Besluit: Aangenomen.

36200-47
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen over een voorstel tot het gratis aanbieden van menstruatieproducten op scholen en in openbare gebouwen

Besluit: Verworpen.

36200-48
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag

Besluit: Aangenomen.

36200-49
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Den Haan en Paternotte over onderzoeken of het mogelijk is om doorwerken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken

Besluit: Aangenomen.

36200-50
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van het lid Den Haan over een Landelijke Hulplijn Geldzorgen openen

Besluit: Aangenomen.

36200-51
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan

Motie van het lid Den Haan c.s. over de drie aanbevelingen uit het rapport 'Met te weinig genoegen nemen' van de National Ombudsman overnemen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-52
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 3 anderen

Motie van de leden Van der Plas en Eerdmans over de sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van het mogelijk verdwijnen van duizenden boerenbedrijven in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

36200-53
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over ook energiecompensatie voor studenten met een specificatie van de energieprijzen in hun huurcontract en bij huishoudens die een energiemeter delen

Besluit: Verworpen.

36200-55
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over de verplichtstelling van warmtepompen tot nader order uitstellen

Besluit: Verworpen.

36200-56
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Sylvana Simons over uitspreken dat beleid rondom essentiële voorzieningen dient te zijn ingericht op daadwerkelijke noden en behoeften van mensen

Besluit: Verworpen.

36200-57
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Sylvana Simons over aanvullende maatregelen treffen die de lastendruk van studenten verlichten

Besluit: Verworpen.

36200-58
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Van Haga over het afkeuren van de handelswijze van het kabinet

Besluit: Verworpen.

36200-59
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over overuren vrijstellen van belasting

Besluit: Verworpen.

36200-60
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over er bij de provincie Groningen op aandringen een referendum uit te schrijven over de gaswinning in Groningen

Besluit: Verworpen.

36200-61
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over de stijging van de lonen compenseren met een verlaging van de werkgeverslasten

Besluit: Verworpen.

36200-62
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een specifiek prijsplafond voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Besluit: Verworpen.

36200-63
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over de grenswaarde van het toptarief in de vennootschapsbelasting op € 395.000 houden

Besluit: Verworpen.

36200-64
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar mogelijke collusie, marktfalen en megawinsten in de energiesector, zowel zonder als met een energieplafond

Besluit: Verworpen.

36200-65
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over binnen vier maanden een strategie opstellen voor zekerheid en betaalbaarheid van zowel energie als voedsel

Besluit: Verworpen.

36200-66
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over met de universiteiten een plan overeenkomen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen

Besluit: Verworpen.

36200-67
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over de Kamer voor de AFB informeren tegen welke prijsopbouw het Nederlandse gas door GasTerra verkocht wordt

Besluit: Verworpen.

36200-68
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van de leden Gündogan en Ouwehand over landbouwvrijstelling in de winstsfeer afbouwen tot nul en de opbrengst inzetten als dekking voor de plannen voor stikstofreductie

Besluit: Verworpen.

36200-69
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Gündogan
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over een verbod op alle mogelijke vormen van winstuitkeringen voor bedrijven die gecompenseerd worden voor het prijsplafond (t.v.v. 36200-21)

Besluit: Verworpen.

36200-71
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over een extra energiecompensatie voor mensen die vanwege medische oorzaken energiekosten boven het tariefplafond hebben t.v.v. 36200-54

Besluit: Aangenomen.

36200-70
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over onderzoeken of het huidige budget voor de NCDR voldoet voor de uitvoering en totstandkoming van nieuw beleid (t.v.v. 36200-44)

Besluit: Aangenomen.

36200-72
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK