Brieven regering

Zoekresultaten (76.531)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering.

2023D47397

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake de werkwijze van Defensie na adviezen van de Commissie Giebels en de Commissie Langlopende Zaken

Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake de werkwijze van Defensie na adviezen van de Commissie Giebels en de Commissie Langlopende Zaken. Verzoek Op 15 september 2023 heeft u mij schriftelijk verzocht (Kamerstuk 203Z13914/2023D37139)...

2023D47327

Brieven regering

Toezegging beeld exitgesprekken

Toezegging beeld exitgesprekken. Toezegging beeld exitgesprekken Datum 28 november 2023 Betreft Toezegging beeld exitgesprekken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2023-0000710623 Uw kenmerk Bijlage(n) 0...

2023D47388

Brieven regering

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening. Overeenstemming Op 16 augustus jl. heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken met de Griekse overheid inzake Inmarsat en over de stand van zaken betreffende het...

2023D47384

Brieven regering

Wijziging van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg in verband met verlenging van de werkingsduur

Wijziging van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg in verband met verlenging van de werkingsduur. Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de Subsidieregeling veelbelovende zorg (hierna: de subsidieregeling VeZo) in verband met verlenging van...

2023D47274

Brieven regering

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen. IMG Op 6 oktober jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de fysieke schadeafhandeling voortvloeiend uit de kabinetsreactie op het rapport van...

2023D47375

Brieven regering

Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling

Beleidsreactie WODC-rapport inzake de evaluatie van de B8/3 regeling. een essentieel onderdeel. De herziening dient – door een goede verdeling van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten – ertoe te leiden dat irreguliere secundaire migratie wordt...

2023D47379

Brieven regering

Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten

Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn kennismigranten. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 28 november 2023 Onderwerp Niet-tijdige omzetting herziene richtlijn...

2023D47370

Brieven regering

Landenbeleid Turkije

Landenbeleid Turkije.

2023D47368

Brieven regering

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023. Geannoteerde Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december a.s.. Ook wil ik u...

2023D47365

Brieven regering

Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië

Herbeoordeling veilig land van herkomst - Bosnië en Herzegovina,Brazilië, Jamaica, Kosovo, Mongolië en Servië. relevante informatie van meerdere gezaghebbende internationale organisaties. Om die reden ben ik van mening dat deze bronnen de conclusie kunnen dragen. Uitkomst...

2023D47359

Brieven regering

Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden

Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden. Concept Op 21 november jl. hebben het Rijk en de koepelorganisaties van decentrale overheden, VNG, IPO en UvW in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) overeenstemming bereikt over hun aandeel...

2023D47350

Brieven regering

Interimauditrapport BZ en BHOS 2023

Interimauditrapport BZ en BHOS 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4]

2023D47340

Brieven regering

Afronding van de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) vergt meer tijd

Afronding van de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) vergt meer tijd. Afronding BFTK vergt meer tijd Datum 28 november 2023 Betreft Afronding BFTK vergt meer tijd www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk 2023-0000712397 Uw kenmerk www.rijksoverheid.nl

2023D47325

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot [Ondertekenaar 2]

2023D47309