33 resultaten gevonden voor ‘lwoo pro’

Brieven regering

19 jun 2019
Voortgang en evaluatie passend onderwijs

in het najaar van 2020 naar de Kamer te sturen. Stand van zaken LWOO en PRO Op 4 december 2018 heb ik u geïnformeerd over de nieuwe bekostigingssystematiek voor het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PRO). Het doel is de middelen zo goed mogelijk over de samenwerkingsverbanden

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brieven regering

23 jan 2019
Toezeggingen over Passend Onderwijs

30% 1,36% Overig Voortgezet onderwijs 825.998 835.353 844.971 855.165 866.034 876.190 879.808 880.509 LWOO 101.206 103.540 104.342 104.990 103.694 93.665 80.144 63.358 PRO 26.665 27.444 28.520 29.170 29.715 29.689 29.455 29.194 Voortgezet speciaal onderwijs 1 249 317 409 406 375 354 318 305 2 2326 2.305

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brieven regering

04 dec 2018
Vervolg praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

en mbo-instellingen, duidelijkheid hebben. Een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en pro In de twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs meldde ik u dat ik werk aan een wetswijziging voor de verdere integratie van lwoo en pro in het systeem van passend onderwijs. Naast het loslaten van de

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brieven regering

22 aug 2018
Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland. -. De bekostiging is destijds verhoogd ten opzichte van de periode 2011-2014, onder andere door de vmbo-leerlingen op lwoo-niveau te bekostigen (incl. een vaste voet voor lwoo/pro), door de scholen als brede scholengemeenschap te benaderen en door een opslag

Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

25 jun 2018
Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs

liggen aan deze analyse . In de voortgangsrapportage wordt ook ingegaan op beleidsontwikkelingen en de recente stijging van leerlingaantallen in het speciaal onderwijs en op ontwikkelingen rond lwoo/pro. Voor de totstandkoming van deze brief is tevens gebruik gemaakt van het recente advies van de Onderwijsraad

Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brieven regering

05 jul 2017
Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs. -. Zoals de tabel laat zien, worden het pro, het lwoo en het vmbo naar verwachting het hardst getroffen door leerlingendaling. Het landelijke beeld verdoezelt daarbij regionale verschillen. In een klein deel van het land is de komende jaren bescheiden groei

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

20 jun 2017
Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs

van minder dan 2000 leerlingen.8 De veranderingen in absolute aantallen zijn sinds de invoering van passend onderwijs overigens beperkt en komen neer op gemiddeld een tot enkele leerlingen extra per reguliere school. Figuur 2: Geïndexeerde leerlingaantallen v(s)o, pro en lwoo 90 92 94 96 98 100 102 104

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

06 dec 2016
Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

zijn gepubliceerd.26 Verdere inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs Samenwerkingsverbanden zijn sinds dit schooljaar bezig om lwoo en pro een plek te geven binnen het samenwerkingsverband. Ik werk samen met de VO-raad, samenwerkingsverbanden en scholen aan de verdere inpassing van lwoo en pro

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

19 apr 2016
Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiële leerlingen en eerste opvangonderwijs

en de druk die hierdoor ontstaat op de middelen voor lwoo en pro. Indien er binnen het samenwerkingsverband meer leerlingen komen dan er middelen zijn in het budget, gaat het lwoo- en pro-bedrag per leerling niet naar beneden. Pro-scholen en vmbo-scholen met lwoo ontvangen per leerling altijd het vastgestelde

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

20 nov 2015
Beleidsreactie op de initiatiefnota van het lid Straus ‘Krimp in het voortgezet onderwijs: van kramp naar kans’

passend onderwijs tussen 2015 en 2020 geleidelijk toe naar het nieuwe budget. Sommige samenwerkingsverbanden hebben te maken met positieve verevening, andere met negatieve. Daarnaast wordt in 2016 een besluit genomen over mogelijke verevening van de budgeten van lwoo en pro. Ook werk ik aan een vereenvoudigd

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

20 nov 2015
Leerlingendaling in het vmbo

en vervangen worden door Dienstverlening en producten. Daar komt bij dat het voortgezet onderwijs de komende tijd met meer veranderingen te maken krijgt: de vereenvoudiging van de bekostiging, de verevening passend onderwijs, en de indaling van lwoo en pro in passend onderwijs en de wetswijziging in het

