Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Position paper cliëntenraad VUmc t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Zorgfusies d.d. 29 januari 2018

  ...Gevraagd naar de opvatting van de ‘patiënt’ betreffende samenvoeging van beide Amsterdamse UMC’s, kan ik geen alles omvattend antwoord geven. Binnen deze context valt het begrip patiënt namelijk in meerdere karakteristieken uiteen, variërend van de aard van klachten tot aan oordeelsvorming op het logistieke vlak. In het algemeen durf ik wel te stellen dat de omvang van het te realiseren UMC niet al bij voorbaat vragen bij een patiënt oproept. Er zijn grotere zorginstellingen binnen de regio Amsterdam en ook het Erasmus MC en het UMCG zijn even omvangrijk als de Amsterdamse alliantie. Er zijn ook geen concrete gevallen bekend van zorgvragers die genoemde UMC’s mijden uit angst daar slachtoffer te worden van bureaucratie. De ...

  Overige Kamerstukken

  17-01-2018

 • Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 8 december 2017 in Brussel

  ...Hierbij zend ik u het verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 8 december 2017 in Brussel. Hoogachtend, de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins Verslag formele EU-Gezondheidsraad van 8 december 2017, te Brussel Op 8 december 2017 vond in Brussel de formele EU-Gezondheidsraad van gezondheidsministers plaats, als onderdeel van de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. Tijdens deze Raad zijn twee sets Raadsconclusies aangenomen over e-health en schadelijk gebruik van alcohol. Conform de vaste afspraken met de Kamer omtrent het delen van EU-documenten, ontvangt u via de geannoteerde agenda voorafgaand aan de Raad, de Nederlandse inzet voor dergelijke Raadsconclusies. Na elke Raad ...

  Brieven regering

  17-01-2018

 • Jaarrapportage 2016 van de Wet afbreking zwangerschap

  ...Hierbij stuur ik u de jaarrapportage van de Wet afbreking zwangerschap over 2016, zoals opgesteld door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd i.o. De IGJ i.o. brengt deze rapportage jaarlijks uit op basis van de gegevens die de ziekenhuizen en klinieken met een vergunning onder de Wet afbreking zwangerschap wettelijk verplicht zijn aan te leveren. De Inspectie geeft de aangeleverde cijfers weer en signaleert trends die uit de registratie opgemaakt kunnen worden. In 2016 werden 30.144 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dit zijn er 659 minder dan in het jaar 2015. Met deze cijfers lijkt de dalende lijn die sinds 2000 is ingezet, met uitzondering van 2015, voortgezet te worden. Sinds 2002 daalt ook het aantal afbrekingen bij tieners. Ook ...

  Brieven regering

  17-01-2018

 • Geriatrische kennis op SEH's

  ...In mijn brief van 27 november jongstleden (TK 2017-2018, 29247, nr. 249) heb ik uw Kamer antwoord gegeven op een toezegging die mijn ambtsvoorganger had gedaan in het plenaire debat van 13 september 2017 over ‘spoedzorg die in gevaar komt door overvolle eerstehulpposten’. Ik heb uw Kamer in dat kader laten weten dat er momenteel onderzoek wordt gedaan door een onderzoeksgroep onder leiding van een internist ouderengeneeskunde en SEH-arts in Leiden, met als doel om ouderen die op de SEH komen de juiste aandacht en zorg te geven. De betreffende SEH-arts heeft mij laten weten dat de aanwezigheid van geriatrische kennis op de SEH de aandacht heeft op meerdere afdelingen voor spoedeisende hulp en de betrokken beroepsgroepen in Nederland. Hij ...

  Brieven regering

  29247-251

  16-01-2018

 • Aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn

  ...Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Bij voorkeur thuis of in de eigen omgeving. Als dat tijdelijk niet mogelijk is, dan kan dat in het eerstelijnsverblijf (ELV) of de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Het kabinetsbeleid richt zich op versterking van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie. In dat licht informeer ik u met deze brief over de stand van zaken van het structureel onderbrengen van aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de mogelijke bekostiging hiervan in de eerste lijn (bijgevoegd). De specifieke ...

  Brieven regering

  33578-50

  16-01-2018

 • Reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?"

  ...Hierbij informeren wij u over de rapportage van de NZa over de stand van zaken over de wachttijdprojecten die als doel hebben dat burgers tijdig de zorg krijgen waar zij behoefte aan en recht op hebben. De projecten betreffen vijf sectoren: Wachttijden medisch specialistische zorg (msz) Responstijden ambulancezorg Toegankelijkheid wijkverpleging Wachttijden langdurige zorg (wlz) Wachttijden geestelijke gezondheidszorg (ggz) In deze brief gaan wij per project kort in op de stand van zaken. Het NZa-rapport Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor treft u in de bijlage aan. Wachttijden msz Per brief van 6 december 20171 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken op de dossiers medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg. Hierin zijn ...

  Brieven regering

  32620-197

  15-01-2018

 • Reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van het Zorginstituut Nederland dat fabrikanten van (wees)geneesmiddelen transparanter moeten worden over hun prijzen

  ...Commissiebrief De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij verzocht een reactie te geven op de uitspraak van het Zorginstituut Nederland dat fabrikanten van (wees)geneesmiddelen transparanter moeten worden over hun prijzen en om deze reactie te sturen voorafgaand aan het dertigledendebat d.d. 18 januari 2018 over het geneesmiddel Orkambi over de behandeling van taaislijmziekte. Hierbij ontvangt u mijn reactie conform verzoek. De prijsopbouw van de meeste nieuwe, dure geneesmiddelen is niet transparant en over de redelijkheid van deze prijzen is veel te doen. Fabrikanten beschouwen informatie over prijsopbouw van hun geneesmiddelen als bedrijfsvertrouwelijke en concurrentie gevoelige informatie. Een zinvolle ...

  Brieven regering

  29477-462

  15-01-2018

 • Herregistratie basisartsen in het BIG-register

  ...Bij brief van 29 oktober 2015, met kenmerk 861089-143356-MEVA, bent u geïnformeerd over de periodieke registratie voor de artsen. In die brief is uiteen gezet dat de doelstelling van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) gelegen is in het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Het stelsel van periodieke registratie is van toepassing op de beroepen van arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige en daarmee wordt gewaarborgd dat de deskundigheid van de in het BIG-register ...

  Brieven regering

  29282-301

  11-01-2018

 • Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.vws@tweedekamer.nl Commissie VWS Aan de minister voor Medische Zorg Plaats en datum: Den Haag, 11 januari 2018 Betreft: Verzoek om reactie van minister voor Medische Zorg over uitspraak transparatie prijzen (wees)geneesmiddelen voorafgaand aan dertigledendebat Orkambi Ons kenmerk: 2018Z00213 Geachte heer Bruins, De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoekt u een reactie te geven op de uitspraak van het Zorginstituut Nederland dat fabrikanten van (wees)geneesmiddelen transparanter moeten worden over hun prijzen. Bron: ...

  Overige Kamerstukken

  11-01-2018

 • Herziene convocatie verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys - 4 april 2017 - 14.30-17.30 uur - i.v.m. nieuwe datum

  ...Den Haag, 11 januari 2018 HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. nieuwe datum; was 21 februari 2018) Noot: Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bewindsperso(o)n(en): minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker Activiteit: Algemeen overleg Datum: woensdag 4 april 2018 Tijd: 14.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys KINDERMISHANDELING/GIA Agendapunt: 9e voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 2 februari 2017 9e ...

  Overige Kamerstukken

  11-01-2018

 • Position paper LOC t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Zorgfusies d.d. 29 januari 2018

  ...Position paper LOC zorgfusies rondetafelgesprek 29 januari 2018 Zorg is mensenwerk. De kern van de zorg is de relatie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en zorgverleners. We moeten zorg dan ook zo organiseren dat organisaties, instituties, kaders, regels en structuren ten dienste staan van deze mensen en niet leidend zijn. Ieder mens is anders en daardoor vergt het steeds gezamenlijk onderzoeken wat in die context nodig en belangrijk is. Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw is het organiseren in de zorg steeds meer gestoeld op bedrijfseconomische principes. Waarbij termen als doelmatigheid, productie en efficiëntie gemeengoed zijn geworden. Het werk is steeds verder gestandaardiseerd en gesystematiseerd. Richtlijnen en ...

  Overige Kamerstukken

  11-01-2018

 • Verzoek lid Kooiman om reactie van minister voor Medische Zorg over uitspraak transparatie prijzen (wees)geneesmiddelen voorafgaand aan dertigledendebat Orkambi

  ...2018Z00081 Van: Ridder de, N. Verzonden: maandag 8 januari 2018 16:55 Aan: Commissie VWS CC: Post H.; Kooiman C.J.E. Onderwerp: Verzoek reactie minister Bruins Beste Commissie VWS, Namens Nine Kooiman (SP) het verzoek om voorafgaand aan het dertigleden debat over Orkambi een reactie van minister Bruins te ontvangen op de uitspraak van het ZiN dat fabrikanten van (wees)geneesmiddelen transparanter moeten worden over hun prijzen. Bron: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2017/12/24/monitorz orginst it uut -uit gaven -w ees gene esmi ddelen -sti j ge n -31-in-4-ja ar Met vriendelijke groeten, Nina de Ridder Beleidsmedewerker Zorg SP-Tweede Kamerfractie ...

  Overige Kamerstukken

  09-01-2018

 • Convocatie verzamel algemeen overleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie - 31 mei 2018 - 10.00 - 14.00 uur

  ...Den Haag, 8 januari 2018 Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bewindsperso(o)n(en): minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins Activiteit: Algemeen overleg Datum: donderdag 31 mei 2018 Tijd: 10.00 - 14.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie Agendapunt: MEDISCHE ETHIEK Agendapunt: Aanbieding van het jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2015 Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 maart 2016 Jaarverslag van de Centrale Commissie ...

  Overige Kamerstukken

  08-01-2018

 • Nota van wijziging: Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

  ...34 543 Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. De zinsnede “artikel 1, onderdeel f, van de Wet bescherming persoonsgegevens” wordt vervangen door: artikel 4 van de Algemene verordening gegevenbescherming. 2. De zinsnede “artikel 1, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens” wordt vervangen door: artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming. 3. De zinsnede “Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport” wordt vervangen door: Onze Minister voor Medische Zorg. 4. Het onderdeel “persoonsgegevens betreffende ...

  Overige Kamerstukken

  34543-8

  22-12-2017

 • Nota naar aanleiding van het verslag: Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  ...34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inhoudsopgave Introductie 2 Leeswijzer 2 ALGEMEEN DEEL 2 1. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen 2 2. Wijzigingen van de Wet marktordening gezondheidszorg 2 3. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 6 4. Overige wijzigingen 8 ARTIKELGEWIJS DEEL 8 Introductie Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag naar aanleiding van het voorstel van wet houdende Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Er zijn door de ...

  Overige Kamerstukken

  34768-5

  22-12-2017

123456...888volgende 15 resultaten