Agenda Presidium

Agendapunten Presidiumvergadering maandag 16 oktober 2023

1             Opening
                
2             Verslag Presidiumvergadering  27 september 2023
                
3             Kamerorganisatie
3.1          Notitie mogelijkheden toegangsweigering personen
3.2          Ondersteuning oud-Kamerleden en medewerkers bij verhoren
3.3          Rapportage college onderzoek integriteit - I
3.4          Rapportage college onderzoek integriteit - II
3.5          Evaluatie regeling en toezicht handhaving Gedragscode leden van de Tweede Kamer
3.6          Jaarverslag vertrouwenspersonen 2022
3.7          Voortbestaan informatieplatform Parlement.com
3.8          Notitie actieve openbaarmaking Tweede Kamer
3.9          Eindverantwoording fractiegelden 2022 

4             Constitutioneel
4.1          Vaststellen concept-profielschets Voorzitter Tweede Kamer 
4.2          Fractiekostenregeling NSC
4.3          Adviesvraag commissie BuZa aan CAVV
4.4          Werkbezoek commissie voor Europese Zaken COSAC-conferentie d.d. 26-28 november 2023 in Madrid 
4.5          Verslag werkgroep Herijking regels afgesplitste Kamerleden
4.6          Motie inzake klimaat in de houdbaarheidsanalyse (Kamerstuk 36410-IX, nr. 13)
4.7          Procedure bij verzoek commissie Geloofsbrieven om opdracht te geven tot een of meerdere hertellingen