Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek Kuik inzake het voorkomen van seksueel misbruik door hulporganisaties, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort

Reactie op verzoek Kuik inzake het voorkomen van seksueel misbruik door hulporganisaties, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort. . Onrecht dat is geworteld in gender- en machtsongelijkheid en dat op vele fronten actie vereist. Beleid, procedures en regels moeten worden aangepast en effectief worden

2022D31420

Brieven regering

Actueel overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

Actueel overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking. de eerste internationale standaard voor de donorgemeenschap om maatschappelijk middenveld in hun bijdrage aan ‘Leave No One Behind’ te ondersteunen. Ook geeft Nederland steun aan VN-organisaties die expliciet aandacht hebben voor deze doelgroep. Zo

2022D31202

Brieven regering

Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021

Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021. 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 370 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Naar aanleiding van de u eerder aangeboden ‘Notitie over meer openbaarheid met

2022D31159

Brieven regering

Appreciatie investment case van het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Appreciatie investment case van het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. 34 952 Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 176 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Met deze brief

2022D31064

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel en de Wereldhandelsorganisatie Ministeriële Conferentie van 12 tot 16 juni 2022

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel en de Wereldhandelsorganisatie Ministeriële Conferentie van 12 tot 16 juni 2022. daarom een deelakkoord waarbij is afgesproken dat verder onderhandeld wordt over uitstaande punten, waaronder verdere inperking van subsidies die bijdragen aan overbevissing en overcapaciteit. De EU heeft aangegeven zich

2022D30686

Brieven regering

Kabinetsreactie AIV advies Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie

Kabinetsreactie AIV advies Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie. 35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 Nr. 68 Brief van de ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de

2022D30093

Brieven regering

Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika. momenteel circa 3% van het totale handelsvolume van Nederland. Impactclusterprojecten zijn meerjarige projecten waarbij in partnerschappen capaciteitsopbouw en kennisoverdracht in ontwikkelingslanden plaatsvindt, vaak gebruikmakend van Nederlandse kennis en technologie.

2022D30266

Brieven regering

Publicatie herziene richtlijnen klachtenmechanisme handelsafspraken

Publicatie herziene richtlijnen klachtenmechanisme handelsafspraken. de herziening van de EU inzet voor de afspraken over handel en duurzame ontwikkeling in bilaterale handelsakkoorden. Na het zomerreces zult u geïnformeerd worden over het kabinetsstandpunt ten aanzien van deze mededeling middels een BNC-fiche. De minister voor Buitenlandse Handel

2022D29695

Brieven regering

Stand van zaken Oekraïne

Stand van zaken Oekraïne. de mogelijke inzet en ontwikkeling van wederopbouwprogramma’s voor Oekraïne, afhankelijk van het verloop van de oorlog. Uw Kamer heeft op 7 juni een overzicht ontvangen van de aan Oekraïne toegezegde financiële steun. Hierin is toegezegd om u ter voorbereiding van het commissiedebat over de wederopbouw, voorzien voor

2022D29590

Brieven regering

Analyse IMVO-wetgeving in de EU en in ons omringende landen

Analyse IMVO-wetgeving in de EU en in ons omringende landen. geen verplichting tot rapportage over de stappen van het gepaste zorgvuldigheidsproces in lijn met de OESO-richtlijnen. Nederlandse inzet op Europees niveau Gezien genoemde ontwikkelingen op het terrein van IMVO in de ons omringende landen is het van belang te blijven pleiten voor

2022D28942

Brieven regering

Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’

Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’. Zoals aangekondigd in mijn brief van 9 februari jl. ontvangt u hierbij de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is: Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ is een nadere uitwerking van het

2022D27150

Brieven regering

Voorstel voor de tijdelijke verruiming van tariefquota voor de invoer van Moldavische producten

Voorstel voor de tijdelijke verruiming van tariefquota voor de invoer van Moldavische producten. de tijdelijke verruiming van alle zeven resterende tariefquota voor de invoer van Moldavische producten. De markttoegang van Moldavië tot de EU interne markt is geregeld onder het Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) als onderdeel van

2022D27121

Brieven regering

Actualisatie toetsingskader DRIVE garantiefaciliteit 2022

Actualisatie toetsingskader DRIVE garantiefaciliteit 2022. 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 340 Brief van de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2022 Hierbij informeer ik u over het DRIVE garantiefaciliteit Toetsingskader. DRIVE is een BHOS-programma

2022D27134

Brieven regering

Voortgang Jongerenstrategie Youth at Heart

Voortgang Jongerenstrategie Youth at Heart. 34 952 Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 180 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2022 De strategie Youth at Heart (bijlage bij Kamerstuk 34 952, nr.

2022D26813

Brieven regering

Verslag van de Wereldbank voorjaarsvergadering 2022

Verslag van de Wereldbank voorjaarsvergadering 2022. 26 234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee Nr. 269 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juni 2022 Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Financiën, over

2022D26501

Naar boven