Brieven regering

Zoekresultaten (79.837)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Brief minister over hoofdlijnen van een nieuw wetsvoorstel en voornemen tot intrekking van het voorstel in deze vorm

Brief minister over hoofdlijnen van een nieuw wetsvoorstel en voornemen tot intrekking van het voorstel in deze vorm. hier een risicoaansprakelijkheid voor de volledige schade, waarbij eigen schuld van het slachtoffer niet tot vermindering van de...

2010D13503

Brieven regering

Onderzeese hoogspanningsverbinding tussen de Britse en Nederlandse hoogspanningsnetten

Onderzeese hoogspanningsverbinding tussen de Britse en Nederlandse hoogspanningsnetten. 28 388 Partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (BritNed interconnector) Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter...

2007D00126

Brieven regering

Reactie op een brief van het Presidium inzake de reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Reactie op een brief van het Presidium inzake de reikwijdte van artikel 68 Grondwet. 28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet Nr. 4 BRIEF VAN DE VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van...

2012D12792

Brieven regering

Het voornemen om het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) partieel te herzien

Het voornemen om het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) partieel te herzien. de opname van een 400 tot 500 kV-elektriciteitsverbinding tussen Groot-Brittannië en Nederland (de zogeheten BritNed interconnector) in de limitatieve lijst van hoogspanningslijnen. Deze brief is...

2007D00127

Brieven regering

Beleidsregels voor de aanleg van en toegang tot nieuwe landsgrensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen

Beleidsregels voor de aanleg van en toegang tot nieuwe landsgrensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen. 28 388 Partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (BritNed interconnector) Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2007D00128

Brieven regering

De toezichttoets van de Pensioen & Verzekeringskamer op onderhavig wetsvoorstel

De toezichttoets van de Pensioen & Verzekeringskamer op onderhavig wetsvoorstel. 28 354 Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Nr. 7 BRIEF VAN DE...

2007D00124

Brieven regering

Het nieuwe systeem van houtcertificering in Nederland betreffende duurzaam geproduceerd hout

Het nieuwe systeem van houtcertificering in Nederland betreffende duurzaam geproduceerd hout. om duurzaam geproduceerd hout financieel te bevoordelen, zal het advies van de Werkgroep Vergroening van het Fiscale Stelsel medebepalend zijn. De werkgroep is verzocht onderzoek...

2007D00174

Brieven regering

Kabinetsstandpunt Tweede partiële herziening landelijke beleidsnota schelpenwinning (2e ph lbs)

Kabinetsstandpunt Tweede partiële herziening landelijke beleidsnota schelpenwinning (2e ph lbs). 29 841 Tweede partiële herziening van de Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning (2e ph LBS) Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2007D00274

Brieven regering

Kabinetsstandpunt t.a.v. Het wetsvoorstel

Kabinetsstandpunt t.a.v. Het wetsvoorstel. het uitbetalen van het pensioen en als belanghebbenden waar het betreft beleidskeuzes van het pensioenbestuur in het uitvoering geven aan de pensioenregeling, zoals over beleggingen en toeslagen/indexeringen. Daarom vinden gepensioneerden ook gehoor...

2007D00125

Brieven regering

Toekenning van het nieuwe ISV-budget

Toekenning van het nieuwe ISV-budget. 29 619 Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen) Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2007D00259

Brieven regering

Ontwerp regeling aanwijzing en vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers

Ontwerp regeling aanwijzing en vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets nieuwkomers. 29 646 Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers en de Wet educatie en beroepsonderwijs (vrijgeven cursusaanbod WIN) Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN...

2007D00258

Brieven regering

Brief van de minister met daarin de Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling

Brief van de minister met daarin de Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling. 28 481 Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2009D57724

Brieven regering

Gevolgen toepassing EU-dienstenrichtlijn voor de WIN en de beoogde markwerking

Gevolgen toepassing EU-dienstenrichtlijn voor de WIN en de beoogde markwerking. het ter beschikking stellen van een overgangsbudget aan de bve sector waarmee wordt voorkomen dat Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004–2005 KST88766 0405tkkst29646-10 ISSN 0921...

2007D00257

Brieven regering

Jaarverslag van de Commissie biotechnologie bij Dieren (CBD)

Jaarverslag van de Commissie biotechnologie bij Dieren (CBD). Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2005 Gelet op artikel 9, tweede lid van het Besluit biotechnologie bij dieren, dient de...

2008D01203

Brieven regering

Rapport 'Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren'

Rapport 'Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren'. biotechnologie bij dieren. De minister van VWS heeft u bij brief van 17 juni 2005 een exemplaar van het evaluatierapport van de Wet op de dierproeven aangeboden (Kamerstukken...

2008D01229