Brieven regering

Zoekresultaten (70.025)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Woo-verzoek over Multidisciplinair Interventieteam

Woo-verzoek over Multidisciplinair Interventieteam. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 362 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juli 2022 Hierbij informeer ik uw Kamer over het tweede en tevens laatste deelbesluit op grond van de Wet open overheid

2022D31602

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen. . Momenteel wordt in overleg tussen de betrokken departementen, DNB, de Nederlandse vereniging van Banken, de Betaalvereniging Nederland en de banken gekeken naar mogelijkheden om ook personen met verlopen biometrische paspoorten, of andere vormen van

2022D31599

Brieven regering

Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'

Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'. 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 644 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juli 2022 Hierbij zend ik u een

2022D31560

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee.

2022D31511

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2022-4

Gemeentenieuws van SZW 2022-4. 2022D31473 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2022-41. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Het Gemeentenieuws van SZW 2022-4 gaat in op de volgende onderwerpen: 1. Uitspraak Centrale

2022D31473

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de studie ‘National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'

Reactie op verzoek commissie over de studie ‘National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'. grondstoffen en materialen wereldwijd gemiddeld met ten minste 70% moeten gebeuren, om terug te keren binnen de mondiale grens aan duurzaam gebruik hiervan (een grens die sinds 1997 wordt

2022D31463

Brieven regering

Kracht door samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

Kracht door samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod. om die reden films, series en documentaires. Het zijn deze categorieën producties die onder druk staan. Het wetsvoorstel voor een investeringsverplichting wordt tegelijkertijd met deze brief aan uw Kamer aangeboden. Hiermee kom ik tegemoet aan

2022D31516

Brieven regering

Staat van het Consulaire editie 2022

Staat van het Consulaire editie 2022. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 Nr. 112 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij bied ik u de vijfde editie aan van de Staat van het

2022D31460

Brieven regering

Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn

Aanpassing doelgroep beschermingsrichtlijn. hier voornamelijk derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning. Op basis van deze signalen en het feit dat derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning veelal veilig kunnen terugkeren naar het land van herkomst heb ik besloten derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning per 19 juli

2022D31546

Brieven regering

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025. 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 362 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij verstuur ik u, zoals ik heb toegezegd in het Commissie Debat Duurzaam Vervoer van 29 juni jl., het Nationaal

2022D31537

Brieven regering

Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag

Stand van zaken koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag. de planning van het uitvoeren van de koppeling heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om vooruitlopend op de juridische grondslag de noodzakelijke koppeling uit te voeren en ouders alvast te informeren. Het koppelen van persoonsgegevens is in algemene zin een

2022D31512

Brieven regering

Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. 23 645 Openbaar vervoer Nr. 768 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Het openbaar vervoer is er voor iedereen. Daar hoort bij dat alle reizigers, ook als zij een beperking hebben, zelfstandig

2022D31451

Brieven regering

Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304

Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3470 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 In antwoord op het verzoek van 6 juli jl. om

2022D31459

Brieven regering

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022

Beantwoording resterende vragen, gesteld tijdens het commissiedebat De Staat van de Volkshuisvesting van 30 juni 2022. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 932 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij stuur ik u de antwoorden

2022D31536

Brieven regering

Onderzoeksrapport doeltreffendheid van de wezenuitkering

Onderzoeksrapport doeltreffendheid van de wezenuitkering. 30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 65 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij bied ik u het onderzoek “Doeltreffendheid van de

2022D31513

Naar boven