Plenaire vergadering donderdag 15 maart 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Fraude bij de registratie van rundvee; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten; Raad Algemene Zaken; Raad Buitenlandse Zaken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Democratische vernieuwing; Ranglijst World Economic Forum; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 14 maart 2018
Opening; Mededelingen; Aanpassing disconteringsvoet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Lozen GenX in oppervlaktewater; Boek Vereniging Ouders van een Vermoord Kind; Inburgering en integratie; Telecommunicatie; Ondernemen en Bedrijfsfinanciering; Toerisme; Innovatie; Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 13 maart 2018
Opening; Vragenuur; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Participatiewet; Ouderenmishandeling/Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg; Monitor sociale veiligheid in en rond scholen; Discriminatie; Mijnbouw; Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 8 maart 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Algemene verordening gegevensbescherming; Eurogroep/Ecofin-Raad ; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Nationale Energieverkenning 2017; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 7 maart 2018
Opening; Mededelingen; Schrappen grondslag diagnostische toets; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; VAO Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018; Steunoperatie aan Griekenland; Gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco; Salarissen van topbestuurders in de zorg; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 6 maart 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Spoorordening; Milieuraad; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; Dierziekten en antibioticabeleid; Strafrechtelijke onderwerpen; Initiatiefvoorstel Ten Broeke en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 22 februari 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Winkeltijden; Marktwerking en mededinging; Informele Europese top; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Europese top; Herdenking oud-premier Lubbers; Informele Europese top; Gebruik door politici van term genocide; RBZ/Ontwikkelingssamenwerking; RBZ/Handel; Stemmingen; Schoonhouden van drinkwater; Seksuele intimidatie op de werkvloer; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 21 februari 2018
Opening; Mededelingen; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Veiligheid vliegverkeer Schiphol; OJCS-Raad 15 februari 2018; Bankensector; Vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 20 februari 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Spoor; Dierenwelzijn; Sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij; Wijziging Warmtewet; Intrekking van de Wet raadgevend referendum; Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 15 februari 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Raad Buitenlandse Zaken; Turkse aanval op Syrië; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Turkse aanval op Syrië; Landbouw- en Visserijraad 19 februari 2018 ; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Intrekking van de Wet raadgevend referendum; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 14 februari 2018
Opening; Mededelingen; Re-integratie van gedetineerden; Luchtvaart; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorg; Wijziging Warmtewet; Strafrechtelijke aanpak terrorisme; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 13 februari 2018
Opening; Vragenuur; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; ICT in het onderwijs; Examens; Uitspraken minister van Buitenlandse Zaken over president Poetin; Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 8 februari 2018
Opening; Mededelingen; Verdieping van de EMU; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdieping van de EMU; Gelden voor armoedebestrijding onder kinderen; Wegverkeer en verkeersveiligheid; Bepalingen inzake majesteitsschennis en belediging bevriende staatshoofden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 7 februari 2018
Opening; Mededelingen; Uitvoering antidopingbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Klimaat; Gaswinning in Groningen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 6 februari 2018
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gevolgen decentralisatie jeugd-ggz; Ruimtelijke Ordening; Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt; Accreditatie op maat; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 1 februari 2018
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Mestbeleid/Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn; Landbouw- en Visserijraad d.d. 29 januari 2018; Afname van de insectenpopulatie in Nederland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de commissie-Van der Meer over rechtsbijstand; Rechtspositie rechterlijke ambtenaren; Digitale Berichtenbox MijnOverheid; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 31 januari 2018
Opening; Mededelingen; Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs; Transparant toezicht financiële markten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Lastendruk in de zorg; Toegankelijkheid samenleving voor gehandicapten; Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016; Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie; Sluiting
Status: Gerectificeerd

Plenaire vergadering dinsdag 30 januari 2018
Opening; Mededelingen; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Externe veiligheid; Proactief aanbieden bloedonderzoek; Dienstplicht vrouwen; Bronbescherming in strafzaken; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 25 januari 2018
Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Mededelingen; Taakomschrijving voor commissievoorzitters in het Reglement van Orde; Elektriciteitswet 1998 en Gaswet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Elektriciteitswet 1998 en Gaswet; Schrappen plicht nieuwe gasaansluitingen voor woningen; Schuldenindustrie en manifest Schuldvrij!; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 24 januari 2018
Opening; Mededelingen; Aanpassing disconteringsvoet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Modernisering Huurcommissie en introductie verhuurderbijdrage; Scheiding begroting Justitie en Raad voor de rechtspraak; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 23 januari 2018
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bescherming koopvaardij; Onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC; Sluiting
Status: Gecorrigeerd