Brieven regering

Zoekresultaten (36)

U zoekt op ‘lwoo pro’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro. Deze nieuwe bekostigingssystematieken doen recht aan het pro en het verschil in behoefte aan lwoo over samenwerkingsverbanden. Zo krijgen leerlingen toegang tot de plek binnen het onderwijs die het beste...

2022D48713

Brieven regering

Rapporten van KBA-Nijmegen over 'Bekostiging van het praktijkonderwijs' en van het CBS over 'Richting een nieuw verdeelmodel voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)'

Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 497 Passend onderwijs Nr. 437 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2022 Het...

2022D24344

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Sectorraad Praktijkonderwijs m.b.t. de bekostiging van het praktijkonderwijs

van een toekomstbestendige bekostigingssystematiek onderzocht die om diverse redenen niet tot een oplossing geleid hebben. Het CBS heeft in haar meest recente onderzoek4 naar een alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro bekeken of de eindtoetsscore uit...

2021D27188

Brieven regering

Verkenning reiskostenvergoeding voor leerlingen in het praktijkonderwijs en vavo-studenten

de basistoelage verhoogd voor alle doelgroepen, kan dat relatief eenvoudig worden gerealiseerd. De verhoging geldt dan ook voor leerlingen uit het pro. De meeste leerlingen in het pro zijn echter jonger dan 18 en daarmee...

2021D25488

Brieven regering

Onderzoeksrapporten passend onderwijs

Onderzoeksrapporten passend onderwijs. In het kader van de verdere integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het systeem van passend onderwijs werkt OCW naar een toekomstbestendige bekostigingssystematiek voor lwoo en...

2020D34590

Brieven regering

Moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs

januari 2019 heb ik toegezegd om in oktober 2019 een voorstel voor een nieuw bekostigingsmodel voor lwoo/pro te presenteren (Kamerstuk 31 497, nr. 295). Het huidige model, gebaseerd op de verdeling van lwoo-...

2019D53734

Brieven regering

Voortgang en evaluatie passend onderwijs

gesprekken plaats over samenwerking tussen het pro en het mbo. Ik informeer u op een later moment nog over de stand van zaken ten aanzien van het schooldiploma pro. Passend onderwijs in het mbo Hierover...

2019D26161

Brieven regering

Vervolg praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

voeren op dit model.3 Het CPB geeft aan dat vooralsnog niet vastgesteld kan worden hoe goed de voorgestelde indicator aansluit bij de verschillen in behoefte aan lwoo en pro tussen samenwerkingsverbanden en of er betere alternatieve...

2018D57885

Brieven regering

Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

worden verstrekt, dus inclusief de aanvullende bekostiging. Voor de periode 2015–2018 is besloten om deze scholen «aanvullende bekostiging» te verstrekken. De bekostiging is destijds verhoogd ten opzichte van de periode 2011–2014, onder andere door de vmbo-leerlingen...

2018D41355

Brieven regering

Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs

figuur 6).34 35 33 Weijers e.a. (2016). Op weg naar nieuw beleid lwoo. Voortgangsonderzoek naar opting out lwoo (bijlage bij Kamerstuk 31 497, nr. 221). 34 Van Veen e.a. (2017b). Monitor Gemeenten en passend onderwijs...

2017D18133

Brieven regering

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

van OCW (september 2016). Alle leerlingen een plek: mogelijkheden voor maatwerk in het voortgezet onderwijs. Te vinden op www.passendonderwijs.nl. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 497, nr. 221 14 bekostigingssystematiek voor het lwoo en pro en het...

2016D47426

Brieven regering

Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiële leerlingen en eerste opvangonderwijs

op de middelen voor lwoo en pro. Indien er binnen het samenwerkingsverband meer leerlingen komen dan er middelen zijn in het budget, gaat het lwoo- en pro-bedrag per leerling niet naar beneden. Pro-scholen en...

2016D16567

Brieven regering

Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap"

het manifest onderzocht. Aangezien deze verkenning echt het functioneren van het stelsel betreft, kan dit niet los gezien worden van andere trajecten zoals Onderwijs2032, de invoering van profielen en het inpassen van lwoo/pro in...

2016D15276

Brieven regering

Beleidsreactie op de initiatiefnota van het lid Straus ‘Krimp in het voortgezet onderwijs: van kramp naar kans’

budget. Sommige samenwerkingsverbanden hebben te maken met positieve verevening, andere met negatieve. Daarnaast wordt in 2016 een besluit genomen over mogelijke verevening van de budgeten van lwoo en pro. Ook werk ik aan een vereenvoudigd...

2015D44981

Brieven regering

Leerlingendaling in het vmbo

producten. Daar komt bij dat het voortgezet onderwijs de komende tijd met meer veranderingen te maken krijgt: de vereenvoudiging van de bekostiging, de verevening passend onderwijs, en de indaling van lwoo en pro in passend onderwijs...

2015D44990

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over de Brandpuntuitzending ‘Sjoemelen met de schooltoets’

basisschooladvies (2014) Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 31 293, nr. 265 6 onderwijs. Het zorgt ervoor dat leerling geen hiaten hebben in hun kennis van taal en rekenen. Daarnaast is het verplicht voor ouders van een leerling...

2015D24199

Brieven regering

Reactie op amendementen van de leden Van Meenen en Straus m.b.t. het wetsvoorstel over de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs

onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie...

2015D08616

Brieven regering

Actualiteiten passend onderwijs

zal leiden. Zowel OCW als de sectororganisaties zijn zich bewust van het feit dat de gevolgen van de verevening voor sommige regio’s fors zijn. De verevening vindt daarom geleidelijk plaats tussen het schooljaar 2015–2016 en 2020...

2014D36594

Brieven regering

Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties

Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties. Tot slot Het kabinetsvoornemen om de landelijke criteria voor lwoo en pro, de duur van de toewijzing van lwoo en pro en de lwoo-licenties los...

2014D32780

Brieven regering

Derde voortgangsrapportage passend onderwijs

om ervoor te zorgen dat de benodigde ondersteuning in de komende jaren wordt geboden. • Inpassing leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro): samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs worden per 1 augustus 2015 ook verantwoordelijk...

2013D49807

Brieven regering

Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs

positie voor pro te creëren. Dat neemt niet weg dat ik de zorgen over en van het pro serieus neem. In de verdere uitwerking en implementatie van de inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs...

2013D32670

Brieven regering

Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

worden gezet. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de motie Van Meenen. Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 71 – de motie Voordewind en Ypma over structurele bezuinigingen op lwoo en pro De Kamer verzoekt de regering, de...

2013D19637

Brieven regering

Hoofdlijnenbrief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro)

in samenhang met de maatregelen in het regeerakkoord wilde uitwerken. Doel van het plafond aan het landelijke budget lwoo en pro, is te voorkomen dat veel leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs over zouden stappen...

2013D14352

Brieven regering

Voortgang passend onderwijs

treden. Naar verwachting wordt de aanvullende wetgeving aan het begin van 2014 bij uw Kamer ingediend. Ad b. Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (lwoo/pro) In het regeerakkoord is opgenomen dat het lwoo/pro...

2013D07528

Brieven regering

Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens)

Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens). Wanneer een leerling bijvoorbeeld sterke faalangst kent of een recente traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan het...

2012D22734