Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op verzoeken van de Contactgroep Verenigde Staten om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek en om een gesprek met de Nederlandse ambassadeur

2020D01711
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag Wijziging van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

2020D01739
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de tussentijdse monitoring van het studievoorschot

2020D01679
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

2020D01700
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

21 jan 2020

Plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

2020D01694
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

21 jan 2020

Tweede voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten

2020D01685
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

21 jan 2020

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

2020D01671
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

21 jan 2020

Onderzoeksrapport Alternatieve Uitvoerders Belastingdienst

2020D01637
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Brieven regering

20 jan 2020

Toezegging gedaan tijdens debat over de Tijdelijke wet Groningen over de uitzondering op de risicoaansprakelijkheid (Kamerstuk 35250)

35250-37
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

20 jan 2020

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie van Verontruste Erfpachters Amsterdam n.a.v. de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

35232-4
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Brieven regering

20 jan 2020

Vervolg wetgevingstraject mediation

35300-VI-102
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Brieven regering

20 jan 2020

Kabinetsreactie op het rapport van het Verwey-Jonker Instituut over de invloed van AlFitrah

29614-147
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

20 jan 2020

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na kerstvakantie’ (Nos.nl, 27 december 2019)

2020D01614
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

20 jan 2020

Geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020

2020D01595
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

20 jan 2020

Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen

2020D01607
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

20 jan 2020

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen (Kamerstuk 35285-2)

2020D01597
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief/e-mail van S.P te V. met betrekking tot problemen van afnemers van ADL-hulp van Fokuswonen

2020D01581
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeente Steenwijkerland over de regiorol van de Rijksoverheid bij toerisme en toewijzing van experimenteergebieden

2020D01592
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan LGBT Asylum Support te Groningen inzake de vermeende constatering van fraude door de IND bij de herhaalde asielaanvraag en onrechtmatige detentie tijdens de uitzetting van een Russische LHBTI activist

2020D01566
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

20 jan 2020

Uitspraak rechtbank Amsterdam over aanwijzing aan de Stichting Islamitisch Onderwijs

2020D01570
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brieven regering

20 jan 2020

Kwetsbaarheid in producten Citrix

2020D01564
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Brieven regering

20 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag over de nieuwe Bijlage VII van het op 10 september 1998 te Rotterdam tot stand gekomen Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke stoffen chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (Trb. 1999, 30)

2020D01537
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

20 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over een administratief akkoord in het kader van de op 19 mei 1977 te Dhaka tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake technische samenwerking

2020D01476
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

20 jan 2020

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; London, 14 juni 2019

2020D01490
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Brieven regering

20 jan 2020

Reactie op verzoek commissie over misstanden bij het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) van de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden

2020D01488
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Kies periode

tot Toepassen