Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 13 december 2017

1. Opening                     

2. Verslag vergadering 29 november 2017

3. Constitutioneel
3.1 Positionering en inrichting Griffie Interparlementaire Betrekkingen
3.2 Bijwonen door fractiemedewerkers van besloten briefings e.d.
3.3 Aankondiging voorlichting Raad van State over nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (34801)
3.4 Memo commissiereizen
3.5 Afrekening uitgaven kabinetsformatie

4. Kamerorganisatie
4.1 Antwoorden op de gestelde vragen bij fractieverantwoording 2017 van vertrokken fracties
4.2 Werving directeur Financien, Personeel en Organisatie
4.3 Vaststelling berekeningsgrondslag zetelbedrag 2018
4.4 Evaluatie verkiezingsverhuizing 2017

5. Rondvraag

6a. Ingekomen stukken

6b. Burgerbrieven aan het Presidium