Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36410-VIII, eindtekst

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-VIII-37 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

36410-VIII, bijgewerkt t/m nr. 33 (nota van wijziging d.d. 19 december 2023)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

36410-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36410-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36350-29 Motie van de leden Dassen en Van Weyenberg over opties uitwerken voor het structureel en laagdrempelig maken van gratis schoolmaaltijden

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31293-684 Gewijzigde motie van het lid Van Meenen over geen stappen nemen naar een structuur voor permanente curriculumherziening voordat het wetsvoorstel voor de nieuwe kerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde is ingediend (t.v.v. 31293-681)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-679 Motie van het lid Westerveld over zich inzetten voor onderwijs in andere streektalen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-455 Motie van het lid Westerveld c.s. over extra middelen ook inzetten voor thuiszitters en kinderen met een beperking

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-459 Motie van de leden Van Meenen en Paul over onderzoek naar het aanmerken van voltijdhoogbegaafdenonderwijs als speciaal onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-557 Motie van het lid Hagen c.s. over in de toekomstverkenning LLO ingaan op verschillende opties voor een leerbudget in het onderwijs

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-558 Motie van het lid Hagen c.s. over onderzoeken welke knelpunten publieke onderwijsinstellingen ervaren bij het aanbieden van onderwijs in het kader van leven lang ontwikkelen

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27923-454 Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Westerveld over verkennen of een alternatieve vorm van regionalisering mogelijk is (t.v.v. 27923-453)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34334-28 Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over afspraken maken over het spoedig beperken van de verhuisbewegingen van vluchtelingenkinderen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-191 Motie van de leden Peters en Paul over het team van leraren als een noodzakelijke voorwaarde voor onderwijsverbetering benoemen in de onderzoekskaders van de inspectie

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-93 Motie van het lid De Hoop over bezien hoe het initiatief van brugfunctionarissen verbreed kan worden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31524-535 Motie van het lid De Hoop over mogelijkheden onderzoeken om een scholingsrecht toe te kennen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31521-130 Motie van het lid Paul c.s. over met alle relevante partijen komen tot structurele oplossingsrichtingen voor het leerlingenvervoer

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

31521-125 Motie van het lid Kwint c.s.over een toekomstvisie voor voldoende leerlingenvervoer, inclusief mogelijkheden om af te zien van aanbesteding

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31521-128 Motie van het lid Van Baarle c.s. over verkennen of het inrichten van een vorm van toezicht op leerlingenvervoer mogelijk is

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36200-49 Motie van de leden Dassen en Paternotte over het bieden van een maaltijd op school expliciet als optie toevoegen aan de investeringen in de rijke schooldag

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36100-VIII-13 Motie van de leden De Hoop en Westerveld over coulance bij het onderwijsresultatenmodel vanwege achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31497-377 Motie van de leden Kwint en Van den Hul over monitoren van de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31293-302 Nader gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. (t.v.v. 31293, nr. 301) over recht doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Leerlingenvervoer d.d. 25 oktober 2022 (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Tweeminutendebat MBO (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho (CD 30/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Macrodoelmatigheid mbo (CD 16/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD 5/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00