Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 27 juni 2018

1. Opening

2. Verslag vergadering 13 juni 2018

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer  
3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting   
3.2 Brief Kunstcommissie

4. Constitutioneel
4.1 Rapportage Greco
4.2 Rapportage EU-volgsysteem
4.3 Brief Eerste Kamer over aangehouden wetsvoorstellen
4.4 Verzoek tot wijziging schema begrotingsbehandeling
4.5 Toezeggingen en moties Raming 2019
4.6 Verspreiding Presidiumstukken
4.7 Werkbezoek commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Zweden en het VK
4.8 Brief Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over werkbezoek Ethiopië en Uganda
4.9 Werkbezoek commissie I en W aan Londen
4.10 Begroting deelname COSAC-voorzittersconferentie 8-9 juli 2018 in Wenen
4.11 Brief van commissie Europese Zaken over MFK-voorstellen

5. Kamerorganisatie
5.1 Vaststelling financiële bijdrage fracties 2017
5.2 Evaluatie geluid mondeling vragenuur
5.3 Toegangsbeheer Prinsjesdag

6. Rondvraag/mededelingen

7a Ingekomen stukken

7b Burgerbrieven aan het Presidium