Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Activiteiten

Gesprek met minister-president Rutte

Vandaag sprak ik minister-president Mark Rutte over de werkwijze van de Tweede Kamer. Hierover stuurde ik op 24 januari een brief naar het nieuwe kabinet. In de brief staan werkafspraken en regels die ervoor moeten zorgen dat de Kamer goed samenwerkt met het nieuwe kabinet en haar medewetgevende en controlerende taak goed kan uitoefenen.

Bijvoorbeeld als het gaat om de verbetering van de informatievoorziening richting de Kamer. Een essentieel thema en al jaren een punt van zorg. Ik verwacht dat alle kabinetsleden zich actief inspannen om de Tweede Kamer tijdig en volledig te informeren. Verder dient wetgeving goed uitvoerbaar en begrijpelijk te zijn. Met het oog hierop is het van belang de Kamer, als medewetgever, vroegtijdig te betrekken bij de totstandkoming van wetgeving. Ook de ongeschreven regels in de Tweede Kamer heb ik op een rijtje gezet. Mobiele telefoons worden tijdens debatten in principe niet gebruikt. Wanneer dit echt niet anders kan, wordt verzocht het gebruik tot een minimum te beperken. Mobiele telefoons zijn één van de grootste ergernissen van de mensen die de debatten volgen. Verder moet het debat in de Kamer op een respectvolle manier worden gevoerd, alle deelnemers aan het debat spreken via de Voorzitter. Op deze manier blijft het debat zakelijk en richt het zich niet op de persoon. Daarnaast is het debat gebaat bij een korte en bondige beantwoording, zonder teveel herhaling of onnodig lange inleidingen. Lees mijn volledige brief.

Herdenking oud-Kamerlid Ed van Thijn

Vandaag herdachten we in de Tweede Kamer oud-Kamerlid Ed van Thijn. Hij overleed op 19 december 2021 op 87-jarige leeftijd. In mijn toespraak keek ik terug op zijn leven. Hij was een bestuurder die fouten durfde te maken, ze eerlijk toegaf en er ook nog op reflecteerde. Ed van Thijn was ook iemand die als kleine jongen leefde met de holocaust op zijn hielen. Er sluimerde in hem een heilige woede over de angst, vernedering en ongelijkheid, die mensen wordt aangedaan. We gedenken hem als een warm en bevlogen man. Een daadkrachtige denker. Stadsman en staatsman.

We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Lees mijn volledige toespraak  en kijk de herdenking terug.

Eindverslag van formateur ontvangen

Ik heb vanmiddag het eindverslag van formateur Mark Rutte in ontvangst genomen. Daarmee is het einde van de formatie in zicht: maandag volgt nog de beëdiging door Zijne Majesteit de Koning en de traditionele bordesfoto, deze keer op de trappen van Paleis Noordeinde. Op 18 en 19 januari debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Ik ben blij dat aan deze lange formatieperiode een einde komt en dat wij binnenkort weer voluit kunnen werken met een missionair kabinet.

Rapport over versterking functies Tweede Kamer


Vandaag ontving ik van Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) het rapport Versterking functies Tweede Kamer: meer dan de som der delen. Een werkgroep onder zijn voorzitterschap schreef dit rapport waarin aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren van het Kamerwerk. Er is een concrete en praktische werkagenda in opgenomen waarmee de Kamer haar medewetgevende en controlerende taken beter kan uitvoeren. Ook doet de werkgroep suggesties hoe de betrokkenheid van burgers bij het parlementaire proces kan worden vergroot en hoe de Kamer haar informatiepositie kan versterken.
 

Overhandiging eindverslag informateurs en coalitieakkoord

Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het coalitieakkoord in ontvangst van informateurs Koolmees (links) en Remkes.

Vandaag heb ik van informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees het eindverslag en coalitieakkoord in ontvangst genomen. Er is door alle partijen keihard gewerkt om de eindstreep te halen. De omstandigheden om een kabinet te formeren waren verre van ideaal. Het land verkeert nog steeds in crisis: er zijn veel besmettingen. De zorg loopt over. Ondanks de demissionaire periode was er een actieve Kamer en een actief kabinet. Er waren veel debatten. En ondanks al deze omstandigheden hebben alle partijen doorgezet om een coalitieakkoord te sluiten.

Overhandiging aanbevelingsbundel (Gelijk)waardig herstel

Vandaag ontving ik samen met de commissie voor Financiën de aanbevelingsbundel ‘(Gelijk)waardig herstel’ van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit gebeurde in het bijzijn van Prinses Laurentien, die voor de bundel gesprekken voerde met jongeren die in hun gezin te maken kregen met de toeslagenaffaire. In de bundel staan verhalen en aanbevelingen van kinderen, jongeren en ouders die slachtoffer waren van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Zij hopen hiermee besluitvormers en uitvoerders betere inzichten te geven voor toekomstig beleid. Donderdag 16 december 2021 debatteert de commissie voor Financiën over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. De bundel is overhandigd aan de commissie zodat deze donderdag onderdeel kan zijn van het debat. 

Versterking Dienst Analyse en Onderzoek

Eind 2017 heeft de Tweede Kamer de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) opgericht, met als doel het versterken van het kennisfundament onder het politieke debat. Ik ben blij dat vandaag met algemene stemmen een amendement is aangenomen waardoor deze dienst kan worden uitgebreid met 10 fte. Zo kan de DAO de Kamer beter ondersteunen bij haar (mede-)wetgevende en controlerende taak.

Voor het zetten van een volgende stap in de ondersteuning wordt gewacht op de uitkomsten van de werkgroep Versterking instituut Tweede Kamer, onder leiding van het Kamerlid Kees van der Staaij. Daarbij worden ook recente adviezen over de versterking van de ondersteuning van de Kamer betrokken.

Bedrijfszorg voor Kamerleden

Kamerleden kunnen, indien nodig, voortaan een beroep doen op een bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker. Ik heb vandaag het contract ondertekend met Jeanne van der Graaf, Manager Bedrijfszorg van het Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), dat dit regelt. Een bijzonder moment, ik ben blij dat deze basale voorziening nu ook voor Kamerleden geregeld is. 

Burn-out voorkomen

Kamerleden kunnen nu ook advies krijgen over bijvoorbeeld leefstijl en hoe om te gaan met werk, nog voordat er echt iets aan de hand is. Dit vind ik belangrijk, want voor zover dat in mijn invloedssfeer ligt wil ik burn-out zoveel als mogelijk voorkomen. 

Kennismaking met Rijksbouwmeester

Ik heb vandaag kennis gemaakt met de nieuwe Rijksbouwmeester, Francesco Veenstra. De heer Veenstra bekleedt deze functie sinds 1 september 2021, hij is de opvolger van Floris Alkemade. De Rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. De functie bestaat al meer dan tweehonderd jaar. Een belangrijk project voor de Rijksbouwmeester is de renovatie van het Binnenhof. De heer Veenstra zal daar komende 5,5 jaar bij betrokken zijn.

Herdenking oud-Kamerlid Bas van der Vlies

Vandaag herdachten we Bas van der Vlies, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de SGP van 1981 tot en met 2010. Hij overleed op zondag 7 november op 79-jarige leeftijd. In een mooi interview uit het boek ’100 jaar SGP’ vertelt Van der Vlies dat hij als scholier het liefst schipper wilde worden - op de wilde vaart. Omdat zijn ouders hem dat afraadden, koos hij voor de studie Weg- en Waterbouwkunde. En hoewel zijn leven een andere wending nam - hij begon na zijn vervangende dienstplicht als leraar wiskunde en werd later plaatsvervangend rector - was hij dus van huis uit ingenieur.

Je zou kunnen zeggen dat juist de eigenschappen van de beroepen die hij nooit heeft uitgeoefend, terugkwamen in zijn werk als volksvertegenwoordiger - en later leider van de SGP-fractie. Stuurmanskunst en bruggen bouwen lopen als rode draden door zijn politieke carrière. Want dat was hij: standvastig én constructief. Trouw aan de beginselen én betrouwbaar in samenwerking. We gedenken Bas van der Vlies voor zijn grote verdiensten in de Nederlandse politiek. Als stuurman, als bruggenbouwer. Als Kamerlid standvastig en trouw aan zijn beginselen. En als gewetensvol leermeester en inspirator. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe in deze verdrietige tijd. Lees mijn volledige speech en kijk de herdenking terug. 

12345volgende ›