Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31839-855 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 mei 2022, over Jeugdbeleid

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35816-13 Motie van het lid Westerveld over afspraken met de VNG over het behoud van expertisecentra met een landelijke functie

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-118 Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-123 Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over een einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-115 Motie van de leden De Neef en Ceder over betere verankering van de richtlijn in de aan- en toewijzing van behandelingen

Indiener D. de Neef, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-121 Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-122 Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-116 Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-131 Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-128 Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-114 Motie van het lid De Neef over inventariseren hoe gemeenten nauwkeuriger en gerichter jeugdzorg kunnen inkopen

Indiener D. de Neef, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-113 Motie van de leden De Neef en Ceder over de maatschappelijke weerslag van behandelingen inventariseren

Indiener D. de Neef, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35721-8 Gewijzigde motie van het lid De Neef c.s. over het toetsen van de jeugdzorg op bewezen effectiviteit (t.v.v. 35721-4)

Indiener D. de Neef, Tweede Kamerlid

Motie

35721-5 Motie van het lid Van den Berg c.s. over verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

31839-796 Motie van de leden Peters en Kuiken over een eenduidig minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm voor gemeenten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-793 Motie van het lid Raemakers over de wervingscampagne Ik Zorg hernieuwd onder de aandacht brengen van werkgevers in de jeugdbescherming

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-797 Motie van de leden Peters en Simons over van álle partners in de jeugdzorg een constructieve houding verlangen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XVI-12 Motie van het lid Van den Berg over directe gunning met goede onderbouwing als voorkeursoptie behouden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Jaarverslag en Slotwet 2020 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35816)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Jeugdbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20