Brieven regering

Brieven regering

Stand van zaken inzet Afghanistan

Stand van zaken inzet Afghanistan. nadrukkelijk geen financiering of overdracht van goederen. De Wereldbank hanteert hoge normen voor al haar financiering. Indien deze ernstig in het geding komen, kan de Bank overgaan tot het volledig stopzetten...

2024D28047

Brieven regering

EU-Ontwikkelingssamenwerking rapportage 2024

EU-Ontwikkelingssamenwerking rapportage 2024. de rapportages van de Europese Commissie over verslagjaar 2022 en de inzet van begrotingssteun in 2022. Daarnaast gaat deze brief in op de impact van de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK)...

2024D28039

Brieven regering

Verslag Voorjaarsvergadering 2024 Wereldbank

Verslag Voorjaarsvergadering 2024 Wereldbank. 26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee Nr. 293 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli...

2024D27949

Brieven regering

Factsheet revolverende fondsen

Factsheet revolverende fondsen. een factsheet die is uitgewerkt voor een van de revolverende fondsen, te weten het Dutch Good Growth Fund - onderdeel 2 (hierna: DGGF2). De factsheet is voor een groot deel gebaseerd op de...

2024D26541

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie AIV Briefadvies ‘Een stabiel en voorspelbaar ODA- budget’

Uitstel kabinetsreactie AIV Briefadvies ‘Een stabiel en voorspelbaar ODA- budget’. 36410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 Nr. 57 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en...

2024D26046

Brieven regering

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte. het niet-gebruiken van geweld en het humanitair recht, heeft geschonden; verdragen met als doel het tegengaan van proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening niet heeft ondertekend, geratificeerd of geïmplementeerd. In...

2024D23884

Brieven regering

Humanitaire bijdrage aan Gaza

Humanitaire bijdrage aan Gaza. een reservering, aangezien de uitgangspunten ten aanzien van de financiering van UNRWA zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 26 april jl. (Kamerstuk 26150, nr. 211) blijven staan. Er moet opvolging gegeven worden...

2024D24029

Brieven regering

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024. Sub-Sahara Afrika, werd gesproken over hoe de EU een aantrekkelijke en betrouwbare partner kan blijven en betrekkingen middels de huidige EU-inzet, waaronder via Economische Partnerschapsakkoorden, duurzame investeringsfacilitatie...

2024D23668

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan technische briefing over over de evaluatie Hulp, handel en investeringsbeleid in drie partnerlanden: Bangladesh, Ethiopië en Kenia

Toestemming voor deelname aan technische briefing over over de evaluatie Hulp, handel en investeringsbeleid in drie partnerlanden: Bangladesh, Ethiopië en Kenia. 2024D23676 Aan de Voorzi er van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni...

2024D23676

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid De Roon over een plan om de exportcontroles naar Iran op te voeren (Kamerstuk 36410-V-44)

Reactie op de motie van het lid De Roon over een plan om de exportcontroles naar Iran op te voeren (Kamerstuk 36410-V-44). 36410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor...

2024D23674

Brieven regering

Reactie op de moties ingediend tijdens het Tweeminutendebat Wapenexportbeleid van 13 maart 2024

Reactie op de moties ingediend tijdens het Tweeminutendebat Wapenexportbeleid van 13 maart 2024. Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de minister voor Buitenlandse Zaken, over de opvolging van de moties van de leden...

2024D21780

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 mei 2024. de hervorming van de WTO, waaronder hervorming en herstel van 2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2022–2023, 29 237, nr. 183. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 21...

2024D21206

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Handelsbevorderingsbeleid en instrumenten

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Handelsbevorderingsbeleid en instrumenten. 2024D20818 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2024 Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor...

2024D20818

Brieven regering

Moties en toezegging over de impact van Nederlandse voedselexport op boeren in derde landen en fragiele regio’s

Moties en toezegging over de impact van Nederlandse voedselexport op boeren in derde landen en fragiele regio’s. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 787 Veiligheid en ontwikkeling in fragiele staten Nr. 17 BRIEF VAN...

2024D20565

Brieven regering

Publicatie OESO rapport Towards Demystifying ‘Trade Dependencies’

Publicatie OESO rapport Towards Demystifying ‘Trade Dependencies’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR...

2024D20495