Motie ingediend bij het VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Plenaire vergadering 8 december 2020

Motie van het lid Kwint over onderzoek naar de effecten van het geheel uit de lumpsum halen van de docent

Besluit: Aangenomen.

31293-556
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
Naar boven