Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Maatregelen om stapeling van zorgkosten te beperken

  ...Maatregelen Een goede gezondheid is van groot belang voor mensen en onze samenleving. In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg en ondersteuning. Daar betalen we allemaal aan mee via belastingen, premies en eigen betalingen, ook als we zelf (nog) geen zorg nodig hebben. Het kabinet neemt maatregelen om de stijging van de zorguitgaven te beteugelen zodat de lasten van iedereen worden beheerst. Op deze manier wordt de financiële houdbaarheid van de zorg geborgd. Tegelijkertijd maken mensen zich ook zorgen of de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben voor hen wel beschikbaar is en betaalbaar is. Het kabinet neemt daarom gerichte maatregelen om de stapeling van zorgkosten te verminderen: Veel mensen die een eigen bijdrage betalen ...

  Brieven regering

  17-11-2017

 • Definitief BIT advies over het project Informatievoorziening van Morgen

  ...Hierbij stuur ik u het advies dat Bureau ICT-toetsing (BIT) aan mijn voorganger heeft uitgebracht over het project Informatievoorziening van Morgen (IV van Morgen) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) en mijn reactie op dit advies. Het vermogen van de inspectie om effectief toezicht te houden is direct verbonden met de manier waarop zij informatie kan verzamelen, beoordelen en verwerken. Ik hecht eraan dat de medewerkers van de inspectie hier goed in gefaciliteerd worden. In haar brief van 10 juli 2014 heeft mijn voorganger geconstateerd dat het bestaande informatiesysteem een belangrijk knelpunt vormt voor de benodigde doorontwikkeling van het toezicht en dat de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem ...

  Brieven regering

  17-11-2017

 • Tussenevaluatie Citrienfonds

  ...Hierbij stuur ik u zoals toegezegd de Tussenevaluatie Citrienfonds (Twynstra Gudde, september 2017). Het Citrienfonds is gestart in 2014 met als doel het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg door middel van het uitvoeren van projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame gezondheidszorg. Kern van het fonds is dat gewerkt wordt aan de belangrijkste uitdaging van dit moment: hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg goed blijft of zelfs nog beter wordt én de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft Op basis van bovenstaande doelstelling is gekozen voor vijf landelijke thema’s: Registratie aan de bron Naar regionale oncologienetwerken Doen of laten Terugdringen van onnodige zorg Sturen op ...

  Brieven regering

  17-11-2017

 • Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Hermans (VVD) om een stand van zaken brief vragen over trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb en andere pgb-ontwikkelingen

  ...2017Z15668 Rondvraagpunt Bergkamp (D66) en Hermans (VVD) -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Bergkamp, V. Verzonden: vrijdag 17 november 2017 10:05 Aan: Commissie VWS CC: Rijkhoff, Y.; Hermans, S. Onderwerp: Rondvraagpunt PGB Geachte griffier, Ten behoeve van de rondvraag van de volgende procedurevergadering, wil ik graag mede namens mevrouw Hermans (VVD), aan de Minister van VWS een stand van zaken brief vragen over: trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb en andere pgb-ontwikkelingen. Graag zouden wij deze brief voor de begrotingsbehandeling van VWS willen ontvangen. Met dank! Vera Bergkamp Lid Tweede Kamer D66 Postbus 20018 2500 EA Den Haag ...

  Overige Kamerstukken

  17-11-2017

 • Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Slootweg (CDA) om een stand van zaken brief over GGZ naar de WLZ

  ...2017Z15669 Rondvraagpunt Bergkamp (D66) en Slootweg (CDA) -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Bergkamp, V. Verzonden: vrijdag 17 november 2017 10:05 Aan: Commissie VWS CC: Rijkhoff, Y. Onderwerp: Rondvraag GGZ naar WLZ Geachte griffier, Ten behoeve van de rondvraag van de volgende procedurevergadering van VWS, wil ik graag, mede namens de heer Slootweg (CDA) aan de Minister van VWS een stand van zaken brief vragen over GGZ naar de WLZ: welke onderzoeken moeten nog uitgevoerd worden en wat is daarbij de planning Wanneer kan de Kamer wetgeving hierover tegemoet zien Graag zouden wij deze brief voor de begrotingsbehandeling van VWS ontvangen. Met dank! Vera Bergkamp Lid Tweede Kamer D66 ...

  Overige Kamerstukken

  17-11-2017

 • Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen

  ...Geneesmiddelenontwikkeling duurt vaak lang en is complex. Er zijn veel actoren, ingewikkelde Europese regelgeving en een grote faalkans. Bij succes wordt er aan het eind van de rit steeds vaker een duur geneesmiddel op de markt gebracht, meestal door de grote farmaceutische industrie. Nederlandse academische en private partijen spelen een rol in dat ontwikkelproces. Steeds vaker nemen deze partijen ook initiatieven om het proces anders in te richten. In dat licht vroeg mijn ambtsvoorganger in 2016 aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om met vernieuwende inzichten te komen en om oplossingen aan te dragen. “Hoe kan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen doelmatiger, waarbij bereikte efficiencyverbeteringen resulteren in lagere ...

