22 resultaten gevonden voor ‘stalbranden’

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Motie van het lid Ouwehand over uitfasering van diepe mestkelders onder stallen

rondom stikstof en PFAS Nr. 93 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 18 juni 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mestkelders waarin mest en urine samenkomen onder de stal zorgen voor giftige staldampen, explosies, stalbranden en instortingsgevaar; constaterende dat de brandweer

35334-93
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Motie van het lid Futselaar over normen voor brandwerendheid en veiligheid van technische ruimtes

2020 28 973 Toekomst veehouderij Nr. 225 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 12 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat over 2019 opnieuw een dramatische reeks van stalbranden heeft plaatsgevonden; overwegende dat veehouderijen, beleidsmakers, veiligheidsdiensten, dierenwelzijnsorganisaties

28973-225
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP
Motie van het lid Ouwehand over alle prioritaire maatregelen overnemen in het Bouwbesluit

28 286 Nr. 1022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 24 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 een aantal prioritaire maatregelen benoemt om het aantal stalbranden en het aantal dierlijke slachtoffers hierbij,

28286-1022
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Motie van het lid Futselaar over het gecompartimenteerd aanleggen van ruimten voor elektrische installaties

dat: - het kabinet bezig is met de evaluatie van het rapport stalbrand preventie van het eib (economisch instituut voor de bouw); - stalbranden vooral voorkomen bij verouderde opstallen; - het aantal slachtoffers onder dieren groter is naar mate er meer dieren worden gehouden per oppervlakte stal. Overwegende

28286-1034
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP
Motie van het lid Futselaar over het verplichten van bliksemafleiders

van de oorzaken van stalbranden is Overwegende dat: - het op stallen aanbrengen van bliksemafleiders, bij met neme bij pluimveehouderijen, een significante bijdrage levert aan het beperken van het aantal dieren dat jaarlijks omkomt als gevolg van een stalbrand. Verzoekt de regering er voor te zorgen dat

28286-1035
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP
Motie van het lid Geurts over snelle detectiesystemen rondom brand in kaart brengen

28 286 Nr. 1031 Geurts Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 24 januari 2019 • De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat stalbranden een drama voor de dieren maar ook een heel groot leed voor. de houder en zijn familie veroorzaken; • verzoekt de regering samen met sectorpartijen

28286-1031
Indiener Jaco Geurts
Kamerlid CDA
Motie van het lid Graus over het voorkomen van stalbranden

Motie van het lid Graus over het voorkomen van stalbranden. Motie 22. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 XIV Graus Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 Nr.

35000-XIV-22
Indiener Dion Graus
Kamerlid PVV
Motie van het lid Ouwehand over een plan van aanpak ter vermindering van het aantal stalbranden

stalbranden, constaterende, dat het actieplan brandveiligere veestallen verzoekt de regering snel te komen met een deugdelijk plan van aanpak ter vermindering van het aantal stalbranden, met daarin een beperking van het maximale aantal dieren dat per stal mag worden gehouden, een verplichte vrije uitloop

34950-XIII-15
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Motie van de leden Futselaar en Grashoff over de urgentie van de aanpak van stalbranden

Constaterende dat de voorgestelde brandveiligheidsmaatregelen nader worden onderzocht op juridische haalbaarheid, handhaafbaarheid en kosten; Van mening dat een nieuwe zomer met stalbranden tegen iedere prijs moet worden voorkomen. De urgentie van de aanpak van stalbranden te onderschrijven en het onderzoek

34775-XIII-30
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP
Motie van het lid Wassenberg over de conclusie dat luchtwassers geen deel van de oplossing zijn

constaterende dat het noodzakelijk is om vervuilende ammoniakemmissies en -deposities terug te dringen, constaterende dat luchtwassers veel nadelen met zich meebrengen, waaronder versterking van de effecten van stalbranden en een groot energieverbruik, spreekt uit dat luchtwassers geen onderdeel van de

32670-124
Indiener Frank Wassenberg
Kamerlid PvdD
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Graus over maatregelen om het aantal stalbranden terug te dringen (t.v.v. 34725-XIII-14)

Stalbranden belangrijke aanbevelingen van wetenschappers niet of onvoldoende zijn opgevolgd en dat sinds de start van het actieplan in 2011 geen dalende trend is te ontwaren in het aantal stalbranden; verzoekt de regering, aanvullende maatregelen te treffen om zowel het aantal stalbranden terug te dringen

34725-XIII-18
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Motie van het lid Ouwehand over maatregelen om het aantal stalbranden terug te dringen

Motie van het lid Ouwehand over maatregelen om het aantal stalbranden terug te dringen. Motie 14. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 725 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 Nr. 14 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld tijdens

34725-XIII-14
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Motie van het lid Graus over onderzoek naar de haalbaarheid van het Stable Safe systeem

117 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sinds 2006 meer dan 1.800.000 dieren levend zijn verbrand tijdens stalbranden; voorts constaterende dat er na de aangenomen motie-Graus waarin om een stalbrandpreventieplan wordt verzocht enkele

34300-XIII-117
Indiener Dion Graus
Kamerlid PVV
Motie van het lid Leenders c.s. over aandacht in de voortgangsrapportage voor branden in bestaande stallen

dat stalbranden ondanks het Actieplan stalbranden nog veelvuldig voorkomen met tienduizenden dode dieren als gevolg; overwegende dat dit onnodig dierenleed voorkomen dient te worden; overwegende dat de evaluatie van het Actieplan stalbranden wellicht aanleiding geeft tot het treffen van extra maatregelen

28286-835
Indiener H.J.M. Leenders
Tweede Kamerlid
Motie van de leden Koser Kaya en Ouwehand over aanvullende maatregelen om stalbranden tegen te gaan

Motie van de leden Koser Kaya en Ouwehand over aanvullende maatregelen om stalbranden tegen te gaan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 28 286 Dierenwelzijn Nr. 831 MOTIE VAN DE LEDEN KOS¸ ER KAYA EN OUWEHAND Voorgesteld 22 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

28286-831
Indiener F. Koser Kaya
Tweede Kamerlid
Motie van het lid Visser over de effectiviteit van de extra regelgeving

uit de beperkte onderzoeken die er zijn blijkt dat niet constructie-onderdelen maar gedragsveranderingen de grootste meerwaarde hebben in het voorkómen van stalbranden; overwegende dat daarnaast partijen zich gecommitteerd hebben aan de uitvoering van het actieplan stalbranden, waar gedragsverandering

32757-87
Indiener B. Visser
Tweede Kamerlid
Motie van de leden Thieme en Paulus Jansen over het verplicht aanbrengen van een detectiesysteem

2014 32 757 Bouwbesluit 2012 Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN PAULUS JANSEN Voorgesteld 24 september 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er tot op heden miljoenen dieren zijn omgekomen in stalbranden; constaterende dat in het Bouwbesluit 2012 ingezet is op preventie van branden

32757-83
Indiener M.L. Thieme
Tweede Kamerlid
Motie Ouwehand c.s. over brandveiligheid stallen

dat de afgelopen vijf jaar al meer dan een miljoen dieren zijn omgekomen in stalbranden; constaterende, dat het huidige Bouwbesluit dieren gelijkschakelt aan goederen, waardoor voor stallen slechts het brandbeveiligingsregime van goederenloodsen geldt; constaterende, dat het rapport Brand in veestallen

32757-21
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Gew motie Ouwehand c.s. over het rapport "Brand in veestallen" (t.v.v. 28325, nr. 132)

VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 132 Voorgesteld 3 maart 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de afgelopen vijf jaar ongeveer een miljoen dieren bij stalbranden zijn omgekomen; constaterende, dat er in opdracht van LTO en de Dierenbescherming een onderzoek is verricht naar de ernst, omvang,

28325-137
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Motie Ouwehand c.s. over het rapport "Brand in veestallen"

2010–2011 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 132 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. Voorgesteld 15 februari 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de afgelopen vijf jaar ongeveer een miljoen dieren bij stalbranden zijn omgekomen; constaterende, dat er in opdracht van LTO en de

28325-132
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD
Motie-Van Gerven over verplicht stellen van adequate brandbestrijdingsmiddelen voor stallen

en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 Nr. 92 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 24 november 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de afgelopen vijf jaar 737 080 dieren levend zijn verbrand bij stalbranden; verzoekt de regering adequate brandbestrijdingsmiddelen verplicht te

32500-XIII-92
Indiener Henk van Gerven
Kamerlid SP
Motie Ouwehand over verbetering van het brandpreventiebeleid voor stallen

VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 10 december 2009 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat jaarlijks duizenden dieren om het leven komen bij stalbranden; constaterende, dat voor stallen dezelfde brandveiligheidseisen gelden als voor bedrijfsruimten waarin goederen worden opgeslagen en dat

32123-XI-48
Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Kies periode

tot Toepassen