Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 8 februari 2017

1. Opening

2. Verslag vergadering 25 januari 2017

3. Kamerorganisatie
    
3.1 Voortgangsrapportage stand van zaken uitvoering ABD-rapport
3.1.a Stand van zaken reorganisatie Dienst Automatisering
3.1.b Nieuwe werkwijze kennisondersteuning commissies / reorganisatie Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven en Dienst Informatievoorziening
3.2 Voorbereiding Raming 2018
3.3 Nadere informatie over wetgeving Kadaster
3.4 Betrokkenheid organisatie bij renovatie Tweede Kamer
3.5 Nadere informatie gebruik Centraal Informatiepunt (CIP)
   
4. Constitutioneel
    
4.1 Facilitering commissies: wijziging vergaderopstelling commissiezalen
4.2 Opschonen voorraadlijst dertigleden- en meerderheidsdebatten voor verkiezingsreces
4.3 Tijdschema afscheid vertrekkende leden en beëdiging nieuwe Kamer
4.4 Stand van zaken motie-Van Nispen over mondeling vragenuur   
        
5. Rondvraag
       
6. Ingekomen stukken
        
7. Burgerbrieven aan het Presidium