Brieven regering

Zoekresultaten (70.033)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Instelling Maatschappelijk Impact Team

Instelling Maatschappelijk Impact Team. Instelling Hierbij ontvangt u het instellings- en benoemingsbesluit van het Maatschappelijk Impact Team (hierna: het MIT). In de kamerbrief van 13 juni 2022 heb ik mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken en Klimaat de instelling van het MIT

2022D32707

Brieven regering

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022. Hierbij bied ik u het periodieke overzicht aan van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2022. In deze brief wordt eerst ingegaan op de implementatieachterstand zoals die op 30

2022D32704

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 2 september 2022 in Praag. Geannoteerde Hierbij doe ik uw Kamer de geannoteerde agenda toekomen van de informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid, welke plaatsvindt op 2 september 2022 in

2022D32703

Brieven regering

Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming

Afschrift van de reactie op de brief van de FNV over de situatie in de jeugdbescherming. DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN CRIMINALITEITSFENOMENEN  DATUM 19 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4168242 DIRECTIE JEUGD, FAMILIE EN CRIMINALITEITSFENOMENEN  DATUM 19 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4168242 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van Directoraat-Generaal Straffen

2022D32698

Brieven regering

Planning impactanalyse NZa inzake concentratie van zorg bij aangeboren hartafwijkingen

Planning impactanalyse NZa inzake concentratie van zorg bij aangeboren hartafwijkingen. In het commissiedebat van 17 februari jl. over de concentratie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen heb ik uw Kamer toegezegd om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een impactanalyse te laten uitvoeren naar de effecten van concentratie voor de

2022D32692

Brieven regering

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - tweede kwartaal 2022

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - tweede kwartaal 2022.

2022D32695

Brieven regering

Verder vullen gasopslagen Bergermeer en Norg, en update LNG-installatie en gedoogsituatie

Verder vullen gasopslagen Bergermeer en Norg, en update LNG-installatie en gedoogsituatie. Het zowel gebruikers in Nederland als daarbuiten. Er is nog budget over van de eerdere subsidies om Bergermeer te vullen, ca. 200 miljoen euro. De subsidiebehoefte voor gasopslag Bergermeer is 210 miljoen euro. Dat betekent dat er zo’n 10 miljoen euro

2022D32664

Brieven regering

Nederlandse bijdragen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

Nederlandse bijdragen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 19 augustus 2022 Betreft Nederlandse bijdragen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne Pagina van De oorlog in Oekraïne duurt

2022D32662

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’. U heeft mij op 28 juni 2022 gevraagd om mijn reactie op de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’, die te bekijken is vanaf 6 juli 2022. De documentaire schetst een herkenbaar beeld van een persoon die geconfronteerd wordt met een aandoening met grote impact op

2022D32619

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD

2022D32633

Brieven regering

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp. Hierbij zend ik u de leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. In deze leidraad zet de IGJ uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en

2022D32629

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen. Kwartaalrapportage Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode april tot en

2022D32605

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. de voorgestelde ruimere toepassingsmogelijkheden in de Omzetbelasting geldt dat in een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën is

2022D32562

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 902 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 In deze brief

2022D32577

Brieven regering

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 261 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn reactie, mede namens

2022D32583

Naar boven