Moties ingediend bij het debat over het stikstofbeleid

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Motie van het lid Omtzigt c.s. over verschillen aan de grens zo klein mogelijk maken

Besluit: Aangenomen.

33576-273
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 2 anderen

Motie van het lid Bisschop over eerst een sociaal-economische toets uitvoeren voordat de landelijke kaders worden vastgesteld

Besluit: Verworpen.

33576-275
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Bisschop over met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen

Besluit: Aangenomen.

33576-276
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Bisschop over ruimte geven voor een bottom-up-aanpak van innovatieve emissiereductie

Besluit: Aangenomen.

33576-277
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Bisschop over de omgevingswaarde voor 2030 vaststellen in overleg met de provincies

Besluit: Verworpen.

33576-278
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Edgar Mulder en Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

Besluit: Verworpen. (Hoofdelijk 28-111)

33576-279
Indiener E. (Edgar) Mulder
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over gesprekken starten in Brussel om Natura 2000-beleid te herijken

Besluit: Verworpen.

33576-280
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over de resultaatverplichting van KDW's uit de wet halen

Besluit: Verworpen.

33576-281
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Eppink over het in kaart brengen van de gevolgen van het mogelijk verdwijnen van duizenden boerenbedrijven

Besluit: Verworpen.

33576-282
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het opheffen van de verplichtingen met betrekking tot Natura 2000-gebieden

Besluit: Verworpen.

33576-284
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga c.s. over het afkeuren van het tot nu gevoerde stikstofbeleid

Besluit: Verworpen.(Hoofdelijk 40-99)

33576-286
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 2 anderen

Motie van de leden Beckerman en Ouwehand over het de banken laten betalen van hun rechtvaardige deel

Besluit: Verworpen.

33576-287
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot over escalatiemechanismen klaarzetten om vertraging in de stikstofaanpak te voorkomen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

33576-288
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een vaste plek voor de transitie naar kringlooplandbouw in private kwaliteitssystemen

Besluit: Aangenomen.

33576-289
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over koplopers in kringlooplandbouw ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak

Besluit: Aangenomen.

33576-290
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een generieke methode ontwikkelen met koolstofcertificaten voor combinaties van gewassen en isolatie- en bouwmaterialen

Besluit: Aangenomen.

33576-291
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Thijssen c.s. over een verplichte substantiƫle bail-in in de transitiekosten

Besluit: Aangenomen.

33576-292
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 7 anderen

Motie van de leden Thijssen en Klaver over bij de verdeling van de stikstofrechten voorrang geven aan sociale woningbouw en duurzame energieprojecten

Besluit: Verworpen.

33576-293
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand over eerlijk zijn naar boeren over de opgave en de transitie

Besluit: Verworpen.

33576-294
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel ter ratificering van het handelsverdrag CETA

Besluit: Verworpen.

33576-295
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Ouwehand c.s. over lelystad Airport definitief niet openen

Besluit: Verworpen.

33576-296
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Klaver c.s. over een brief over alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en het toekomstperspectief van de boeren

Besluit: Aangenomen.

33576-298
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 11 anderen

Motie van de leden Eppink en Van der Plas over spoedwoningbouw aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te kunnen wijken van de stikstofwetgeving

Besluit: Verworpen.

33576-299
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van de leden Eppink en Van der Plas over het aanpassen van het stikstofbeleid

Besluit: Verworpen.(Hoofdelijk 32-107)

33576-300
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van het lid Van Campen c.s. over een plan van aanpak voor een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3 en NOx

Besluit: Aangenomen.

33576-301
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over evenwichtige reductiedoelen voor industrie en mobiliteit

Besluit: Aangenomen.

33576-302
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over de ontwikkeling van een publieksvriendelijke digitaal dashboard voor natuurherstel

Besluit: Aangenomen.

33576-303
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Campen c.s. over bezien welke innovaties succesvol zijn of grote potentie hebben voor vermindering van stikstofemissies

Besluit: Aangenomen.

33576-304
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van de leden Grinwis en Boswijk over uitspreken dat elke sector zijn aandeel stikstofemissies in gelijke mate reduceert

Besluit: Aangenomen.

33576-305
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over de provincies ook kaarten verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten

Besluit: Aangenomen.

33576-306
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over het basispad voor stikstofemissies volledig actualiseren in of bij de KEV 2022

Besluit: Aangenomen.

33576-307
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over het toezicht op vergunningverlening voor stikstofuitstoot door de industrie versterken

Besluit: Aangenomen.

33576-308
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over meer verantwoordelijkheid van grote verpachtende partijen in het bieden van perspectief aan de huidige pachters

Besluit: Aangenomen.

33576-309
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Boswijk c.s. over stimuleren dat meer provincies gaan werken met Maatwerk met Meetwerk als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak

Besluit: Aangenomen.

33576-310
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van het lid Boswijk c.s. over de provincies de regie laten nemen in hoe het stikstofbeleid en het budget worden ingezet

Besluit: Aangenomen.

33576-311
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Boswijk c.s. over het zo snel mogelijk komen met een compleet uitgewerkt instrumentarium

Besluit: Aangenomen.

33576-312
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Koekkoek over bij de creatie van bufferzones bekijken of deze passen in een Europees natuurnetwerk waarnaast natuurinclusieve boeren kunnen bestaan

Besluit: Verworpen.

33576-313
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Motie van de leden Koekkoek en Bromet over een duidelijk aanspreekpunt voor boeren in de gebiedsgerichte aanpak

Besluit: Aangenomen.

33576-314
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over een sociaal-economische impactanalyse verplicht onderdeel laten uitmaken van het gebiedsplan

Besluit: Aangenomen.

33576-315
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Van Meijeren over de Nederlandse agrarische sector in staat stellen om te allen tijde de voedselzekerheid voor de Nederlandse bevolking te waarborgen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

33576-316
Indiener G.F.C. van Meijeren
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over boeren niet gedwongen uitkopen maar met rust laten (t.v.v. 33576-283)

Besluit: Verworpen.

33576-318
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over het inzetten op innovatieve oplossingen voor stikstofreductie (t.v.v. 33576-285)

Besluit: Verworpen.

33576-319
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over haalbare en realistische doelstellingen voor de Waddeneilanden en de kust bekendmaken (t.v.v. 33576-274)

Besluit: Verworpen.

33576-317
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt