Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2016, over het bericht ‘Vice-premier De Jonge haalt uit naar PVV en DENK’

  ...Bij de regeling van 21 februari 2018 is gevraagd om een toelichting op mijn speech bij gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Rotterdam, stad van twee snelheden. Kortheidshalve wil ik verwijzen naar de volledige speech waarin ik de ontwikkelingen in Rotterdam heb geschetst die mijns inziens bepalend zijn voor de toekomst van deze prachtige stad. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge ...

  Brieven regering

  20-03-2018

 • Verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medische specialistische zorg per 1 januari 2019: Eerstelijnszorg

  ...Pagina van 8 Pagina van 8 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk 1308655-174151-CZ Bijlage(n) 1 Uw kenmerk 33578-51 Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 19 maart 2018 Betreft reactie op VSO inzake de facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek in de medische specialistische zorg (33 578-51) Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u mijn reactie op het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse ...

  Overige Kamerstukken

  33578-52

  20-03-2018

 • Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’

  ...Conform de afspraak gemaakt in het AO op 12 februari 2013 inzake informatievoorziening over Europese besluitvorming treft u bijgaand een brief van de Nederlandse autoriteiten als reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie inzake de 'Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen'. Hiermee geef ik ook invulling aan het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de reactie naar de Kamer te sturen (Kamerstuk 2018Z02526). Hoogachtend, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis ...

  Brieven regering

  20-03-2018

 • Advies Gezondheidsraad: Protonentherapie bij kinderen

  ...Op 13 februari jongstleden heeft de Gezondheidsraad haar advies uitgebracht over de toepassing van protonentherapie bij kinderen. De raad geeft hierin antwoord op de vraag of protonentherapie bij kinderen altijd in een ziekenhuissetting (oftewel hospital based) moet plaatsvinden of – gelet op de huidige stand van de wetenschap – ook op een locatie verder buiten het ziekenhuis zou kunnen. Met deze brief bied ik uw Kamer het rapport van de Gezondheidsraad aan en geef ik een inhoudelijke reactie op het advies. Achtergrond van het advies Protonentherapie is een relatief nieuwe vorm van bestraling, die bij bepaalde vormen van kanker belangrijke voordelen kan bieden ten opzichte van reguliere bestraling (fotonentherapie). Vooral kinderen en ...

  Brieven regering

  20-03-2018

 • Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over zorgvastgoed ‘Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’ d.d. 2 februari 2018 en het achterliggende rapport

  ...De vaste Kamercommissie heeft verzocht om voor het AO Verzameloverleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg d.d. 4 april 2018 een reactie te ontvangen op het rapport ‘De transitie naar het zorglandschap van 2030’ en het bijbehorende bericht op Skipr.nl. Hierbij bied ik u mijn reactie aan. Samenvatting Royal HaskoningDHV heeft het initiatief genomen om, middels een Delphi studie, vanuit verschillende perspectieven na te denken over het zorglandschap in 2030. In het rapport worden sociale en technische ontwikkelingen beschreven die invloed (gaan) hebben op het toekomstige zorglandschap en de (fysieke) plekken waar zorg wordt verleend. Het rapport beschrijft de verschillende stakeholders die hierbij ...

  Brieven regering

  20-03-2018

 • Toezending van onderzoeksrapporten die een relatie hebben met (de aanpak van) de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg

  ...Aanbieding Afgelopen woensdag heeft uw Kamer het arbeidsmarktprogramma "Werken in de zorg" ontvangen. In vervolg daarop stuur ik u een drietal onderzoeksrapporten die een relatie hebben met (de aanpak van) de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Het betreft de volgende rapporten: Zorgpact. Samen op weg naar beter Waarom werken sommige samenwerkingsverbanden wel en anderen niet Hoe kijken professionals aan tegen samenwerking in de regio en wat zij daarbij nodig hebben De ministeries van VWS en OCW vroegen Platform31 om te verkennen hoe de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid eruit ziet binnen de verschillende initiatieven van het Zorgpact, en wat werkzame elementen zijn. Dit kan gebruikt worden voor het stimuleren en de ...

  Brieven regering

  29282-305

  19-03-2018

 • Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2018, over het ziekteverzuim in de zorg

  ...Naar die ik op 12 maart jl. naar uw Kamer heb gezonden. Ziekteverzuim hangt samen met vele factoren. Door hoge werkdruk en werkstress kan het verzuim toenemen. Op dit moment hebben alle branches in zorg en welzijn te maken met oplopende tekorten aan personeel. Daarbij gaat onder andere door de vergrijzing de zorgvraag juist omhoog. Dit alles is in samenhang dan ook onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg dat ik 14 maart heb gelanceerd samen met de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma is gericht op het aantrekken en opleiden van méér mensen, beter opleiden en anders werken. Mensen wonen, werken en leren vaak in dezelfde regio. In het programma is dan ook ...

  Brieven regering

  29282-304

  19-03-2018

 • Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017, over de groeiende zorgkloof in Nederland

  ...In de regeling van werkzaamheden van 17 december 2017 heeft uw Kamer, op verzoek van lid Dijksma, om een brief gevraagd over een bericht in dagblad Trouw dat de zorgkloof in Nederland steeds groter wordt. In het artikel wordt op basis van de cijfers van Vektis1 over de zorgdeclaraties gesignaleerd dat een kleine groep Nederlanders verantwoordelijk is voor een groot deel van de zorgkosten. Het gaat daarbij om de zorgkosten die Nederlanders declareren bij hun zorgverzekeraar. Daarnaast wordt gesignaleerd dat er aanzienlijke verschillen zijn in het gemiddelde zorggebruik per gemeente en dat deze verschillen toenemen. In het artikel wordt daarbij op het verband gewezen dat gemeenten waar veel mensen wonen met een lager inkomen, een hoger ...

