Brieven regering

Zoekresultaten (2.247)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen. Kwartaalrapportage Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode april tot en

2022D32605

Brieven regering

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022

Verslag extra Energieraad 26 juli 2022. Verslag Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra Energieraad die op 26 juli 2022 onder Tsjechisch voorzitterschap plaatsvond in Brussel. Tijdens de Raad is een politiek akkoord bereikt over de verordening over gecoördineerde gasbesparingsmaatregelen. Daarnaast is er gesproken over leveringszekerheid en

2022D32533

Brieven regering

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022

Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022. 24 095 Frequentiebeleid Nr. 566 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2022 Bij brief van 1 augustus 2022 heb ik de Tweede Kamer in kennis gesteld van de uitspraak van

2022D32303

Brieven regering

Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit

Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit. 24 095 Frequentiebeleid Nr. 565 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juli 2022 Hierbij doe ik u toekomen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de beroepsprocedure die Kink FM, een

2022D31997

Brieven regering

Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie

Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie. 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 338 Brief van de minister voor Klimaat en Energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juli 2022 Op woensdag 20 juli jl. heeft de Europese

2022D31857

Brieven regering

Ontwikkelingen Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding

Ontwikkelingen Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding. de gasopslag Bergermeer heb ik u in de brief van 5 juli jl. bericht wat de mogelijkheden zijn en ben ik in gesprek met EBN om meer dan het eerder aangegeven maximum van 11 TWh te laten vullen. Voor de gasopslag Norg, een berging voor laagcalorisch gas, geldt dat deze opslag deze zomer voor tenminste

2022D31761

Brieven regering

Geannoteerde agenda Energieraad op 26 juli 2022

Geannoteerde agenda Energieraad op 26 juli 2022. Geannoteerde Hierbij stuur ik u de geannoteerde agenda van de formele Energieraad die op 26 juli a.s. onder Tsjechisch voorzitterschap in Brussel zal plaatsvinden. Op moment van schrijven is de definitieve agenda nog niet bekend, maar de verwachting is dat het over gasleveringszekerheid en

2022D31375

Brieven regering

Voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig

Voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig. de markstructuur wordt gewezen op de bijdrage die toetreding van nieuwe partijen kan leveren aan de dynamiek en innovatie op de geconcentreerde Nederlandse warmtemarkt. Naar analogie met Denemarken worden coöperaties expliciet benoemd in deze context. In de Wcw is met het oog hierop gekozen voor een

2022D31407

Brieven regering

Inzet op arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie

Inzet op arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie. een groei van bijna 30.000 banen. https://www.werk.nl/imagesdxa/roa_r_2021_5_anob2026_tcm95-431009.pdf TNO schatte eerder (2019) dat er 39.000 tot 72.000 banen rakende aan de energietransitie bij komen tot 2030, tegenover 6.000 tot 11.000 banen die verdwijnen in de olie- en

2022D31387

Brieven regering

Versnellingsplan gaswinning Noordzee

Versnellingsplan gaswinning Noordzee. de ruimtelijke inpassing, waarop ik hieronder inga. Het kabinet blijft onverminderd inzetten op besparing van het energiegebruik en de verduurzaming ervan en houdt vast aan de doelen die hiervoor zijn gesteld. In het Noordzeeoverleg wordt momenteel een onderzoek opgestart naar gaswinning op de Noordzee in

2022D31381

Brieven regering

Mkb-financiering: knelpunten en acties

Mkb-financiering: knelpunten en acties. de generieke dienstverlening aan mkb-bedrijven bij onder andere dit soort vragen heb ik onlangs het advies “Dienstbare dienstverlening” van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap met veel waardering in ontvangst genomen. In dit advies staan aanbevelingen om de dienstverlening aan het mkb te

2022D31337

Brieven regering

Voortgang ruimtevaartbeleid 2022

Voortgang ruimtevaartbeleid 2022. 24 446 Ruimtevaartbeleid Nr. 77 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bied ik uw Kamer deze

2022D31388

Brieven regering

Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving

Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 28 089 Gezondheid en milieu 33 009 Innovatiebeleid Nr. 1082 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 Tata Steel Nederland (TSN) staat

2022D31386

Brieven regering

Appreciatie nieuw Commissievoorstel: "FAST-CARE"

Appreciatie nieuw Commissievoorstel: "FAST-CARE". het middelen die al zijn toebedeeld aan de lidstaten. Financiële gevolgen Het voorstel ziet op maatregelen die gefinancierd worden met middelen die al zijn toegewezen aan de lidstaten. Wel vraagt het voorstel om hogere voorfinanciering uit te keren in 2023, wat wordt bewerkstelligd door middelen

2022D31373

Brieven regering

Financiering regionale netwerkbedrijven

Financiering regionale netwerkbedrijven. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 1086 Brief van de ministers voor Klimaat en Energie en van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Wij informeren u graag over de stand van zaken en het beoogde

2022D31055

Naar boven