Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Activiteiten

Notitie parlementaire omgangsvormen

Het debat over de regeringsverklaring in januari.

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 17 februari vanaf 11.00 uur over parlementaire omgangsvormen. Ter voorbereiding op het debat stuurde ik een notitie naar de Leden om meer duiding te geven aan een aantal specifieke voorschriften uit het Reglement van Orde met betrekking tot gedrag en omgangsvormen tijdens debatten. Op deze wijze hebben alle deelnemers aan het debat en de Voorzitter meer handvatten om een waardig debat te voeren en te leiden.

De afgelopen periode heb ik gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters over de wijze waarop het debat gevoerd wordt en het aanzien van de Kamer. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar dat de Kamer tegelijkertijd scherper moet krijgen wat wel en niet toelaatbaar is in het debat op grond van de eigen regels. Bedreiging en intimidatie horen niet thuis in de vergaderzalen. De meeste debatten verlopen waardig. Niettemin is er tegelijkertijd sprake van een groeiend gevoel van onbehagen over de verruwing van het parlementaire debat.

Naast het onderwerp omgangsvormen, is ook het rapport van de werkgroep Versterking functies Tweede Kamer een belangrijk onderwerp in het debat. De werkgroep onder leiding van Kamerlid Van der Staaij deed in opdracht van het Presidium in december 2021 voorstellen om de medewetgevende, controlerende en vertegenwoordigende functie van de Kamer verder te versterken. Ook heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan om de informatievoorziening naar de Kamer te verbeteren.

Lees mijn notitie en aanbiedingsbrief

Kennismaking Franse ambassadeur Luis Vassy

Vandaag had ik een kennismakingsgesprek met de Franse ambassadeur Luis Vassy. Het gesprek stond in het teken van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU). Frankrijk is op 1 januari voorzitter geworden van deze raad. We hechten beiden aan interparlementaire samenwerking. Niet alleen tussen Nederland en Frankrijk, maar ook binnen de context van de EU. Wij hebben het sterke gevoel dat nationale parlementen en het Europees parlement geen opponenten zijn, maar dat zij samen dienen te werken.

Nationale Holocaust Herdenking

Bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam herdachten we vanmorgen de Holocaust, de grootste misdaad tegen de menselijkheid die ooit heeft plaatsgevonden en de slachtoffers hiervan. Namens de Staten-Generaal werd een krans gelegd bij het monument.

In de toespraak die ik hield, sprak ik onder andere over het belang om de eenheid te bewaren. Kijken door de ogen van de overlevenden betekent dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen. De verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Ervoor te zorgen dat jouw vrijheid nooit ten koste van een ander gaat. Altijd bewust zijn wat haat kan aanrichten. De eenheid bewaren. Ook, juist in het parlement. Het hart van onze democratie.

Gesprek met minister-president Rutte

Vandaag sprak ik minister-president Mark Rutte over de werkwijze van de Tweede Kamer. Hierover stuurde ik op 24 januari een brief naar het nieuwe kabinet. In de brief staan werkafspraken en regels die ervoor moeten zorgen dat de Kamer goed samenwerkt met het nieuwe kabinet en haar medewetgevende en controlerende taak goed kan uitoefenen.

Bijvoorbeeld als het gaat om de verbetering van de informatievoorziening richting de Kamer. Een essentieel thema en al jaren een punt van zorg. Ik verwacht dat alle kabinetsleden zich actief inspannen om de Tweede Kamer tijdig en volledig te informeren. Verder dient wetgeving goed uitvoerbaar en begrijpelijk te zijn. Met het oog hierop is het van belang de Kamer, als medewetgever, vroegtijdig te betrekken bij de totstandkoming van wetgeving. Ook de ongeschreven regels in de Tweede Kamer heb ik op een rijtje gezet. Mobiele telefoons worden tijdens debatten in principe niet gebruikt. Wanneer dit echt niet anders kan, wordt verzocht het gebruik tot een minimum te beperken. Mobiele telefoons zijn één van de grootste ergernissen van de mensen die de debatten volgen. Verder moet het debat in de Kamer op een respectvolle manier worden gevoerd, alle deelnemers aan het debat spreken via de Voorzitter. Op deze manier blijft het debat zakelijk en richt het zich niet op de persoon. Daarnaast is het debat gebaat bij een korte en bondige beantwoording, zonder teveel herhaling of onnodig lange inleidingen. Lees mijn volledige brief.