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

22 jun 2015
Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over de Brandpuntuitzending ‘Sjoemelen met de schooltoets’

hebben in hun kennis van taal en rekenen. Daarnaast is het verplicht voor ouders van een leerling met extra ondersteuningsbehoeften (verwijzing naar Lwoo of PrO) om extra gegevens aan de school voor voortgezet onderwijs aan te leveren zodat deze school aan haar zorgplicht kan voldoen. De resultaten van

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

10 mrt 2015
Reactie op amendementen van de leden Van Meenen en Straus m.b.t. het wetsvoorstel over de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs

pro) in passend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

14 okt 2014
Actualiteiten passend onderwijs

voor sommige regio’s fors zijn. De verevening vindt daarom geleidelijk plaats tussen het schooljaar 2015–2016 en 2020. Daarnaast is met het vervallen van de bezuiniging van 50 miljoen euro op lwoo/pro besloten om een deel van deze middelen in te zetten om het tempo van de negatieve verevening aan

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

19 sep 2014
Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties

Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties. Tot slot Het kabinetsvoornemen om de landelijke criteria voor lwoo en pro, de duur van de toewijzing van lwoo en pro en de lwoo-licenties los te laten in 2018, zal ik de komende periode uitwerken in wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

10 dec 2013
Derde voortgangsrapportage passend onderwijs

onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro): samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs worden per 1 augustus 2015 ook verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro. Het concept wetsvoorstel staat momenteel ter consultatie op internet. Omdat er de komende jaren nog veel moet gebeuren houdt ook

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

22 aug 2013
Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs

en implementatie van de inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs zal ik nauw contact houden met de scholen. Bovendien heb ik in het traject een aantal waarborgen ingebouwd om (lwoo en) pro geleidelijk en zorgvuldig in passend onderwijs onder te brengen. Zo worden de huidige landelijke indicatiecriteria

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

15 mei 2013
Uitvoering van de moties en de amendementen die zijn aangenomen bij de vaststelling van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013

de motie Van Meenen. Kamerstuk 33 400 VIII, nr. 71 – de motie Voordewind en Ypma over structurele bezuinigingen op lwoo en pro De Kamer verzoekt de regering, de structurele bezuiniging op lwoo en pro zo veel mogelijk te vinden via bezuinigingen op bureaucratie en management binnen het stelsel van passend

Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

25 feb 2013
Voortgang passend onderwijs

wetgeving aan het begin van 2014 bij uw Kamer ingediend. Ad b. Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (lwoo/pro) In het regeerakkoord is opgenomen dat het lwoo/pro onderdeel gaat uitmaken van de systematiek van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Ook is er een taakstelling opgenomen van

Indiener S. Dekker
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

30 mei 2012
Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens)

Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens). Wanneer een leerling bijvoorbeeld sterke faalangst kent of een recente traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan het

Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

07 mrt 2012
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33 106, d.d. 6 maart 2012 (passend onderwijs)

verschillen in indicatiestelling zien. Echter, het is wel degelijk interessant om de populatie «leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben» te monitoren. Voor de groep die wordt verwezen naar speciale voorzieningen (sbao, lwoo/pro of (v)so) is dit mogelijk. Dit wetsvoorstel voorziet er op dit moment

Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

31 jan 2011
Naar passend onderwijs

3 Speciaal onderwijs 34,0 34,4 35,4 36,1 36,4 34,5 34,4 Voortgezet onderwijs Regulier voortgezet onderwijs 808,8 813,6 813,6 815,2 812,3 807,3 810,0 Lwoo en pro 116,2 120,9 126,0 127,5 129,0 127,0 125,4 Voortgezet speciaal onderwijs 21,3 22,7 24,8 27,1 28,2 32,4 34,1 Bron: Kerncijfers, OCW – Kwaliteit

Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

30 nov 2010
Stand van zaken van de uitwerking van passend onderwijs en het tijdpad

er dan een weglek ontstaat naar het leerwegondersteunend- en Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 31 497, nr. 30 2 praktijkonderwijs (lwoo/ pro). Om dat te voorkomen is in het Regeerakkoord ook opgenomen dat het lwoo/ pro wordt gebudgetteerd. De wijze waarop dat gebeurt wil ik bespreken met de VO-Raad.

Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kies periode

tot Toepassen