Brieven regering

Zoekresultaten (76.615)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Rectificatie Kamerbrief voortgangsrapportage interne-marktactieagenda (Kamerstuk 22112-3817)

Rectificatie Kamerbrief voortgangsrapportage interne-marktactieagenda (Kamerstuk 22112-3817). Voortgangsrapportage Een stevige basis in een woelige wereld. Die biedt de Europese interne markt als één ruimte zonder binnengrenzen. Een goed werkende interne markt is van groot belang voor de...

2023D48017

Brieven regering

Uitnodiging Internationale Grüne Woche 2024

Uitnodiging Internationale Grüne Woche 2024. Uitnodiging Met veel genoegen nodig ik de nieuwe commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit om deel te nemen aan de Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlijn. Al vele jaren is...

2023D48013

Brieven regering

Informatieplan VWS 2024-2028

Informatieplan VWS 2024-2028. Informatieplan Hierbij bied ik uw kamer het Informatieplan VWS 2024-2028 aan. Dit informatieplan geeft de strategische visie van het ministerie van VWS op informatievoorziening en de prioritaire doelstellingen op het gebied van digitalisering...

2023D48004

Brieven regering

Onderhandelingsmandaat European Health Data Space (EHDS)

Onderhandelingsmandaat European Health Data Space (EHDS). Onderhandelingsmandaat Op 6 december 2023 ligt er in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) van de lidstaten van de Europese Unie een compromistekst op de European Health Data Space (EHDS)...

2023D48007

Brieven regering

Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel

Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel. Geannoteerde Hierbij doe ik u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister voor Klimaat en Energie, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

2023D48001

Brieven regering

Reactie op brief Dierenbescherming en Nederlandse pluimveesector voor stop op import pluimveevlees uit derde la.docx

Reactie op brief Dierenbescherming en Nederlandse pluimveesector voor stop op import pluimveevlees uit derde la.docx. Reactie In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 mei jl. geef ik...

2023D47997

Brieven regering

Voorhang Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO

Voorhang Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO. Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn voornemen tot het publiceren van de Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO (hierna: de Regeling)1. De beoogde Regeling heeft als doel het stimuleren van het transformeren...

2023D47987

Brieven regering

Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht. Aanbieding 'Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht' Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 42394940 Bijlagen 1 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling...

2023D47910

Brieven regering

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad

Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG...

2023D47940

Brieven regering

IOB-evaluatie Klimaatadaptatie

IOB-evaluatie Klimaatadaptatie. De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie uitgevoerd naar de integratie van klimaatadaptatie in water- en voedselzekerheidsprogramma’s. Het betreft een deelstudie in het kader van...

2023D47932

Brieven regering

Informatieplan SZW 2024

Informatieplan SZW 2024. Informatieplan SZW 2024 Datum 5 december 2023 Betreft Informatieplan SZW 2024 Pagina van Pagina van Bijgaand bieden wij u het meerjarig informatieplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Met dit...

2023D47919

Brieven regering

Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking

Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking. Mestproductieplafonds Aan de derogatiebeschikking 2022-20251 die de Europese Commissie in het kader van de Nitraatrichtlijn aan Nederland verleend heeft, is een aantal voorwaarden gekoppeld waaraan Nederland dient te voldoen. Eén daarvan betreft...

2023D47899

Brieven regering

Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden

Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden. Voortgang In deze Kamerbrief informeer ik u, in afstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, over de implementatie van de voorwaarden in de derogatiebeschikking1 die per 1...

2023D47901

Brieven regering

Impulsaanpak winkelgebieden - resultaten derde openstellingsronde en aankondiging vierde

Impulsaanpak winkelgebieden - resultaten derde openstellingsronde en aankondiging vierde. Impulsaanpak Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitkomst van de derde openstellingsronde van de Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden. Het totale beschikbare budget van...

2023D47890

Brieven regering

Eerste jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe

Eerste jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe. Eerste Zoals aangegeven in de vierde voortgangsbrief MSC Zoe1, die op 1 december 2022 naar de Kamer is gestuurd, zal er vanaf dit jaar een jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe met de...

2023D47999