Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 32315-13)

2020D22284
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kies periode

tot Toepassen