Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke toelichting over voorhang van de verkeersverdelingsregel (VVR) en het betrekken van het RIVM en de Commissie voor de m.e.r. bij de reactie op het SATL-rapport

2020D02098
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

22 jan 2020

Verslag Milieuraad 19 december 2019

2020D02076
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

22 jan 2020

Uitbraak van een nieuw coronavirus in Wuhan

2020D02070
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Brieven regering

22 jan 2020

Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

32847-587
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Graus over vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra (Kamerstuk 33576-184)

2020D02048
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over toezending conceptversies vierlandenverdrag en bilateraal verdrag

2020D01951
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de termijn waarop de drie lopende onderzoeken naar de KPN-storing van 24 juni jl. van de Inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en het Agentschap Telecom naar de Kamer worden verzonden

2020D01946
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

22 jan 2020

Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018

2020D01929
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

22 jan 2020

Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2020D01926
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

22 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Vrijwillig brandweerman Franc raakte invalide bij een oefening en bleek niet voldoende verzekerd'

2020D01917
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op verzoeken van de Contactgroep Verenigde Staten om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek en om een gesprek met de Nederlandse ambassadeur

2020D01711
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar ‘inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen’

31839-704
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

21 jan 2020

EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

22112-2841
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

29453-512
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

24515-522
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

21 jan 2020

Inzet van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC Holland Marketing) voor de periode 2020-2023

26419-83
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

21 jan 2020

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

23987-379
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

2020D01852
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

21 jan 2020

Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

2020D01839
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de tussentijdse monitoring van het studievoorschot

2020D01679
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

21 jan 2020

Plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

2020D01694
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

21 jan 2020

Tweede voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

2020D01685
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

21 jan 2020

Onderzoeksrapport Alternatieve Uitvoerders Belastingdienst

2020D01637
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan LGBT Asylum Support te Groningen inzake de vermeende constatering van fraude door de IND bij de herhaalde asielaanvraag en onrechtmatige detentie tijdens de uitzetting van een Russische LHBTI activist

2020D01566
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

20 jan 2020

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 januari 2020

23530-125
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen