Brief commissie : Verzoek om planningsbrief voor 2023

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht “Hoger onderwijs onbereikbaar: Oekraïense studenten struikelen over collegegeld”

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Brief regering

31524-617 Voortgang Werkagenda mbo en Stagepact mbo

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Slachtoffers bangalijsten op Telegram

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Initiatiefwetsvoorstellen

36589 Voorstel van wet van de leden Stoffer, Inge van Dijk en Ceder tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk recht op betaald verlof bij overlijden in gezinssituaties met minderjarige kinderen (Wet invoering rouwverlof)

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Wetsvoorstellen regering

36588 Wijziging van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies in verband met actualisering van enkele bepalingen ten behoeve van een betere aansluiting op de gewenste en gangbare praktijk, alsook enkele wijzigingen van ondergeschikte aard en herstel van wetstechnische gebreken in andere wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Wijziging van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en enkele andere wetten op het terrein van EZK 20..)

Indiener D.S. Beljaarts, minister van Economische Zaken

Schriftelijke vragen

Gokverslavingen door illegale gokreclames en de negatieve rol die illegale gokbedrijven hierin spelen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Wetsvoorstellen regering

36587-(R2197) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het schrappen van de geslachtsvermelding op de Nederlandse identiteitskaart

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen regering

36586 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafvordering in verband met het vervangen van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten en het invoeren van diverse maatregelen die zijn gericht op een betere aanpak van rijden onder invloed (Wet verbetering aanpak rijden onder invloed)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief lid / fractie

Voorstel van de leden Bromet (GroenLinks-PvdA) en Flach (SGP) om het commissiedebat Mestbeleid op 4 juli 2024 te voeren

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op rapport 'Mensenrechten in Nederland 2023: Realisatie van het recht op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu in Nederland - Deel 1: Juridisch kader' van College voor de Rechten van de Mens

Indiener M. Schukkink, griffier

Wetsvoorstellen regering

36585 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de Alcoholmeter als controlemiddel om toezicht te houden op de naleving van een alcoholverbod (Alcoholmeter)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen regering

36584 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over samenwerking met de Palestijnse autoriteit

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

29279-871 Rapport ‘Verkenning werkdruk Rechtspraak en Openbaar Ministerie - Werken aan echte oplossingen’

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Wetsvoorstellen regering

36582 Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

33578-119 Stand van zaken Co-Med

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het eindverslag verkenning mondzorg – Project vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen (Kamerstuk 32620-292)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

30175-464 Schone Lucht Akkoord en EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen regering

36583 Wijziging van het voorstel van wet houdende wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33529-1241 Staat van Groningen 2024

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Boswijk over het bericht ‘luchtalarm verdwijnt eind volgend jaar en wordt vervangen door NL-Alert’

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen regering

36579 Wijzigingen van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerking te verstevigen en enkele andere wijzigingen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS II.a)

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

36560-VI-15 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over de NSOC versneld afbouwen en de daarvoor reeds gereserveerde middelen per 2025 verdelen over de deelnemende organisaties

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Wetsvoorstellen regering

36578 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Wetsvoorstellen regering

36581 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de invoering van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen besluiten met betrekking tot de luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en de militaire luchthaven Eindhoven en van de Wet luchtvaart in verband met de vantoepassingverklaring van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op besluiten met betrekking tot de luchthaven Schiphol, de luchthavens van nationale betekenis en militaire luchthavens en in verband met het corrigeren van een verwijzing

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32011-113 Afdoen van enkele moties op het gebied van tabaksbeleid

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen regering

36576 Regels omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie