Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 14 maart 2018

1. Opening                      

2. Verslag vergadering 21 februari 2018

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer
3.1 Stand van zaken renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting
3.2 Beslispunten tijdelijke huisvesting Bezuidenhoutseweg 67

4. Constitutioneel
4.1 Advies van de commissie voor Financiën over Verantwoordingsdag 2018, de behandeling van de jaarverantwoording over 2017 en de Voorjaarsnota 2018
4.2 Adviesaanvraag van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

5. Kamerorganisatie
5.1 Toegangsbeheer Tweede Kamer (lobbyisten en oud-Kamerleden)
5.2 Sociaal jaarverslag 2017
5.3 Verzoek tot statutenwijziging Stichting Fractieondersteuning GroenLinks

6. Rondvraag

7. Ingekomen stukken
7.1 Overdracht voortouw behandeling wijziging Omgevingswet

8. Burgerbrieven aan het Presidium