Herdenking oud-Kamerlid Ed van Thijn

Vandaag herdachten we in de Tweede Kamer oud-Kamerlid Ed van Thijn. Hij overleed op 19 december 2021 op 87-jarige leeftijd. In mijn toespraak keek ik terug op zijn leven. Hij was een bestuurder die fouten durfde te maken, ze eerlijk toegaf en er ook nog op reflecteerde. Ed van Thijn was ook iemand die als kleine jongen leefde met de holocaust op zijn hielen. Er sluimerde in hem een heilige woede over de angst, vernedering en ongelijkheid, die mensen wordt aangedaan. We gedenken hem als een warm en bevlogen man. Een daadkrachtige denker. Stadsman en staatsman.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Lees mijn volledige toespraak  en kijk de herdenking terug.

Eindverslag van formateur ontvangen

Ik heb vanmiddag het eindverslag van formateur Mark Rutte in ontvangst genomen. Daarmee is het einde van de formatie in zicht: maandag volgt nog de beëdiging door Zijne Majesteit de Koning en de traditionele bordesfoto, deze keer op de trappen van Paleis Noordeinde. Op 18 en 19 januari debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Ik ben blij dat aan deze lange formatieperiode een einde komt en dat wij binnenkort weer voluit kunnen werken met een missionair kabinet.

Rapport over versterking functies Tweede Kamer


Vandaag ontving ik van Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) het rapport Versterking functies Tweede Kamer: meer dan de som der delen. Een werkgroep onder zijn voorzitterschap schreef dit rapport waarin aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren van het Kamerwerk. Er is een concrete en praktische werkagenda in opgenomen waarmee de Kamer haar medewetgevende en controlerende taken beter kan uitvoeren. Ook doet de werkgroep suggesties hoe de betrokkenheid van burgers bij het parlementaire proces kan worden vergroot en hoe de Kamer haar informatiepositie kan versterken.
 

Overhandiging eindverslag informateurs en coalitieakkoord

Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het coalitieakkoord in ontvangst van informateurs Koolmees (links) en Remkes.

Vandaag heb ik van informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees het eindverslag en coalitieakkoord in ontvangst genomen. Er is door alle partijen keihard gewerkt om de eindstreep te halen. De omstandigheden om een kabinet te formeren waren verre van ideaal. Het land verkeert nog steeds in crisis: er zijn veel besmettingen. De zorg loopt over. Ondanks de demissionaire periode was er een actieve Kamer en een actief kabinet. Er waren veel debatten. En ondanks al deze omstandigheden hebben alle partijen doorgezet om een coalitieakkoord te sluiten.

Overhandiging aanbevelingsbundel (Gelijk)waardig herstel

Vandaag ontving ik samen met de commissie voor Financiën de aanbevelingsbundel ‘(Gelijk)waardig herstel’ van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit gebeurde in het bijzijn van Prinses Laurentien, die voor de bundel gesprekken voerde met jongeren die in hun gezin te maken kregen met de toeslagenaffaire. In de bundel staan verhalen en aanbevelingen van kinderen, jongeren en ouders die slachtoffer waren van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Zij hopen hiermee besluitvormers en uitvoerders betere inzichten te geven voor toekomstig beleid. Donderdag 16 december 2021 debatteert de commissie voor Financiën over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. De bundel is overhandigd aan de commissie zodat deze donderdag onderdeel kan zijn van het debat. 

Versterking Dienst Analyse en Onderzoek

Eind 2017 heeft de Tweede Kamer de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) opgericht, met als doel het versterken van het kennisfundament onder het politieke debat. Ik ben blij dat vandaag met algemene stemmen een amendement is aangenomen waardoor deze dienst kan worden uitgebreid met 10 fte. Zo kan de DAO de Kamer beter ondersteunen bij haar (mede-)wetgevende en controlerende taak.

Voor het zetten van een volgende stap in de ondersteuning wordt gewacht op de uitkomsten van de werkgroep Versterking instituut Tweede Kamer, onder leiding van het Kamerlid Kees van der Staaij. Daarbij worden ook recente adviezen over de versterking van de ondersteuning van de Kamer betrokken.

‹ vorige12345678volgende ›