Tijdelijke commissie : Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

In 2020 heeft de Tweede Kamer een onderzoek ingesteld naar de zogeheten toeslagenaffaire. De parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag concludeerde toen dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en veel ouders onterecht zijn beschuldigd van fraude. Naar aanleiding van dit eindverslag heeft de Kamer besloten de voorbereidingen te starten voor een parlementaire enquête, om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren. Op 8 juli 2021 is daarom de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening opgericht. Deze commissie heeft als opdracht aan de Kamer een voorstel uit te werken voor de opzet van een parlementaire enquête naar de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten.
Salima Belhaj (D66)
Voorzitter

Doel van het onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 29 juni 2021 met een meerderheid van de stemmen de motie-Marijnissen c.s. aangenomen, die uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de kinderopvangtoeslag wenselijk is. Het hoofddoel van de parlementaire enquête is waarheidsvinding om lessen te trekken voor de toekomst. De aanbevelingen, die op basis van het onderzoek gedaan worden, moeten breed geïmplementeerd kunnen worden. Bij dit onderzoek worden de rapporten van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de Parlementaire onderzoekscommissie Uitvoeringorganisaties betrokken.

Tijdelijke commissie

Het proces om te komen tot een parlementaire enquête kent doorgaans drie stappen: een voorbereidingsgroep, de instelling van een tijdelijke commissie en de instelling van een enquêtecommissie. De voorbereidingsgroep heeft haar opdracht in juni afgerond en deed het voorstel een tijdelijke commissie in te stellen. Nu gaat de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening van start. De tijdelijke commissie werkt een onderzoeksvoorstel uit voor de parlementaire enquête. Naar verwachting zal de tijdelijke commissie eind 2021 haar werkzaamheden afronden. Daarna start de parlementaire enquête. Lees het complete voorstel over de instelling van de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Wat gaat de tijdelijke commissie onderzoeken?

Om een concreet onderzoeksvoorstel uit te werken voor de parlementaire enquête doet de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening voorstellen voor welke thema’s onderzocht moeten worden. Een van de benoemde thema’s is de rol van de Tweede Kamer in het bijzonder bij de problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Er wordt gekeken naar de samenwerking tussen de Tweede Kamer en departementen en uitvoeringsorganisaties, en hoe politieke besluitvorming op dit gebied tot stand is gekomen.

Een ander thema is fraudebestrijding en handhaving. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre er bij uitvoeringsorganisaties sprake was van etnische profilering, het bijhouden van dubbele nationaliteit en het toepassen van algoritmes.

Overige thema’s kunnen zijn: informatie-uitwisseling en dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties.

Parlementair onderzoek

Met de parlementaire enquête Fraude wil de Kamer de gevolgen van toeslagenaffaire onderzoeken en hierover verslag uitbrengen aan de Kamer, aan de gedupeerden en aan de rest van Nederland. Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. De Kamer gaat niet lichtvaardig om met de inzet van dit instrument. Dit is de dertiende naoorlogse parlementaire enquête. Lees meer over de verschillende parlementaire onderzoeksinstrumenten.

Naar boven