Brieven regering

Zoekresultaten (4.579)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'

Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'. 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 644 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juli 2022 Hierbij zend ik u een

2022D31560

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2022-4

Gemeentenieuws van SZW 2022-4. 2022D31473 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2022-41. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Het Gemeentenieuws van SZW 2022-4 gaat in op de volgende onderwerpen: 1. Uitspraak Centrale

2022D31473

Brieven regering

Onderzoeksrapport doeltreffendheid van de wezenuitkering

Onderzoeksrapport doeltreffendheid van de wezenuitkering. 30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 65 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2022 Hierbij bied ik u het onderzoek “Doeltreffendheid van de

2022D31513

Brieven regering

Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium. voegt het debiteurenbeleid geen leed toe: sanctionering vindt plaats bij de boeteoplegging. Het is daarom niet nodig om in het debiteurenbeleid onderscheid te maken tussen ‘fouten’ of ‘moedwillig misbruik’. Zij worden gelijk behandeld. Ik bezie een en ander nog op het effect dat dit heeft in

2022D31523

Brieven regering

Reactie op burgerbrieven inzake beleidsuitvoering UWV

Reactie op burgerbrieven inzake beleidsuitvoering UWV. Reactie met betrekking tot beleidsuitvoering UWV Datum 15 juli 2022 Betreft Reactie met betrekking tot beleidsuitvoering UWV Pagina van Pagina van Met uw brief van 7 april jl. heeft u mij gevraagd om te reageren op de brieven van J.L. te V. over beleidsuitvoering UWV van 30 maart en 6 april

2022D31294

Brieven regering

Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen

Stand van zaken wetsvoorstel toekomst pensioenen. dit pagina’s 7, 48, 49, 53, 54 en 94. Schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer Uw Kamer heeft bij het verslag en het nader verslag uitgebreid vragen gesteld over het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Op een aantal punten is aangegeven dat de schriftelijke inbreng aanleiding is geweest voor de

2022D31292

Brieven regering

Experiment Generieke werkgeversvoorziening

Experiment Generieke werkgeversvoorziening. Experiment Generieke werkgeversvoorziening Datum 15 juli 2022 Betreft Experiment Generieke werkgeversvoorziening Pagina van Pagina van UWV geeft sinds 1 maart 20201 uitvoering aan het experiment generieke werkgeversvoorziening (GWV) waarbinnen werkgevers de mogelijkheid hebben om een subsidie aan te

2022D31297

Brieven regering

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Verzamelbrief pensioenonderwerpen. het diversiteitsbeleid ook het belanghebbenden- en verantwoordingsorgaan (74%). Uit de laatste nalevingsrapportage van de Monitoringscommissie van de Code Pensioenfondsen blijkt dat een deel van de Pensioenfondsen nog niet voldoet aan de eigen normen (minimaal één man en één vrouw, minimaal één jongere onder

2022D31291

Brieven regering

Bestrijding recidive bij malafide uitleners

Bestrijding recidive bij malafide uitleners. een repressieve maatregel, en werkt – als de pakkans en de boete voldoende hoog zijn – eveneens preventief. De boete gaat immers ten koste van het profijt van malafide gedragingen. De combinatie van een zorgvuldige screening vooraf van de aanvrager van het certificaat, inclusief diens zakenrelaties,

2022D31254

Brieven regering

Uitstel inwerkingtreding Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding

Uitstel inwerkingtreding Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding. 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 684 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 In november 2021 is

2022D31220

Brieven regering

Reactie op het rapport van de OECD: 'De rol van ondernemingen bij loonongelijkheid'

Reactie op het rapport van de OECD: 'De rol van ondernemingen bij loonongelijkheid'. : Instituties. Hier gaat het om beleid en andere instituties zoals afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Als deze instituties het minder aantrekkelijk maken voor werknemers om (vrijwillig) naar een andere baan of werkgever te bewegen, dan kunnen werkgevers daar

2022D31140

Brieven regering

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie. 29 544 Arbeidsmarktbeleid 30 950 Rassendiscriminatie Nr. 1119 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 We hebben nog een flinke weg te gaan naar echte gelijkwaardigheid in Nederland. Dit zie je terug in meerdere

2022D31069

Brieven regering

Fout in uitbetaling kindgebonden budget - herstelactie

Fout in uitbetaling kindgebonden budget - herstelactie. , zijn onderdeel van de groep ouders waarbij de toeslaggerechtigde of diens toeslagpartner (deels) in het buitenland woont of woonde. Over deze groep ouders heeft uw Kamer een motie aangenomen (Handelingen II 20218/19, nr. 108, item 6) die oproept niet eerder tot betalingen over te gaan dan

2022D31054

Brieven regering

Aanpassing beslisnota bij hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Kamerstuk 29861-92)

Aanpassing beslisnota bij hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Kamerstuk 29861-92). 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 95 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Op 7 juli jl. heb ik

2022D31043

Brieven regering

Advies Autoriteit Persoonsgegevens bij het wetvoorstel inzake Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (Kamerstuk 36166)

Advies Autoriteit Persoonsgegevens bij het wetvoorstel inzake Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (Kamerstuk 36166). Aanbiedingsbrief advies Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de Implementatiewet Richtlijn EU 2020 1057 Datum 13 juli 2022 Betreft Aanbiedingsbrief advies Autoriteit

2022D31065

Naar boven