Brieven regering

Zoekresultaten (4.979)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

Ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Directie Arbeidsverhoudingen Loopbaan en Ontwikkelen Datum 1 december 2023 Onze referentie Directie Arbeidsverhoudingen Loopbaan en Ontwikkelen Datum 1 december 2023 Onze referentie Pagina van Pagina van Postbus 90801...

2023D47739

Brieven regering

Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 en aanverwante toezeggingen

Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 en aanverwante toezeggingen. Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 en aanverwante toezeggingen Datum 1 december 2023 Betreft Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 en aanverwante toezeggingen Pagina...

2023D47689

Brieven regering

Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis

Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis. 32 824 Integratiebeleid 35 680 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie Nr. 407 Brief van...

2023D47508

Brieven regering

Herziene Code Pensioenfondsen

Herziene Code Pensioenfondsen. 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 626 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2023 Hierbij zend ik u...

2023D47562

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op de brief G en G te U inzake verschillen in belastingdruktussen werkenden en niet-werkenden met een IVA-uitkering

Reactie op verzoek commissie op de brief G en G te U inzake verschillen in belastingdruktussen werkenden en niet-werkenden met een IVA-uitkering. 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1225 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

2023D47232

Brieven regering

Fiche: Mededeling Demografie Toolbox

Fiche: Mededeling Demografie Toolbox. zal het kabinet ook de aanbevelingen van de Adviesraad Migratie (ACVZ) betrekken.20 Daarnaast vraagt het kabinet stevige aandacht voor het tegengaan van onacceptabele misstanden die plaatsvinden met arbeidsmigranten. Werkgevers in Nederland kunnen...

2023D47086

Brieven regering

Regeringscommissaris transitie pensioenen

Regeringscommissaris transitie pensioenen. 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 625 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2023 Naar aanleiding van vragen...

2023D47014

Brieven regering

Vormgeving stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer

Vormgeving stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 305 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D46824

Brieven regering

Kwijtschelding lokale belastingen aangepast

Kwijtschelding lokale belastingen aangepast. . Dit betekent dat deze mensen de aanslag dan definitief niet hoeven te betalen, tenzij zij op een andere grond niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, bijvoorbeeld als betrokkene over vermogen beschikt...

2023D46699

Brieven regering

Evaluatie Convenant Landelijke StuurgroepInterventieteams

Evaluatie Convenant Landelijke StuurgroepInterventieteams. de fenomeengerichte projecten samenwerken op basis van de huidige, gezamenlijke, (format)DPIA, die per project wordt opgesteld. De LSI wil zo transparant mogelijk zijn in haar handelen. Er komt een communicatiestrategie met onder...

2023D46669

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de afschrift brief aan de Gemeente Helmond m.b.t. vergoeding kosten energietoeslag

Reactie op verzoek commissie over de afschrift brief aan de Gemeente Helmond m.b.t. vergoeding kosten energietoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar...

2023D46563

Brieven regering

Basisdienstverlening voor schuldhulpverlening

Basisdienstverlening voor schuldhulpverlening. het beschikbare hulpaanbod en de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening voor ondernemers met schulden.9Ook in het rapport van de Commissie sociaal minimum van 28 september jl. wordt geconcludeerd dat er grote verschillen bestaan tussen...

2023D46453

Brieven regering

Onderzoeksrapportage ‘Waar knelt de WW?’ en het True Talk rapport naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief

Onderzoeksrapportage ‘Waar knelt de WW?’ en het True Talk rapport naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief. zowel knelpunten wat betreft informatievoorziening en persoonlijke dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigde, als rond wet- en regelgeving en de uitvoeringstechnische...

2023D46469

Brieven regering

Vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 012 Leven Lang Leren Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, VAN ONDERWIJS...

2023D46059

Brieven regering

Nazending bijlagen bij Voorstel van Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Nazending bijlagen bij Voorstel van Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering...

2023D46021