Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Afschrift reactie op de brief van de nationale ombudsman over ongewenste effecten van wet- en regelgeving

  ...Aanbieding afschrift reactie brief nationale ombudsman over ongewenste effecten van wet- en regelgeving Pagina van Pagina van Hierbij stuur ik uw Kamer een afschrift van de brief die mijn voorganger aan de nationale ombudsman heeft gestuurd als reactie op zijn brief over ongewenste effecten van wet- en regelgeving op individuele casussen. De brief betreft de stand van zaken in het voorjaar van 2017. Per abuis is er destijds geen kopie naar de Tweede Kamer gestuurd. Ondertussen is in het regeerakkoord afgesproken om de harde inkomensgrens in de huurtoeslag vanaf 2020 te laten vervallen, waarmee in één van de casussen die de nationale ombudsman aankaartte, verlichting wordt geboden. Door de herinvoering van de zogenoemde 10%-regeling in de ...

  Brieven regering

  17-08-2018

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juni 2018, over het bericht ‘AOW-leeftijd kan vijf jaar later omhoog door trager stijgende levensverwachting’ (Nu.nl, 5 juni 2018)

  ...Antwoorden op Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd Pagina van Pagina van Bijgaand zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid van Dijk (PvdA) over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd (ingezonden 7 juni 2018). Ook geef ik met deze brief invulling aan het verzoek van uw Kamer tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 5 juni 2018 (2018Z10491). Het bericht op Nu.nl en de Kamervragen van het lid van Dijk (PvdA) hebben betrekking op het artikel in het Financieel Dagblad van 5 juni 2018, waarin actuarissen stellen dat de AOW-leeftijd vijf jaar later kan stijgen naar 67 jaar. In het FD-artikel wordt beschreven dat de AOW-leeftijd vanaf 2013 geleidelijk in stappen omhoog gaat ...

  Brieven regering

  32163-46

  16-08-2018

 • Verslag van de Informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli te Wenen, Oostenrijk

  ...Verslag Informele Raad WSBVC van 19 en 20 juli te Wenen, Oostenrijk Pagina van Pagina van Hierbij ontvangt u het verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 en 20 juli te Wenen, Oostenrijk. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 19 en 20 juli 2018 te Wenen, Oostenrijk Deze Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid onder Oostenrijks Voorzitterschap stond in het teken van de digitalisering van werk. In twee plenaire sessies is van gedachten gewisseld over nieuwe vormen van werk zoals platformwerk en de impact van robotisering. De Raad startte met een gedachtewisseling over het ontstaan van ...

  Brieven regering

  21501-31-493

  13-08-2018

 • Deelname dhr. A. Hazelhoff aan rondetafelgesprek “De overheid als schuldeiser” op 1 oktober 2018

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister voor Rechtsbescherming, de heer S. Dekker Plaats en datum: Den Haag, 8 augustus 2018 Betreft: Deelname dhr. A. Hazelhoff aan rondetafelgesprek “De overheid als schuldeiser” op 1 oktober 2018 Ons kenmerk: 2018Z14553/2018D40742 Op maandag 1 oktober 2018 van 14.00 tot 16.30 uur organiseert de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek getiteld “De overheid als schuldeiser”. Voor dit rondetafelgesprek zou de commissie graag de heer A. Hazelhoff, algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, uitnodigen. Hierbij verzoek ik u om de heer Hazelhoff toestemming ...

  Overige Kamerstukken

  07-08-2018

 • Toezegging tijdens het voorjaarsnotadebat over de kinderopvangtoeslag

  ...Toezegging Bij het Voorjaarsnotadebat van 4 juli heb ik toegezegd om schriftelijk terug te komen op enkele vragen over de kinderopvangtoeslag. In deze brief kom ik tegemoet aan deze toezegging. Ik heb aan de heer Slootweg toegezegd schriftelijk terug te komen op enerzijds de scope van de beleidsdoorlichting tegemoetkoming ouders en anderzijds de mogelijkheid en de wenselijkheid om de scope eventueel aan te passen. Op 14 juli 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de opzet en de scope van de beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen. Deze beleidsdoorlichting heeft betrekking op artikel 10 (Tegemoetkoming ouders) van de SZW-begroting. ...

  Brieven regering

  31322-374

  25-07-2018

 • Verlenging voorhangtermijn Wijzigingsbesluit onderstand BES en Besluit politiegegevens

  ...Verlening voorhangtermijn Wijzigingsbesluit onderstand BES en Besluit politiegegevens Pagina van Pagina van Bij brief van 10 juli 2018 is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES en het Besluit politiegegevens in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van de onderstandsuitkering bij deelname aan een terroristische organisatie aan uw Kamer aangeboden. Per abuis is in die brief niet vermeld dat de termijn in verband met het zomerreces van uw Kamer op grond van artikel 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt verlengd tot 25 september 2018. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i., F.B.J. Grapperhaus ...

  Brieven regering

  29754-465

  23-07-2018

 • Onderzoek stage na opleiding

  ...Onderzoek stage na opleiding Pagina van Zoals iedere zomer studeren er de komende maanden vele duizenden jongeren af en stromen zij richting de arbeidsmarkt. In de overgang van onderwijs naar werk gaat een deel aan de slag als stagiair. Een stage na opleiding kan helpen voor het vinden van een passende baan door het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van relevant werkervaring en een professioneel netwerk. Voorwaarde is wel dat de spelregels van de stage worden gerespecteerd en dat er bij stage geen sprake is van verkapt werk. Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 1 december 2016 is er een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de omvang en functie van stage na opleiding en om te achterhalen in welke sectoren er veel stage ...

