Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Rapport “THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017”

  ...Hierbij ontvangt u het rapport “THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017”, opgesteld door het Trimbos-instituut. In mijn brief van 7 februari 2017 (24077, nr 390) heb ik u toegezegd u dit rapport te sturen. Uit het rapport blijkt dat het gemiddelde THC-percentage van in coffeeshops verkochte nederwiet (de meest verkochte wiet) in 2017 16,9% bedroeg. Het verschil met het in 2016 gemeten gemiddelde (toen 16,1%) is niet statistisch significant. Tot 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar ruim 20%. In de daaropvolgende jaren was er sprake van een geleidelijke daling. Sinds 2013 doet zich jaarlijks een geringe toename voor. De verschillen tussen de opeenvolgende jaren zijn niet ...

  Brieven regering

  22-09-2017

 • Budgettair kader Wlz 2017

  ...Budgettair Hierbij stuur ik u een afschrift van mijn brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het budgettaire kader Wlz 2017. Via deze brief reageer ik op het aanvullend advies van de NZa over de toereikendheid van het budgettair kader Wlz in 2017. Dit NZa-advies treft u aan in de bijlagen. Op basis van het meiadvies van de NZa heb ik reeds besloten het Wlz-kader met € 200 miljoen te verhogen, waarbij ik de NZa gevraagd heb € 100 miljoen toe te voegen aan de contracteerruimte en € 100 miljoen aan het pgb-subsidieplafond. Bij het versturen van de voorlopige kaderbrief Wlz 20181 kwam het Wlz-kader 2017 daarmee uit op € 19.565 miljoen. In het aanvullend advies kijkt de NZa naar de verwachte benutting van de ...

  Brieven regering

  22-09-2017

 • Position paper AstraZeneca t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Farmaceutische industrie d.d. 2 oktober 2017

  ...Position paper voor het Rondetafelgesprek met de farmaceutische sector AstraZeneca is een internationaal opererend biofarmaceutische bedrijf. Met wereldwijd 61.500 medewerkers zoeken wij de grenzen van de wetenschap op om geneesmiddelen te ontwikkelen. Ons streven is om te laten zien “What science can do…”. Onze strategische focus heeft geneesmiddelen voor patiënten opgeleverd binnen de therapeutische gebieden oncologie (o.a. bij ovariumkanker en longkanker), respiratoir (o.a. bij ernstig eosinofiel astma) en cardiovasculair/metabool (o.a. bij diabetes en coronair syndroom). Innovatie is samenwerken Wij doen dit door voor patiënten te zoeken naar wetenschappelijke toepassingen die zouden kunnen leiden tot nieuwe geneesmiddelen en ...

  Overige Kamerstukken

  22-09-2017

 • SCP publicaties ‘Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen’ en ‘Gelukkig in een verpleeghuis?’

  ...SCP Met deze brief bied ik uw Kamer twee rapporten aan van het Sociaal Cultureel Planbureau, getiteld ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ en ‘Gelukkig in een verpleeghuis’. Het eerste rapport is op 14 september jl. verschenen. Het tweede op 22 september. In beide rapporten schetst het SCP een beeld van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun leefsituatie. Onderzoeksopzet Het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ brengt de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld aan de hand van gegevens over hun demografische kenmerken, redenen voor verhuizing, gezondheid, sociaal netwerk, informele hulp, financiële situatie en activiteiten. Het rapport ‘Gelukkig in een ...

  Brieven regering

  22-09-2017

 • Procedurevoorstel behandeling nog in te dienen wetsvoorstel eigen risico in de zorg

  ...2017Z12554 Van: Commissie VWS Verzonden: vrijdag 22 september 2017 12:12 Aan: GC-Commissie-VWS Onderwerp: E-mailprocedure - procedurevoorstel behandeling nog in te dienen wetsvoorstel eigen risico in de zorg Urgentie: Hoog Geachte (plv.) leden van de commissie VWS, Gezien het gewisselde in de Regeling van Werkzaamheden van gisteravond, wil uw voorzitter het volgende procedurevoorstel doen ten aanzien van de behandeling van het nog in te dienen wetsvoorstel: eigen risico in de zorg. Zodra het wetsvoorstel is ingediend, via een emailprocedure inventariseren of het wetsvoorstel gereed is om te behandelen in het wetgevingsoverleg (uitbrengen blanco verslag) of dat er nog behoefte is aan een (korte) schriftelijke ronde voorafgaand aan het ...

