Moties ingediend bij het debat over de mijnbouw

Plenaire vergadering 8 maart 2016

Motie van het lid Van Tongeren over een verplichte milieueffectrapportage bij proefboringen naar fossiele bronnen

Besluit: Verworpen.

32849-47
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Tongeren over prioriteit geven aan waterwinning bij gebruik van de ondergrond

Besluit: Verworpen.

32849-48
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Tongeren over veilig gebruik van zoutcavernes

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32849-49
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Wassenberg en Thieme over geen nieuwe vergunningen voor gas- en zoutwinning bij Wijnaldum

Besluit: Verworpen.

32849-50
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Wassenberg en Thieme over het niet verlengen van de stimuleringsmaatregel voor gaswinning in de Noordzee

Besluit: Verworpen.

32849-51
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Wassenberg en Thieme over een campagne om het gebruik van zonnepanelen te bevorderen

Besluit: Verworpen.

32849-52
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Wassenberg en Thieme over uitsluiting van mijnbouwactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebieden

Besluit: Verworpen.

32849-53
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Dik-Faber over het principe "voorrang voor duurzaam" hanteren

Besluit: Verworpen.

32849-55
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Smaling over een nulmeting vóór het afgeven van een gaswinningsvergunning

Besluit: Verworpen.

32849-57
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van het lid Smaling over een exitstrategie voor binnenlandse gaswinning

Besluit: Verworpen.

32849-58
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van de leden Graus en Klever over het stopzetten van de Duitse pompen als startdatum voor de verjaringstermijn

Besluit: Verworpen.

32849-59
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Graus en Klever over vergoeden van de schade veroorzaakt door stijgend grondwater

Besluit: Verworpen.

32849-60
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Agnes Mulder over geen extra onderzoek naar schaliegaswinning

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32849-62
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Agnes Mulder en Van Veldhoven over openbaar SodM-onderzoek naar breuklijnen bij afvalwaterinjectie

Besluit: Verworpen.

32849-63
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 32849, nr. 61) over uitsluiten van de winning van schaliegas op land

Besluit: Aangenomen.

32849-68
Indiener S. van Veldhoven
Kamerlid, D66
+ 6 anderen

Gewijzigde motie van het lid Bosman c.s. (t.v.v. 32849, nr. 64) over de waardevermeerderingsregeling in de provincie Groningen

Besluit: Aangenomen.

32849-69
Indiener A. Bosman
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Thieme (t.v.v. 32849, nr. 54) over zich uitspreken tegen de winning uit het Papekopveld

Besluit: Verworpen.

32849-66
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 32849, nr. 56) over één loket voor afhandeling van schade door bodemdaling in Friesland

Besluit: Aangehouden.

32849-67
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
Naar boven