  Brieven regering

  29544-842

  19-07-2018

 • Verslag: Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

  ...34 967 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) Nr. VERSLAG Vastgesteld 18 juli 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de ...

  Overige Kamerstukken

  34967-5

  18-07-2018

 • Inbreng van een schriftelijk overleg over de Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw) (Kamerstuk 30982-38): Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  ...30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond bij enkele fracties de behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief inzake Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw) (Kamerstuk 30 982, nr. 38). Bij brief van … 2018 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze beantwoord. De vragen en opmerkingen van de fracties en de antwoorden van de staatssecretaris zijn hieronder afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Rog Adjunct-griffier van de commissie, Sjerp Inhoudsopgave I. Vragen en ...

  Overige Kamerstukken

  18-07-2018

 • Inbreng van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het rapport “Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen” (Kamerstuk 34843-31): Seksuele intimidatie en geweld

  ...34 843 Seksuele intimidatie en geweld Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om enkele opmerkingen en vragen voor te leggen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief inzake de Reactie op het rapport “Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen” (Kamerstuk 34 843, nr. 31). Bij brief van … 2018 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze beantwoord. De vragen en opmerkingen van de fracties en de antwoorden van het kabinet zijn hieronder afgedrukt. De voorzitter van de commissie, ...

  Overige Kamerstukken

  18-07-2018

 • Verslag: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2017-2018 34 956 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 17 juli 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie hiermee de ...

  Overige Kamerstukken

  34956-6

  17-07-2018

 • Diverse onderwerpen Participatiewet

  ...Diverse onderwerpen Participatiewet Pagina van Pagina van In deze brief ga ik in op de aanpassingen in het model voor de verdeling van de bijstandsbudgetten 2019. Hierbij informeer ik u ook over de adviezen over het verdeelmodel van prof. dr. M.A. Allers (COELO, Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. B. van der Klaauw (Vrije Universiteit), de Rob en de VNG. Het rapport van de onderzoekers, de adviezen van de experts en de Rob, evenals de brief van de VNG, zijn als bijlagen toegevoegd. Tevens maak ik van de gelegenheid in te gaan op een aantal onderwerpen waarvan in een eerder stadium is toegezegd uw kamer daarover te informeren: Onderzoeken gemeenten binnen de kaders van de Participatiewet; Voortgang kennisprogramma Vakkundig aan het werk; ...

  Brieven regering

  34352-114

  13-07-2018

 • Voortgang actie 6 Actieagenda GEA

  ...Voortgang actie 6 Actieagenda GEA Pagina van In mijn brief van 23 januari 2018 heb ik u de rapportage “Eenheid in verscheidenheid, evaluatie informatiestructuur voor grensgangers tussen Nederland, Duitsland en België” aangeboden.1 Daarbij heb ik toegezegd u voor de zomer te informeren over de voortgang van het met alle partijen komen tot een voorstel voor structurele financiering van de grensinformatiestructuur. Met deze brief geef ik, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), hieraan invulling. De staatssecretaris van BZK heeft mede namens mij in de brief van 20 april 2018 de stand van zaken van de financiering van de grensinfopunten (GIP’s) op dat moment geschetst.2 In die brief is onder ...

  Brieven regering

  32851-50

  13-07-2018

 • Kabinetsreactie op Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs

  ...Kabinetsreactie Taskforce advies samenwerking kinderopvang en onderwijs Pagina van Pagina van Het vorige kabinet heeft naar aanleiding van de Motie Yucel (PvdA) de onafhankelijke Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld (hierna: de Taskforce). De Taskforce had de opdracht om te adviseren hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang binnen de huidige wettelijke en financiële kaders verder kan worden vergemakkelijkt. Op 27 maart 2017 is het advies “Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’’ van de Taskforce aangeboden aan de toenmalige bewindspersonen van OCW en SZW. Zij hebben toen aangegeven een reactie op het advies aan een volgend kabinet te laten. De afgelopen periode ...

  Brieven regering

  31322-373

  13-07-2018

 • Verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade

  ...Verjaring aansprakelijksheidsclaim bij asbestschade Pagina van Inleiding Het feit dat het gebruik van asbest sinds 1993 is verboden, betekent helaas niet dat de daaraan verbonden gezondheidsproblemen niet meer bestaan. Het kan tientallen jaren duren voordat mensen ziek worden van asbest. In het dertigledendebat over de rol van de overheid inzake asbestslachtoffers op 8 juni 2017 is de verjaring van de aansprakelijkheidsclaim bij asbestschade ter sprake gekomen. Mijn collega van Infrastructuur en Waterstaat heeft uw Kamer geïnformeerd dat ik met de convenantspartijen van het Instituut Asbestslachtoffers1 (IAS) in gesprek ben gegaan over dit onderwerp. Met deze brief informeer ik uw Kamer over verjaring bij asbestschade en de uitkomsten van ...

  Brieven regering

  25834-147

  13-07-2018

123456...576volgende 15 resultaten