  Overige Kamerstukken

  22-09-2017

 • Position paper Bogin t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Farmaceutische industrie d.d. 2 oktober 2017

  ...21 September 2017 Position paper Bogin Rondetafelgesprek over de Farmaceutische Industrie (d.d. 2/10/2017) In voorliggend position paper geeft Bogin, de belangenorganisatie van biosimilars en generieke geneesmiddelenfabrikanten, haar visie op geneesmiddelenprijzen, de toegankelijkheid van geneesmiddelen en de situatie rond de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. Bogin ziet graag dat in de discussie over geneesmiddelenprijzen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen centraal staat. Het inperken van de winsten van de geneesmiddelenindustrie zou daarmee niet het doel, maar een consequentie van beleid moeten zijn. Bogin doet daartoe in dit paper enkele aanbevelingen aan de politiek. Door met deze voorstellen aan de ...

  Overige Kamerstukken

  21-09-2017

 • Position paper Patiëntenfederatie Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Farmaceutische industrie d.d. 2 oktober 2017

  ...Position Paper Farmaceutische Industrie September 2017 Medicijnen zijn voor mensen, niet voor bedrijfswinsten Patiënten hebben geen invloed op de manier waarop de prijzen van medicijnen tot stand komen, maar zijn wel de dupe. Niemand kan en mag van patiënten verlangen dat zij, vanwege de maatschappelijke kosten, afzien van een medicijn waarvan de werking is aangetoond. Een medicijn, waarvan zij afhankelijk zijn en dat vaak hun enige levenslijn is. Patiëntenfederatie Nederland ziet 4 manieren om de prijzen van medicijnen te verlagen. Daarbij moet voorop staan dat patiënten tijdig over innovatieve, werkzame en voor hen passende medicijnen moeten kunnen beschikken. Innovatieve medicijnen worden onbereikbaar voor patiënten Medicijnen zijn ...

  Overige Kamerstukken

  21-09-2017

 • Verzoek van het lid Voordewind (CU) en het lid Kooiman (SP) voor een bijzondere procedure in het kader van de Week tegen Kindermishandeling

  ...2017Z12448 Rondvraagpunt Joël Voordewind (ChristenUnie) en Nine Kooiman (SP Van: Roza, P. Verzonden: donderdag 21 september 2017 10:58 Aan: Commissie VWS CC: Voordewind J.S.; Kooiman C.J.E.; Drost H. Onderwerp: Opzet bijzondere procedure Week tegen Kindermishandeling Geachte griffie, Hierbij een nadere toelichting bij ons voorstel voor een bijzondere procedure. Namens Joël Voordewind (ChristenUnie) en Nine Kooiman (SP) willen we graag een bijzondere procedure aanmelden in het kader van de Week tegen Kindermishandeling.  Het voorstel betreft een korte sessie waarin de aandacht gevestigd wordt op de aanpak van kindermishandeling. Het doel is om kindermishandeling bespreekbaar te maken en om kinderen die mishandeld worden zo snel mogelijk ...

  Overige Kamerstukken

  21-09-2017

 • Instelling Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

  ...Instelling Zoals aangekondigd in de Geneesmiddelenvisie “Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten” (TK 29 477, nr. 358) stel ik per 1 oktober 2017 een Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen in. Het Platform heeft tot doel, in samenwerking met de betrokken partijen, de inkoop van dure geneesmiddelen te optimaliseren. Hiertoe richt het Platform zich op de thema’s en bijbehorende knelpunten zoals deze de afgelopen periode door de kwartiermaker van het Platform zijn geïdentificeerd in gesprekken met alle bij de inkoop betrokken spelers. Dit betreft de volgende thema’s: vertrouwen tussen spelers, diversiteit in de aanpak van de inkoop van dure geneesmiddelen, omgang met inkoopvoordelen en slagkracht. ...