  Brieven regering

  29477-453

  16-11-2017

 • Voortgang geneesmiddelenbeleid

  ...In de brief “Voortgang visie op geneesmiddelen: nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten” (Kamerstuk 29 477, nr. 397) is aan uw Kamer toegezegd dat u periodiek geïnformeerd wordt over de voortgang en resultaten van het geneesmiddelenbeleid. In de aanloop naar het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid (22 november 2017) lijkt dit me een passend moment om aan deze toezegging te voldoen, en u te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van het geneesmiddelenbeleid. Het vraagstuk van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen is actueel. De afgelopen jaren heeft het vorige Kabinet in haar geneesmiddelenvisie ingezet op het toegankelijk houden van (innovatieve) geneesmiddelen voor de patiënt ...

  Brieven regering

  29477-452

  16-11-2017

 • Geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 8 december in Brussel

  ...Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda voor de formele EU-Gezondheidsraad van 8 december in Brussel aan. Deze ontvangt u mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis. Hoogachtend, de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins Geannoteerde agenda formele EU-Gezondheidsraad 8 december, Brussel Onder Ests voorzitterschap staan op de agenda van de formele EU-Gezondheidsraad twee sets Raadsconclusies ter aanname en het mede door Nederland ingebrachte discussiepunt over geneesmiddelenbeleid in de EU. De Raadsconclusies gaan over de bestrijding van schadelijk gebruik van alcohol en gezondheid in de digitale samenleving. Raadsconclusies schadelijk gebruik van alcohol Inhoud De bestrijding van ...

  Brieven regering

  21501-31-465

  16-11-2017

 • Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het (nader) verslag over de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg en over de Wet uitvoering antidopingbeleid

  ...Bij dezen informeer ik u over de data waarop u de nota’s naar aanleiding van het (nader) verslag over de wetsvoorstellen 34445 en 34543 kunt verwachten, zoals gevraagd in uw brief van brief van 9 november jongstleden. De nota naar aanleiding van het nader verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) kunt u verwachten in het eerste kwartaal van 2018. De nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) (34543) kunt u ...

  Brieven regering

  34445-9

  16-11-2017

 • Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek inzake Zorgakkoorden

  ...2017Z15594 Rondvraagpunt Dijksma (PvdA) Van: Erpenbeek de Wolff E.M. Verzonden: donderdag 16 november 2017 16:05 Aan: Clemens H.; Sjerp E. Onderwerp: voorstel ronde tafel Urgentie: Hoog Bij deze een voorstel van Sharon voor een ronde tafel zorgakkoorden. Willen jullie dit agenderen voor de volgende procedurevergadering Groet, Marieke Erpenbeek Voorstel ronde tafel gesprek zorgakkoorden   Aanleiding: In de verkiezingsprogramma’s hebben bijna alle partijen zich uitgesproken voor het voortzetten van de hoofdlijnen akkoorden. Met het aantreden van het nieuwe kabinet zullen de onderhandelingen over nieuwe zorgakkoorden van start gaan.   Doel: De Kamer in een vroeg stadium betrekken bij de inhoud van de zorg akkoorden. In de zorgakkoorden ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Aan bewindspersoon - reactie vragen

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.vws@tweedekamer.nl Commissie VWS Aan de minister voor Medische Zorg Plaats en datum: Den Haag, 16 november 2017 Betreft: Oproep om geneesmiddel 'Spinraza' te vergoeden via zorgverzekering Ons kenmerk: 2017Z15543 Geachte heer Bruins, De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een brief ontvangen van M.F.A.M. v. M. te O. d.d. 15 november 2017 inzake een oproep om het geneesmiddel 'Spinraza' te vergoeden via zorgverzekering. De commissie ontvangt graag uw reactie op deze brief vóór het algemeen overleg over het geneesmiddelenbeleid d.d. 22 november 2017. Hoogachtend, de griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en ...

  Overige Kamerstukken

  16-11-2017

 • Koninklijke boodschap: Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

  ...TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 822 Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode. De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in ...

  Overige Kamerstukken

  34822-1

  15-11-2017

 • Memorie van toelichting: Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

  ...Memorie van toelichting 1. Algemeen deel 1.1 Inleiding Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (Kamerstukken II 2015/16, 34 483, nr. 1 e.v.) hebben de leden Agema en Gerbrands (beide PVV) op 18 april 2017 een amendement ingediend. Het amendement regelt dat ‘implantaten bij implantatie voorzien moeten zijn van een uniforme identificatiecode en dat deze identificatiecode aan het implantatenregister wordt doorgegeven’ (Kamerstukken II 2016/17, 34 483, nr. 10). Meer specifiek bevat het amendement een verbod om een implantaat toe te passen ...

  Overige Kamerstukken

  34822-3

  15-11-2017

 • Voorstel van wet: Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

  ...Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode Voorstel van wet Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het wetsvoorstel tot instelling van het implantatenregister, in het bijzonder het daarin opgenomen verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode, te wijzigen in verband met de uitvoerbaarheid en de overeenstemming met Europees recht; Zo is ...

  Overige Kamerstukken

  34822-2

  15-11-2017

 • 34822 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode: Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

  ...AAN DE KONING AAN DE KONING ................................................................................... ................................................................................... No.W13.17.0287/III 's-Gravenhage, 4 oktober 2017 Bij Kabinetsmissive van 13 september 2017, no.2017001527, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode, met memorie van toelichting. Het ...

  Overige Kamerstukken

  15-11-2017

123456...875volgende 15 resultaten