Plenaire verslagen

Zoekresultaten (969)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Luchtvaart; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022; Opening; Mededelingen; Slachtofferbeleid; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte; Actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; Invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten; Sluiting;

Plenaire verslagen

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Dierproeven; Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur; Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet; Voortgangsrapportage lood in drinkwater; Wet voldoende betaalbare woningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

87e vergadering, donderdag 2 juni 2022

87e vergadering, donderdag 2 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Opties voor rechtsherstel box 3; Berichtenservice eMates; Handelsbetrekkingen Afrika; Wereldwijde aanpak COVID-19; RBZ Handel; Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven; Verduurzaming industrie; Telecomraad d.d. 3 juni 2022; Beëdiging van de heer M. Mohandis (PvdA); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Werkwijze van de NCTV; Sluiting;

Plenaire verslagen

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022

86e vergadering, woensdag 1 juni 2022; Opening; Duurzaam vervoer; Circulaire economie; Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet digitale overheid; Aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen; Aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

85e vergadering, dinsdag 31 mei 2022

85e vergadering, dinsdag 31 mei 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toerisme; Ggz / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie; Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan; Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders; Sluiting;

Plenaire verslagen

84e vergadering, woensdag 25 mei 2022

84e vergadering, woensdag 25 mei 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Vaststelling van staatloosheid; Personen- en familierecht; Verzoekschriften; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gesubsidieerde rechtsbijstand; Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Initiatief-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum; Wet versterking decentrale rekenkamers; Sluiting;

Plenaire verslagen

83e vergadering, dinsdag 24 mei 2022

83e vergadering, dinsdag 24 mei 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning; Passende bekostiging integrale geboortezorg; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Bemoeienis van het ministerie met OMT-adviezen; Sluiting;

Plenaire verslagen

82e vergadering, donderdag 19 mei 2022

82e vergadering, donderdag 19 mei 2022; Opening; Hamerstukken; Sms-berichten op de telefoon van de minister-president; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sms-berichten op de telefoon van de minister-president; Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 mei 2022; Stemmingen; Politie; Aanpak van discriminatie en racisme; Sluiting;

Plenaire verslagen

81e vergadering, woensdag 18 mei 2022

81e vergadering, woensdag 18 mei 2022; Opening; Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2021; Het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen; Regeling van werkzaamheden; Aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen; Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz; Wet op de Nederlandse Sportraad; Sluiting;

Plenaire verslagen

80e vergadering, dinsdag 17 mei 2022

80e vergadering, dinsdag 17 mei 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting; Misstanden in Nederlandse slachthuizen; Sluiting;

Plenaire verslagen

79e vergadering, donderdag 12 mei 2022

79e vergadering, donderdag 12 mei 2022; Opening; Hamerstukken; Problemen met uithuisplaatsingen van kinderen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Problemen met uithuisplaatsingen van kinderen; Sluiting;

Plenaire verslagen

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdlijnenbeleid ministerie van Buitenlandse Zaken; Regeling van werkzaamheden; (Internationale) Gasmarkt / Leveringszekerheid; Klimaat en energie; Gevangeniswezen en tbs; Adoptie; Arbitrage, mediation en herstelrecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Duurzaam vervoer; Mijnbouw/Groningen; Jeugdbeleid; Medische preventie / Verslavingszorg / Drugspreventie; Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf; Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers; Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking; Sluiting;

Plenaire verslagen

78e vergadering, woensdag 11 mei 2022

78e vergadering, woensdag 11 mei 2022; Opening; Mededelingen; Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022; Mijnbouw/Groningen; Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne; Regeling van werkzaamheden; Mededelingen; Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over het jaar 2021; Wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet; Initiatief-Ellemeet/Tielen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; Arbeidsmarktbeleid; Wet invoering minimumuurloon; Sluiting;

Plenaire verslagen

77e vergadering, dinsdag 10 mei 2022

77e vergadering, dinsdag 10 mei 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer E.J. Slootweg (CDA); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane; Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds; Sluiting;

Naar boven