Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
18 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 23-25 september 2018 ; Vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank; Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
17 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Europese top van 17 en 18 oktober 2018; Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Orgaandonatie; Financiën sociaal domein; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 oktober 2018

Opening; Vragenuur; Beëdiging mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afschaffing dividendbelasting; Stemmingen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening; Uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten; Beëdiging mevrouw C. Teunissen (PvdD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten; Raad Algemene Zaken 16 oktober 2018 (AO d.d. 11/10); Stemmingen; Actieprogramma Werken in de zorg; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
10 oktober 2018

Opening; Begroting Algemene Zaken en Begroting Koning; Beëdiging van de heer R.A.J. Schonis (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verwijdering asbest en asbesthoudende producten; Begroting Koninkrijksrelaties; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
9 oktober 2018

Opening; Vragenuur; Afscheid Kamerlid Alexander Pechtold ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Koninkrijksrelaties; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Aanscherping criteria voor arbeidsongeschiktheidsuitkering; Wijziging Wet basisregistratie personen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
3 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Wmo; Gevangeniswezen; Interoperabiliteit spoorwegsysteem in EU; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
2 oktober 2018

Opening; Herdenking naar aanleiding van de ramp in Sulawesi; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië; Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
27 september 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Klimaat en energie; Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi; Nucleaire veiligheid; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
26 september 2018

Opening; Mededelingen; Tekort aan rechercheurs; Regeling van werkzaamheden; Participatiewet; Bestaansminimum Caribisch Nederland; Mbo en vmbo; Media algemeen en journalistiek; Invoering extra geboorteverlof; Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
25 september 2018

Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 en 17 juli; Digitalisering; MIRT; Circulaire economie; Toepassing artikel 68 Grondwet; Bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op Airbnb; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 september 2018

Opening; Mededelingen; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; AVVN; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
19 september 2018

Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 september 2018

Opening; Aanbieding Prinsjesdagstukken 2019; Regeling van werkzaamheden; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 september 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verordening Biometrie op identiteitskaarten; Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018; Informele Europese top in Salzburg 20/9; Beëdiging de heer A.A. Aartsen (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Europese top in Salzburg 20/9; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Handhaving/Arbeidsomstandigheden; Arbeidsvoorwaarden bij payrolling; Extra regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen; Bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
12 september 2018

Opening; Mededelingen; Medezeggenschap cliënten zorginstellingen; Afscheid Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toekomst postbezorging in Nederland; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 september 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020; Bescherming en behoud van erfgoed; Register onderwijsdeelnemers; Bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 september 2018

Opening; Hamerstukken; Kiesrechtzaken; Aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Berichten dat NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
5 september 2018

Opening; Uitspraken minister Buitenlandse Zaken; Beëdiging Van Gent (VVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitspraken minister Buitenlandse Zaken; Stemmingen; Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 september 2018

Opening; Vragenuur; Afscheid Kamerlid Han ten Broeke; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanpassingen stalbeoordeling; ERTMS/Spoorveiligheid; Herziene richtlijn betaaldiensten; Sluiting

Status: Gecorrigeerd