Brief regering : Vrij en veilig onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

Nazending beslisnota bij brief Vrij en veilig onderwijs (Kamerstuk 31293-653)

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Motie

31293-627 Motie van het lid De Hoop over de meerwaarde voor het onderwijs van rolmodellen bij het verinnerlijken van democratische waarden

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31293-626 Motie van de leden De Hoop en Segers over het voeren van lastige gesprekken onderdeel maken van de lerarenopleiding

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

32793-519 Motie van de leden Kuik en Kuiken over een normenkader met betrekking tot seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35228-28 Motie van het lid Van Toorenburg over signalen van kindermishandeling in het informele onderwijs oppakken

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie

35228-8 Motie van het lid Becker over een heldere juridische definitie van "problematisch gedrag"

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Motie

35228-7 Motie van het lid Becker c.s. over het bevriezen van financiële middelen

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Motie

29754-572 Motie van de leden Kuiken en Becker over risicogericht toezicht op informeel onderwijs wettelijk mogelijk maken

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

35352-28 Motie van het lid Van den Hul over uitbreiding van het aantal jongerenrechtbanken

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31015-205 Motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer over aandacht in hogere sociale beroepsopleidingen voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (31015-202)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30