Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Motie van het lid Sneller over de doorontwikkeling van de initiatieven in zestien kwetsbare gebieden

Besluit: Aangenomen.

35974-5
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66

Motie van het lid Sneller over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de voorstellen uit de initiatiefnota met aandacht voor brede welvaart

Besluit: Overgenomen.

35974-6
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66

Motie van het lid Leijten over de regie nemen in het oprichten van Huizen van het Recht op wijkniveau

Besluit: Verworpen.

35974-7
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van het lid Leijten over het in kaart brengen van belemmeringen voor het grootschalig oprichten van Huizen van het Recht

Besluit: Overgenomen.

35974-8
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van het lid Ellian over voortzetting van de pilot met de spreekuurrechter als onderdeel van de stelselherziening rechtsbijstand

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

35974-9
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD