Voorzitter

Samenvatting

Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Op deze pagina volgt een overzicht van haar activiteiten.

Social links

Submenu

Activiteiten

Bezoek Belgisch parlement

Drie parlementsvoorzitters en een ondervoorzitter staan naast elkaar voor een trap met aan hun zijde vlaggen van de EU, Nederland en België.
Foto: Kevin Oeyen/Belgische Senaat.

Vorig jaar ontvingen Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en ik de Kamervoorzitters van het Belgische parlement in Den Haag. Vandaag brachten we een tegenbezoek in Brussel. Het federaal parlement bestaat in België uit twee Kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. We werden welkom geheten door Eliane Tillieux, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordiging, en Andries Gryffroy, ondervoorzitter van de Senaat. Tijdens dit bezoek spraken we onder andere over de ervaringen van vrouwelijke Kamervoorzitters. Een onderwerp dat een aantal weken geleden op de Voorzittersconferentie van de Europese Unie ook aan de orde is geweest. Daarnaast spraken we over het aankomende EU-voorzitterschap van België, dat start begin 2024.

EU-conferentie parlementsvoorzitters

Groepsfoto waarbij voorzitters van de parlementen in de Europese Unie naast elkaar staan

Ik was van 23 tot en met 25 april op de jaarlijkse conferentie van Kamervoorzitters van de EU-parlementen. Dit jaar vond deze plaats in Praag. De voorzittersconferentie biedt altijd een waardevolle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en over onderwerpen in gesprek te gaan die spelen in de parlementen binnen Europa.

Herdenking in Portugese Synagoge

Kamervoorzitter Vera Bergkamp staat tussen de synagogegangers in de bankjes en maakt een praatje met hen.

Ik mocht vandaag aanwezig zijn in de Portugese Synagoge in Amsterdam. De Joodse gemeenschap in Nederland herdacht daar gezamenlijk familie, vrienden en andere dierbaren die tijdens de Shoah (Holocaust) werden vermoord. Het was een avond met indrukkwekkende toespraken, een herdenkingsgebed en ontroerende muzikale intermezzo’s. Het is belangrijk om op deze herdenkingsdag jaarlijks stil te staan bij de gebeurtenissen uit het verleden, opdat wij niet vergeten.

Macron op bezoek

Een lange ovalen tafel met links de Nederlandse Voorzitters en de waarnemend Griffier, rechts president Macron en zijn staf. Aan het einde van de tafel veel persfotografen

Samen met Voorzitter Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer heb ik vandaag de president van Frankrijk ontvangen, Emmanuel Macron. De ontmoeting was in het (tijdelijke) gebouw van de Eerste Kamer. Macron is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Nederland en Frankrijk hebben een vriendschappelijke band. In tijden van oorlog, een energiecrisis en een klimaatcrisis bewijst deze band zich keer op keer.

Nationaal Jeugddebat

Sinds 2002 organiseert de Nationale Jeugdraad het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Het is inmiddels een echte traditie geworden. Tijdens de 28ste editie gingen tientallen jongeren in de plenaire zaal met Kamerleden en ministers in debat over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ik vind het ontzettend waardevol dat deze jongeren vanuit de blauwe Kamerzetels hun mening hebben gegeven. Het is belangrijk jongeren te betrekken bij ons werk. Want de beslissingen die we in de Kamer nemen zijn van invloed op hen. Ik vond het een eer dat ik dit debat mocht voorzitten. 

Voorzitter Europees Parlement op bezoek

Ik heb vandaag samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een aangename ontmoeting gehad met Voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement. Wij ontvingen haar in het gebouw van de Tweede Kamer. We spraken over diverse onderwerpen, zoals de verschillende manieren waarop de Nederlandse Kamer betrokken is bij Europese regelgeving. 

Ambassadeursconferentie

Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn ontving ik vandaag de Nederlandse ambassadeurs tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie. Nederlandse topdiplomaten die wereldwijd voor Nederland werken kwamen naar Den Haag voor een werkconferentie. Zij spraken met elkaar over hoe zij de belangen van Nederland behartigen in het buitenland. In mijn speech benoemde ik dat het bijzonder blijft om alle ambassadeurs vanuit alle uithoeken van de wereld op dezelfde dag op één plek te hebben en bijgepraat te worden over de internationale ontwikkelingen.

Ontbijtsessie over instrumenten van de Kamer

De Tweede Kamer ontwikkelt steeds meer manieren om haar kennispositie verder te verbeteren. Tijdens een ontbijtsessie vanmorgen, georganiseerd door onze Dienst Analyse en Onderzoek (DAO), wisselden Kamerleden en ambtenaren ideeën en ervaringen uit over de instrumenten die ingezet kunnen worden. Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) leidde de bijeenkomst met Queeny Rajkowski (VVD). Van der Staaij schreef als voorzitter van de werkgroep die nadenkt over de manieren waarop de Kamer haar functies kan versterken een rapport over de mogelijkheden. Ik zie dat de instrumenten die de werkgroep-Van der Staaij noemt, steeds vaker worden ingezet en dat die ons echt helpen bij onze medewetgevende, controlerende en vertegenwoordigende taken. 

Ontvangst boek 'Onze Constitutie' van Wim Voermans

Vera Bergkamp en Wim Voermans lachen naar een van de aanwezigen waar ze mee in gesprek zijn

Vandaag heb ik het boek 'Onze Constitutie' van hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans in ontvangst genomen. In zijn boek bespreekt hij de oorsprong van onze Grondwet. Dit jaar staan we stil bij de grote grondwetswijziging uit 1848, 175 jaar geleden. Deze wijziging legde de basis voor ons huidige parlementaire bestel. Achter de soms wat afstandelijke, beetje droge grondwetsartikelen gaat een wereld vol historische verhalen schuil. In mijn speech benoem ik dat het boek met al die historie een heel bruikbaar naslagwerk is voor Kamerleden én het grote publiek.

Parlementsleden uit Indonesië op bezoek

Kamervoorzitter Vera Bergkamp en waarnemend Griffier Geert Jan Hamilton poseren op een rij met de delegatieleden van het Indonesisch parlement.

Ik mocht vandaag samen met waarnemend Griffier Geert Jan Hamilton een delegatie parlementariërs uit Indonesië ontvangen. In mijn welkomstoespraak noemde ik de historische en thans goede betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Griffier Hamilton gaf, zoals was verzocht, een uiteenzetting over de constitutionele, procedurele en inhoudelijke aspecten van de totstandkoming van de begroting van de Tweede Kamer. Nederland kent geen specifieke (grond)wettelijke voorzieningen voor de totstandkoming van het budget van het parlement. De begrotingen van de Tweede en Eerste Kamer maken deel uit van de Rijksbegroting. Wel wordt de voorbereiding van deze begrotingen, binnen de Kamers ramingen genoemd, al ruim twintig jaar beheerst door beleidsafspraken die toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries namens de regering met de Kamers maakte en waarbij de ‘zelfstandige begrotingsautoriteit’ van de Kamers door de regering is erkend. In de Tweede Kamer is de voorbereiding van de raming 2024 thans in volle gang. Deze wordt in juni 2023 afgerond waarna deze wordt opgenomen in de Rijksbegroting die op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten. Daarnaast zit zij het Presidium – het dagelijks bestuur van de Kamer – en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Lees meer