Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet van de leden Duyvendak, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Memorie van Toelichting

Download Download

Ondertekenaars