Plenair verslag

Tweede Kamer, 41e vergadering
Donderdag 7 januari 2021

  • Aanvang 15:00 uur
  • Sluiting 15:06 uur
  • Status Ongecorrigeerd

Opening

Voorzitter: Arib

Aanwezig zijn 80 leden der Kamer, te weten:

Agema, Alkaya, Arib, Becker, Beckerman, Beertema, Belhaj, Van den Berg, Van den Berge, Van Beukering-Huijbregts, Bromet, Bruins, Van Dam, Tony van Dijck, Dik-Faber, Van Eijs, Ellemeet, Fritsma, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gerven, Geurts, Van der Graaf, Graus, De Groot, Van Haga, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Hermans, Van den Hul, Jansen, De Jong, Van Kent, Klaver, Koopmans, Van Kooten-Arissen, Kröger, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laan-Geselschap, Laçin, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Markuszower, Van Meenen, Middendorp, Moorlag, Agnes Mulder, Edgar Mulder, Nijboer, Van Otterloo, Öztürk, Palland, Paternotte, Peters, Van Raak, Van Raan, Sjoerdsma, Slootweg, Smals, Smeulders, Sneller, Snels, Snoeren, Van der Staaij, Stoffer, Tellegen, Terpstra, Tielen, Verhoeven, Wassenberg, Van Weyenberg, Wiersma, Van Wijngaarden, Wilders en Wörsdörfer,

en de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.

De voorzitter:
Ik open de vergadering van de Tweede Kamer van donderdag 7 januari 2021. Ik heet jullie allemaal van harte welkom. Volgens mij zijn we allemaal een beetje aangeslagen door wat gisteren in Amerika is gebeurd, maar het voelt ook heel fijn om jullie hier weer te zien. Aan de hand van de moties zie ik ook dat er heel veel wordt samengewerkt, ook vanuit verschillende politieke kleuren. Het is dus ook wel fijn dat wij dit hier in Nederland gewoon op deze manier doen, dat jullie allemaal terug zijn gekomen omdat een spoedwet snel moest worden behandeld en dat de oppositie en de coalitie samen zijn opgetrokken. Laten we daar dus trots en zuinig op zijn.

Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:
Dan gaan we nu naar de stemmingen, de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35695).

O, natuurlijk. De heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me van harte aan bij uw mooie woorden. We hebben het verzoek om, alvorens te stemmen over het amendement en het wetsvoorstel, eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 12.

De voorzitter:
Ik neem aan dat iedereen dat een goed idee vindt. Dan gaan we dat doen.

De heer Van Raan (PvdD):
Dat is weer een ander verhaal, voorzitter, maar dank u wel.

De voorzitter:
U kunt na mijn constatering geen nee meer zeggen. Goed, dan gaan we gelijk naar de motie van de heer Van Raan.

Stemmingen

Stemmingen

Stemming motie Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer,

te weten:

  • de motie-Van Raan/Van Esch over een tijdelijk vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen (35695, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 7 januari 2021.)

In stemming komt de motie-Van Raan/Van Esch (35695, nr. 12).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Kooten-Arissen en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemmingen Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35695).

(Zie wetgevingsoverleg van 7 januari 2021.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Paternotte/Kuiken (stuk nr. 6).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en D66 voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Stemmingen overige moties Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer,

te weten:

  • de motie-Kröger c.s. over het direct dan wel indirect reizen vanuit Zuid-Afrika inperken (35695, nr. 7);
  • de motie-Kröger/Van Dam over een termijn van maximaal 36 uur voorafgaand aan toegang tot het vervoermiddel waarin de test moet zijn uitgevoerd (35695, nr. 8);
  • de motie-Van Gerven/Van Raan over een vliegverbod voor hoogrisicogebieden (35695, nr. 9);
  • de motie-Paternotte/Van der Staaij over hulp van de consulaire dienst (35695, nr. 10);
  • de motie-Paternotte/Van Wijngaarden over mogelijk maken dat mensen uitgezonderd van de testverplichting zich vrijwillig bij aankomst kunnen laten testen (35695, nr. 11);
  • de gewijzigde motie-Van Otterloo/Paternotte over (snel)testcapaciteit op of nabij aankomstplaatsen van vervoermodaliteiten (35695, nr. 14, was nr. 13).

(Zie wetgevingsoverleg van 7 januari 2021.)

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (35695, nr. 7).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger/Van Dam (35695, nr. 8).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Van Raan (35695, nr. 9).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paternotte/Van der Staaij (35695, nr. 10).

De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paternotte/Van Wijngaarden (35695, nr. 11).

De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Otterloo/Paternotte (35695, nr. 14, was nr. 13).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik dank de minister van Justitie en Veiligheid. Ik dank de Kamerleden en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Sluiting

Sluiting 15.06 uur.