  Brieven regering

  29477-441

  20-09-2017

 • Reactie op de brief van de informateur van 20 september 2017 over het niet verhogen van het verplichte eigen risico in 2018 en het in gang zetten van een spoedprocedure voor een wetswijziging

  ...Ik heb de brief van de informateur in goede orde ontvangen. De informateur heeft het verzoek van de onderhandelende partijen overgebracht dat zij bij nader inzien toch verzoeken om het verplichte eigen risico in 2018 niet te verhogen ten opzichte van 2017 (€ 385 per verzekerde) en mij gevraagd om een spoedprocedure voor een wetswijziging in gang te zetten. Zoals ik in het VAO pakket op 7 september jl. heb aangegeven, vergt een aanpassing van de hoogte van het verplichte eigen risico een wijziging van de Zorgverzekeringswet, die vóór 1 oktober in het Staatsblad gepubliceerd dient te zijn. Dit is op basis van de wet- en regelgeving noodzakelijk om de risicovereveningsbijdragen voor verzekeraars goed en tijdig te kunnen vaststellen. Dit ...

  Brieven regering

  29689-861

  20-09-2017

 • Position paper Celgene BV t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Farmaceutische industrie d.d. 2 oktober 2017

  ...Celgene B.V. Anita Atema – General Manager Toegang tot de beste behandeling door samenwerking Anita Atema – General Manager Celgene B.V. Alle betrokkenen bij de gezondheidszorg hebben een gezamenlijk doel: de patiënt nu en in de toekomst toegang geven tot de best mogelijke behandeling die zij nodig hebben. Dat bereiken we alleen als we, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheid, samenwerken. Celgene is ten volle bereid deze verantwoordelijkheid te nemen. Sterker nog, dat doen we al. Softenon: van drama naar hoop Het nemen van verantwoordelijkheid is de rode draad door het bestaan van Celgene. Onze geschiedenis startte ruim 30 jaar geleden met het geneesmiddel thalidomide, in Nederland beter bekend als Softenon. Dit middel bestond al ...

  Overige Kamerstukken

  20-09-2017

 • Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 - 34775-XVI - 4 oktober 2017 - 12.00 uur

  ...Den Haag, 20 september 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: woensdag 4 oktober 2017 Tijd: 12.00 uur Onderwerp: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 - 34775-XVI Agendapunt: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 september 2017 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 - 34775-XVI Griffier: H.J. Post Noot: 1. De feitelijke vragen worden ...

  Overige Kamerstukken

  20-09-2017

 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2018

  ...Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2018. Voor de inhoud verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit. De voorlegging geschiedt in het kader van de voorhangprocedure in artikel 2, achtste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van ...

  Brieven regering

  34775-XVI-5

  19-09-2017

 • Stand van zaken over (dreigende) behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ, alsmede in de wijkverpleging, in het licht van de aangenomen motie van het lid Marijnissen c.s. (Kamerstuk 29689-838)

  ...In de regeling van werkzaamheden van woensdag 13 september 2017 heeft u mij gevraagd om een stand van zakenbrief over (dreigende) patiëntenstops in de ggz (o.a. bij Emergis) alsmede in de wijkverpleging, in het licht van de aangenomen motie - Marijnissen c.s. (29 689, nr. 838). Met deze brief informeer ik u – ten behoeve van het dertigledendebat van 20 september - over de patiëntenstops in de ggz. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Noordwest Ziekenhuisgroep (2017Z12138). Over de wijkverpleging stuurt de staatssecretaris van VWS uw Kamer een separate brief. Patiëntenstops Zoals ik ook in mijn brief van 11 september heb aangegeven, vind ik het zeer onwenselijk dat ...

  Brieven regering

  29689-860

  19-09-2017

 • Nader rapport: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

  ...Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2018 Betreft: Advies Raad van State d.d. 11 september 2017 No.W13.17.0277/III IB Advies Raad van State Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting. II Nadere wijzigingen Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen. Verwerking CPB cijfers (MEV 2018) De wijzigingen/aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2018) in het artikel 2 Curatieve zorg ...

  Overige Kamerstukken

  34775-XVI-3

  19-09-2017

123456...861volgende 15 resultaten