Agenda Presidium

Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 24 mei 2023

1             Opening en mededelingen
2             Verslag Presidiumvergadering 19 april 2023
3             Kamerorganisatie
3.1          Jaarverslag 2022 en aanbevelingen College onderzoek integriteit
3.2          Nota naar aanleiding verslag Raming 2024
3.3          Notitie archiefwet en Kamerleden
3.4          Statutenwijziging D66
3.5          Jaarverslag 2022 Bezwaaradviescommissie Woo en Who               
4             Constitutioneel
4.1          TCC onderzoeksvoorstel parlementaire enquête corona
4.2          Appreciatiekader moties
4.3          Verzoek commissie EZK met betrekking tot een nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid.
4.4          Termijn wetgevingsrapporteurs bij de plenaire behandeling van de wet seksuele misdrijven (36222)
4.5          Adviesverzoek commissie voor Binnenlandse Zaken aan Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
5             Rondvraag

*            

6            Ingekomen stukken
6.1         Besluitenlijst vergadering werkgroep Naamgeving Zalen
6.2         Brief commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 24-4-2023 met aanvullend verzoek i.v.m. reactie onderzoek sociale veiligheid Universiteit Utrecht