Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder alsmede Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Optimale beschikbaarheid van Jeugdbescherming en -reclassering. Onderzoek naar het functioneren van het huidige stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering, de daarmee samenhangende risico’s en een verkenning van handelingsopties voor een optimale beschikbaarheid
Bijlage
AANBESTEDEN WMO 2015 EN JEUGDWET. EEN HANDREIKING
Bijlage
Juridisch kader
Bijlage
Relevante passages parlementaire geschiedenis met betrekking tot zorgplicht van gemeenten aangaande de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Bijlage
Verdieping subsidievariant