Brieven regering

21 jan 2020

Uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar ‘inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen’

2020D01874
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

21 jan 2020

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 januari 2020

2020D01875
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

2020D01852
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

21 jan 2020

EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

2020D01853
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

21 jan 2020

Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

2020D01839
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Brieven regering

21 jan 2020

Inzet van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC Holland Marketing) voor de periode 2020-2023

2020D01803
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

21 jan 2020

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

23987-379
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op verzoeken van de Contactgroep Verenigde Staten om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek en om een gesprek met de Nederlandse ambassadeur

2020D01711
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag Wijziging van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

2020D01739
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de tussentijdse monitoring van het studievoorschot

2020D01679
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

2020D01700
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

21 jan 2020

Plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

2020D01694
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

21 jan 2020

Tweede voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

2020D01685
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

2020D01671
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

21 jan 2020

Onderzoeksrapport Alternatieve Uitvoerders Belastingdienst

2020D01637
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

20 jan 2020

Uitvoering gewijzigde motie leden Bergkamp en Dik Faber over organiseren van een congres over directe inspraak (Kamerstuk 34858-43)

34858-45
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

28345-227
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

20 jan 2020

Kwetsbaarheid in producten Citrix

26643-658
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

20 jan 2020

Toezegging gedaan tijdens debat over de Tijdelijke wet Groningen over de uitzondering op de risicoaansprakelijkheid (Kamerstuk 35250)

35250-37
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

20 jan 2020

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie van Verontruste Erfpachters Amsterdam n.a.v. de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

35232-4
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

20 jan 2020

Vervolg wetgevingstraject mediation

35300-VI-102
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

20 jan 2020

Kabinetsreactie op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut over de invloed van AlFitrah

29614-147
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

20 jan 2020

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na kerstvakantie’ (Nos.nl, 27 december 2019)

2020D01614
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

20 jan 2020

Geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020

2020D01595
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

20 jan 2020

Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen

2020D01607
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen