Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld. Verslagen van ouder dan twee maanden staan op officiëlebekendmakingen.nl.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire vergadering
13 december 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Ontwerpbesluit regels Gezondheidswet en Jeugdwet; Wooninitiatieven voor kinderen met een beperking; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Milieuraad d.d. 20 december 2018; Nucleaire veiligheid; Spoorveiligheid/ERTMS; Spoorordening; VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 13/12); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Aanvullingswet bodem Omgevingswet; Versnelling woningbouw en facilitering duurzame ontwikkeling; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
12 december 2018

Opening; Mededelingen; Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018; Europese top van 13 en 14 december 2018; Afscheid lid K. Gerbrands (PVV); Beëdiging van de heer E. van Dijk (PVV); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 13 en 14 december 2018; Stemmingen; Evaluatie Politiewet 2012; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
11 december 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist; Financiële markten; Bewegingsonderwijs; Voortgang beleid oorlogsgetroffenen; Zwangerschap en geboorte ; Wijkverpleging; Wijziging van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 december 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Nationaal Programma Groningen; Klimaat en energie; Klimaatwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bouwopgave; Bouwtoezicht; Herziening partneralimentatie; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
5 december 2018

Opening; Mededelingen; Rapport Merchants of misery; Dierenwelzijn; Onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs; Wijziging rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
4 december 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Marrakeshimmigratiepact; Stemmingen; Marrakeshimmigratiepact; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
29 november 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
28 november 2018

Opening; Mededelingen; Raad voor Concurrentievermogen d.d. 29 en 30 november 2018; Telecomraad van 4 december 2018; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019; Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen; Stemmingen; Informele RBZ/Handel; Handel; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
27 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen; Mislukken onderhandelingen inzake nieuw pensioenakkoord; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
22 november 2018

Opening; Mededelingen; Politie (ICT); Brandweer; Besluit privatisering Intravacc; Ziekenhuiszorg; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Stemmingen; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
21 november 2018

Opening; Mededelingen; Begroting Defensie 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeldruk; Sociaal Domein; Wijziging Wet op de parlementaire enquête 2008; Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen; Transportraad d.d. 3 december; Begroting Defensie 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
20 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; EU-voorstellen Veiligheidsunie; Terrorisme; Strafrechtelijke onderwerpen; Auteursrecht; Begroting Justitie en Veiligheid 2019; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
15 november 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Medezeggenschap cliënten zorginstellingen; 35011, 35012, 35016 Wijziging Kieswet ; Opslag duurzame energie; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
14 november 2018

Opening; Mededelingen; Woonaangelegenheden; Nationale woonagenda 2018-2021; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2019; Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility ; Pakket Belastingplan 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
8 november 2018

Opening; Mededelingen; Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018; Telecommunicatie; Marktwerking en mededinging; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 ; Huuraangelegenheden; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 en Infrastructuurfonds; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
7 november 2018

Opening; Mededelingen; Leefomgeving; Structuurvisie ondergrond; Spoor; Verkeersveiligheid; Stint ; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 en Infrastructuurfonds; Beëdiging van de heer S. Geleijnse (50PLUS); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 en Infrastructuurfonds; Vreemdelingen- en asielbeleid; Militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 november 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Invest-NL; Mijnbouw; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
1 november 2018

Opening; Mededelingen; Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019; Paarden; Integrale risicoanalyse pluimveevleesketen; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
31 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Faillissement IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Faillissement IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis; Stemmingen; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019; Kabinetsappreciatie hoofdlijnen klimaatakkoord; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
30 oktober 2018

Opening; Herdenking oud-premier W. Kok; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leven Lang Leren; Leraren; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 23-25 september 2018 ; Vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank; Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2019, inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
17 oktober 2018

Opening; Mededelingen; Europese top van 17 en 18 oktober 2018; Toezicht op bedrijfspensioenvoorziening; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Orgaandonatie; Financiën sociaal domein; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 oktober 2018

Opening; Vragenuur; Beëdiging mevrouw E.S. Akerboom (PvdD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afschaffing dividendbelasting; Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd