Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
14 februari 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Medisch-specialistische zorg/ziekenhuiszorg; Vaccinatie in Nederland; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vaccinatie in Nederland; Door Turkije gedicteerde jihadpreek; Deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 februari 2019

Opening; Mededelingen; Gezond vertrouwen in ontwikkeling Wmo-toezicht; Zelfdoding in de jeugdzorg; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Handhaving Wet verbod pelsdierhouderij; Omgaan met gevolgen van aanhoudende droogte; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
12 februari 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek; Leraren; Passend onderwijs; Nationale veiligheid en crisisbeheersing; Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019; Wijziging van de Wet wapens en munitie; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
7 februari 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Integrale aanpak veiligheid en integriteit; Participatiewet; Externe veiligheid; Strategisch Plan Verkeersveiligheid; Bedrijfslevenbeleid; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; NAVO Defensie Ministeriële; Eurogroep/Ecofinraad; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 februari 2019

Opening; Mededelingen; Spoedreparatie fiscale eenheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Persoonsgebonden budget (pgb); Gesubsidieerde rechtsbijstand; Voorkoming grondslaguitholling en winstverschuiving; Bijstandsfraude door Turkse Nederlanders; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
5 februari 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Klimaatakkoord; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
31 januari 2019

Opening; Mededelingen; Wet arbeidsmarkt in balans; Herdenking oud-Voorzitter D. Dolman; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hamerstukken; Wet arbeidsmarkt in balans; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
30 januari 2019

Opening; Mededelingen; Versoepeling van het kinderpardon; Stemmingen; Versoepeling van het kinderpardon; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Versoepeling van het kinderpardon; Stemmingen; Klimaatakkoord; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
29 januari 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO; Toekomst van het rekenen in vo en mbo; Nederlandse militaire steun aan Syrië; Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
24 januari 2019

Opening; Mededelingen; Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2019; Visserij; Dieren in de veehouderij; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Dieren in de veehouderij; Verzamelwet Brexit; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
23 januari 2019

Opening; Mededelingen; De sociale staat van Nederland 2017; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afwikkeling massaschade in collectieve actie; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
22 januari 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Visie op de toekomst van Defensie; Rapport van TNO inzake de Stint; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
17 januari 2019

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verkeersveiligheid; Experiment gesloten coffeeshopketen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Experiment gesloten coffeeshopketen; Aanpassing disconteringsvoet; Raad Buitenlandse Zaken ; Kansenongelijkheid in het onderwijs; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 januari 2019

Opening; Mededelingen; Faciliteren van witwassen door Nederlandse banken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afhandeling schade en versterkingsoperatie Groningen vanwege gaswinning; Gevaren van de uitstoot van houtkachels; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
15 januari 2019

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gebruik van contant geld in de samenleving; Kinderopvang; Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
20 december 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Terugdringen aantallen dyslexieverklaringen; Ggz; Maritiem; Arbeidsmarktdiscriminatie; Artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; De lessen van VMBO Maastricht; Verkenning naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken (29544-870); Spionage door Rusland; Stemmingen; Mededelingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
19 december 2018

Opening; Mededelingen; Najaarsnota 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2018; Meerjarig Financieel Kader ; Belastingdienst; Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen ; Minimaliseren gaswinning Groningenveld; Initiatiefvoorstel Klimaatwet; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 december 2018

Opening; Herdenking aanslag Straatsburg; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Luchtvaart; Herziening van het Nederlandse luchtruim; Sluiting

Status: Gecorrigeerd