  Brieven regering

  29689-892

  19-03-2018

 • Brief van de Gezondheidsraad over het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME): Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)

  ...34 170 Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) Nr. 3 BRIEF VAN DE GEZONDHEIDSRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2018 Op 9 april 2015 vroeg uw voorgangster mij om een advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encephalomyelitis (ME) (Kamerstuk 34 170, nr. 1). Vervolgens stelde ik u op 2 juni 2016 op de hoogte van de samenstelling van de commissie die ik installeerde om het gevraagde advies op te stellen, en van de verkenning die aan die installatie vooraf ging (Kamerstuk 34 170, nr. 2). Bij deze kan ik u berichten dat de commissie haar werk voltooid heeft. Haar advies bied ik u, gehoord de Beraadsgroep Gezondheidszorg, hierbij aan. De commissie constateert dat over ...

  Overige Kamerstukken

  34170-3

  19-03-2018

 • Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’

  ...Hierbij bied ik u het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ aan. Dit is conform mijn toezegging tijdens de VWS begrotingsbehandeling om dit in maart te doen. Op 8 Maart ondertekende ik samen met bijna 40 andere partijen het Pact voor de Ouderenzorg. Dit is het eerste programma binnen het Pact. Het programma is tot stand gekomen met een groot deel van de ondertekenaars van het Pact en nog een heel aantal andere partijen. Naar verwachting volgen de programma’s over de verpleeghuiszorg en “langer thuis” begin april en eind mei. Het actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’ heeft als doel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Nu geeft meer dan de helft van de 75-plussers aan zich matig tot ernstig eenzaam te voelen. Dit kunnen ...

  Brieven regering

  19-03-2018

 • Stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam

  ...Met deze brief wil ik u graag informeren over de stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam. Huisvesting Op 8 maart heeft het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht voor de bouw van de permanente huisvesting van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in Amsterdam gegund aan Dura Vermeer. Staatssecretaris Knops heeft de opdracht ondertekend. Dat deze ondertekening relatief kort na de bekendmaking van Amsterdam als nieuwe zetel van EMA heeft plaatsgevonden, is een prijzenswaardig resultaat en is gelukt dankzij de inzet van alle betrokken partijen. De bouw van het nieuwe pand aan de Amsterdamse Zuidas begint naar verwachting eerder dan gepland, in juni van dit jaar. Het ...

  Brieven regering

  29477-472

  16-03-2018

 • Inbreng van een schriftelijk overleg over de Beleidsdoorlichting Sport (Kamerstuk 32772-31): Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  ...32 772 Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister voor Medische Zorg over de brief van 22 januari 2018 inzake de Beleidsdoorlichting Sport (Kamerstuk 32 772, nr. 31). De op 15 maart 2018 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de minister bij brief van ----- toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Lodders Adjunct-griffier van de commissie, Clemens Inhoudsopgave blz. I. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties II. Reactie van de minister I. VRAGEN EN OPMERKINGEN ...

  Overige Kamerstukken

  15-03-2018

 • Convocatie technische briefing Evaluatie Jeugdwet door ZonMW - 17 april 2018 - 16.30 - 17.30 uur

  ...Den Haag, 15 maart 2018 U kunt zich aanmelden voor deze activiteit door middel van de knop "Inschrijving" op het tabblad "Deelnemers" van deze Parlisactiviteit of via e-mail (cie.vws@tweedekamer.nl). Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Activiteit: Technische briefing Datum: dinsdag 17 april 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Evaluatie Jeugdwet Technische briefing inzake de Evaluatie Jeugdwet verzorgd door ZonMw. Agendapunt: Evaluatie Jeugdwet Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge – 30 januari 2018 Evaluatie Jeugdwet - 34880-1 Griffier: H.J. Post Activiteitnummer: 2018A00841 ...

  Overige Kamerstukken

  15-03-2018

 • Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.vws@tweedekamer.nl Commissie VWS Aan De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De minister voor Medische Zorg De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plaats en datum: Den Haag, 15 maart 2018 Betreft: Verzoek om opgave van reden bij toezending van uitstelbrief Ons kenmerk: 2018Z04795 Geachte heer De Jonge, heer Bruins en heer Blokhuis, In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 maart 2018 is gesproken over de toezending van uitstelbrieven aan de Kamer. De commissie verzoekt u om bij toezending van een uitstelbrief opgave van reden van het uitstel aan te geven. Bij deze breng ik u ...

  Overige Kamerstukken

  15-03-2018

 • Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.vws@tweedekamer.nl Commissie VWS Aan de minister voor Medische Zorg Plaats en datum: Den Haag, 15 maart 2018 Betreft: Verzoek te informeren over de precieze datum van toezending van reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” Ons kenmerk: 2018Z04791 Geachte heer Bruins, In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 maart 2018 is gesproken over uw brief van 5 maart 2018 waarin u de commissie informeert over de toezending van de reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet “Big Farma: niet gezond!” en de toezegging over de ...

  Overige Kamerstukken

  15-03-2018

123456...905volgende 15 resultaten