91e vergadering, donderdag 2 juli 2020; Opening; Mededelingen; Democratie, kiesrecht en desinformatie; Bouwen; Mijnbouw/Groningen; Gevangeniswezen/tbs; Beleidsvisie op filantropie; VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen; Belastingdienst; Zzp; Beëdiging van de heer M.N. Bolkestein (VVD) ; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland; VAO Financiële verhoudingen (AO d.d. 02/07); Jeugd; Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord; Datalek Donorregister; VSO Jaarverslag ministerie van VWS 2019; Kernwapenbeleid; Handhaving in het verkeer; Terrorisme; VSO Seksueel misbruik door pro-anorexiacoaches; Ggz, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie; Sportbeleid; Subsidieregeling Abortusklinieken; Luchtvaartonderwerpen (29665, nr. 385); MIRT; Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (33835-157); Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019; Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel; Klimaat en energie; Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen; Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen;

Ongecorrigeerd

90e vergadering, woensdag 1 juli 2020; Opening; Mededelingen; Voorjaarsnota 2020; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2020; Afscheid van het lid Van 't Wout (VVD); Institutioneel racisme in Nederland; Sluiting;

Ongecorrigeerd

89e vergadering, dinsdag 30 juni 2020; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Armoede- en schuldenbeleid; Circulaire economie; Externe veiligheid; Personeel Defensie; Onderwijs en corona p.o./vo; Onderwijs en corona III, mbo; Wetenschapsbeleid / Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs; VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008; Tweede Verzamelspoedwet COVID-19; Sluiting;

Ongecorrigeerd

88e vergadering, donderdag 25 juni 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Europese Green Deal; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese Green Deal; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Ongecorrigeerd

87e vergadering, woensdag 24 juni 2020; Opening; Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakketbeheer; Wet ambulancevoorzieningen; Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND; Sluiting;

Ongecorrigeerd

86e vergadering, dinsdag 23 juni 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Binnenvaart en maritiem; Transportraad 4 juni 2020; Voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19; Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet; Sluiting;

Ongecorrigeerd

85e vergadering, donderdag 18 juni 2020; Opening; Mededelingen; Natuurherstel combineren met weer op gang brengen economie; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Natuurherstel combineren met weer op gang brengen economie; Initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven Wet Zerodays Afwegingsproces; Besluit Kansspelen op afstand; Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Sluiting;

Ongecorrigeerd

83e vergadering, dinsdag 16 juni 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo; Curriculum.nu; Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs; Sluiting;

Ongecorrigeerd

81e vergadering, woensdag 10 juni 2020; Opening; Mededelingen; Wijkverpleging ; Onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen; Raad Buitenlandse Zaken; Wet hardheidsaanpassing Awir; Sluiting;

Ongecorrigeerd

80e vergadering, dinsdag 9 juni 2020; Opening; Vragenuur; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorhang verkeersverdelingsregel; Implicaties PAS-uitspraak voor de zeven MIRT-projecten; Wet franchise; Sluiting;

Ongecorrigeerd

79e vergadering, donderdag 4 juni 2020; Opening; Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen; Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO; Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"; Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021; Innovatie; Kunstmatige intelligentie en sleuteltechnologieën; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Ongecorrigeerd

78e vergadering, woensdag 3 juni 2020; Opening; Mededelingen; Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Grensoverschrijdende samenwerking; Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius; Sluiting;

Ongecorrigeerd

76e vergadering, donderdag 28 mei 2020; Opening; Hamerstukken; Kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en langetermijnontwikkelingen economie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kortetermijnstimulerings- en reddingsmaatregelen en langetermijnontwikkelingen economie; Sluiting;

Gecorrigeerd

73e vergadering, woensdag 20 mei 2020; Opening; Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2019; Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten; Afscheid van het lid Ronnes; Beëdiging van de leden Van Beukering-Huijbregts en Terpstra; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Mededelingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

71e vergadering, donderdag 14 mei 2020; Opening; Mededelingen; Aanbieding van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman; Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

70e vergadering, donderdag 7 mei 2020; Opening; Afscheid van het lid Diks; Beëdiging van de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen-Wittens; Mededelingen; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen