Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Uitstel beantwoording vragen over de loondoorbetaling bij ziekte gesteld tijdens algemeen overleg van 26 september 2018 over de belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

  ...Uitstelbericht naar aanleiding van gestelde vragen tijdens het Algemeen Overleg Grensarbeid van 26 september jl. Pagina van Tijdens het algemeen overleg inzake de belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders d.d. 26 september 2018 heb ik toegezegd een aantal gestelde vragen over de loondoorbetaling bij ziekte per brief te beantwoorden. Hierbij deel ik u mede dat de gestelde vragen nog niet kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen voor het einde van het jaar te beantwoorden. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark ...

  Brieven regering

  20-11-2018

 • Uitwerking (concept)programma RTG Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab)

  ...2018Z21563/2018D55408 Van: Commissie SZW Verzonden: dinsdag 20 november 2018 9:45 Aan: GC-Commissie-SZW Onderwerp: Spoed e-mailprocedure: Uitwerking (concept)programma RTG Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), uw reactie uiterlijk dinsdag 20 november om 17.00 uur!! Urgentie: Hoog Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, In de procedurevergadering van 11 november jl. is besloten om op maandag  3 december a.s. een rondetafelgesprek over het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) te organiseren. Tevens is besloten om een voorbereidingsgroep een (concept)programma op te laten stellen en dit (concept)programma via een emailprocedure ter besluitvorming aan de commissie voor te leggen. De leden Van ...

  Overige Kamerstukken

  20-11-2018

 • Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak

  ...Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak Pagina van Inleiding Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vinden van werk vaak een uitdaging. Zij moeten zich extra bewijzen om een kans te krijgen op een baan, terwijl werk een belangrijke factor kan zijn voor een zinvolle invulling van het leven. Daarom vind ik het van groot belang dat de doelstelling van 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, wordt nagekomen. In mijn brief van 7 september 20181 heb ik een breed offensief aangekondigd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Onderdeel van deze brief is het voornemen tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (vanaf nu: de Wet banenafspraak). Met deze ...

  Brieven regering

  20-11-2018

 • Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen

  ...Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen Pagina van Inleiding Werk heeft in het leven van veel mensen een belangrijke plek. Het is fijn om collega’s te hebben, uitgedaagd te worden en eigen inkomen te verwerven. Werken is een belangrijke factor voor de bestaanszekerheid van mensen. Ik ben dan ook heel blij dat steeds meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Die trend moet doorgaan, ook als de arbeidsmarkt weer wat minder krap wordt. Het afgelopen jaar is op veel plaatsen gesproken over wat er moet gebeuren om er voor te zorgen dat meer mensen een plek bij een werkgever krijgen. Ook voor mensen van wie het leven veel vraagt, bijvoorbeeld door een zware lichamelijke beperking, een ...

  Brieven regering

  20-11-2018

 • Position paper A. van Zon t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Samenwerking kinderopvang en onderwijs d.d. 22 november 2018

  ...Position Paper voor de rondetafelbijeenkomst op 22 november 2018 Annet van Zon Dit statement is gemaakt op basis van mijn kennis als bestuurder van Entrea Lindenhout, organisatie voor jeugdhulp & speciaal onderwijs in Gelderland, en als bestuurslid van Jeugdzorg Nederland met de portefeuille Verbinding kinderopvang / onderwijs / zorg. De kern wordt gevormd door brief die Jeugdzorg Nederland samen met de Associatie voor jeugd in maart 2017 gestuurd heeft naar de Taskforce Onderwijs Opvang. Deze kern staat nog steeds overeind. Overal in het land zijn praktijken ontstaan met goede voorbeelden hoe het kan werken. Onder de noemer Pact voor Kindcentra worden deze praktijken voorzien van onderzoek, gevolgd, geëvalueerd en verder gebracht. ...

  Overige Kamerstukken

  20-11-2018

 • Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) op 6 december 2018

  ...onderhandeld over een verdere aanscherping van deze grenswaarde. Er is een overgangstermijn met betrekking tot dieselmotoremissies overeengekomen voor alle sectoren van 2 jaar en voor de tunnel- en mijnsector van 5 jaar. Voor Nederland waren deze termijnen niet noodzakelijk, maar in het kader van het compromis is hiermee ingestemd. Naast de grenswaarde voor diesel voorziet het akkoord in het onder de werking van de carcinogenenrichtlijn brengen van het proces waarbij sprake is van blootstelling aan minerale oliën die gebruikt zijn in interne verbrandingsmotoren of die zijn gebruikt om bewegende delen in motoren te smeren of af te koelen. Het omvat verder toevoeging van 5 stoffen met grenswaarden. Aan deze stoffen wordt ook een huidnotatie ...

  Brieven regering

  21501-31-499

  19-11-2018

 • Lijst van vragen en antwoorden over de opzet beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW: Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  ...Datum 19 november 2018 Onze referentie 2018-0000179170 Pagina van Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 www.rijksoverheid.nl Onze referentie 2018-0000179170 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 19 november 2018 Betreft Beantwoording vragen opzet beleidsdoorlichting Pagina van Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan mij heeft voorgelegd over de brief van 10 september 2018 met de opzet van de beleidsdoorlichting artikel 8 (oudedagsvoorziening) (kamerstuk 30 982, nr. 41). De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees ...

  Overige Kamerstukken

  30982-44

  19-11-2018

 • Verzamelbrief Pensioenonderwerpen en het vervolgonderzoek over de witte vlek

  ...Verzamelbrief Pensioenonderwerpen Pagina van Met deze brief ontvangt u een reactie op enkele toezeggingen bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 20191. Daarnaast informeer ik u middels deze brief over het vervolgonderzoek over de witte vlek. Vervolgonderzoek de witte vlek op pensioengebied Het CBS heeft in het verleden een aantal malen onderzoek uitgevoerd naar de witte vlek op pensioengebied.2 Bedrijven die geen pensioenregeling aanbieden noemen we witte werkgevers. Werknemers die niet aan een pensioenregeling meedoen, of die werken bij een witte werkgever, noemen we witte werknemers. Samen vormen ze de witte vlek. Ik heb het CBS gevraagd om een update van de cijfers op basis van de vernieuwde ...

  Brieven regering

  32043-427

  19-11-2018

 • Herstelactie schuldig nalatig verklaringen

  ...Herstelactie schuldig nalatig verklaringen Pagina van Burgers bouwen elk jaar waarin zij verzekerd zijn geweest voor de AOW, 2% van een AOW-pensioen op. Als er AOW-premie verschuldigd is en die premie wordt verwijtbaar niet betaald, wordt de premieplichtige door de SVB schuldig nalatig verklaard. De burger wordt hierover geïnformeerd. Een schuldig nalatig verklaring heeft tot gevolg dat voor een onbetaalde jaarpremie gedurende de duur van het AOW-pensioen een korting van 2% wordt toegepast. Voor gehuwden komt dit neer op circa € 200 bruto per jaar, voor alleenstaanden circa € 300 bruto per jaar. De Belastingdienst levert aan de SVB de gegevens over burgers die geen premie hebben betaald. De AOW-premie wordt tezamen met de aanslag ...

  Brieven regering

  32043-426

  19-11-2018

 • Position paper Gemeente Amsterdam t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Samenwerking kinderopvang en onderwijs d.d. 22 november 2018

  ...Gemeente Amsterdam Datum 19 november 2018 Pagina van Marjolein Moorman Wethouder Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening Position paper Rondetafelgesprek Samenwerking kinderopvang en onderwijs Vaste Cie SZW, 22 nov 2018 Samenvatting Ons ideaal is en blijft een gratis voorschool voor alle kinderen. Zolang die er niet is, is ons voornaamste doel om drempels, die deelname aan de voorschool belemmeren, weg te nemen. Het kabinet en de gemeente Amsterdam vinden elkaar in de ambitie om kansenongelijkheid te bestrijden en te stimuleren dat jonge kinderen hun talenten ontwikkelen. We zien enerzijds een ontwikkeling in de regelgeving (de harmonisatie, de Wet innovatie Kwaliteit Kinderopvang, meer nadruk op doorgaande ontwikkeling) waardoor ...

  Overige Kamerstukken

  19-11-2018

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van P. R. te D.H. over AOW-gat als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd

  ...Reactie op commissieverzoek over brief van P. R. te D.H. over AOW-gat als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd Pagina van De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief ontvangen van P. R. te D.H. met betrekking tot een AOW-gat als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd, d.d. 25 september 2018. De commissie heeft mij verzocht om een reactie op deze brief. Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ben ik onder meer verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat over de uitvoering van dit beleid en ik treed daarom niet in de individuele gevalsbehandeling. Dat is voor wat betreft het beroep op de OBR door betrokken burger primair een aangelegenheid ...

  Brieven regering

  19-11-2018

 • Convocatie gesprek MKB-Nederland - 13 december 2018, 16.00-17.00 uur

  ...Den Haag, 19 november 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Gesprek Datum: donderdag 13 december 2018 Tijd: 16.00 – 17.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: MKB-Nederland Agendapunt: Voorstel MKB-Nederland voor gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over o.a. arbeidsmarkt, loon doorbetaling tijdens ziekte en duurzame inzetbaarheid Zaak: Brief derden - MKB-Nederland te Den Haag – 3 oktober 2018 Voorstel MKB-Nederland voor gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over o.a. arbeidsmarkt, loon doorbetaling tijdens ziekte en duurzame inzetbaarheid - 2018Z17972 Griffier: M.E. Esmeijer Activiteitnummer: 2018A04604 ...

  Overige Kamerstukken

  19-11-2018

 • Position paper M. Eerkens t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Samenwerking kinderopvang en onderwijs d.d. 22 november 2018

  ...https://decorrespondent.nl/marilseeerkens minvhk.nl Hoorzitting Samenwerking kinderopvang en onderwijs – Tweede Kamer der Staten-Generaal, 22 november 2018 Position Paper Marilse Eerkens - Sociaal Psycholoog, ‘Correspondent Kinderomgang’ bij het online journalistieke platform ‘De Correspondent’, representant van het burgerMinisterie voor het Kind Aanbevelingen aan de leden van de vaste Kamercommissie: 1. Redeneer meer vanuit het belang van het kind (conform het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, OESO, etc.) en denk breder dan het beperkte kader van de Taskforce. 2. Begin eerder met onderwijs aan kinderen: vanaf een leeftijd van 2,5 jaar 3. Kindontwikkeling past beter bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en ...

  Overige Kamerstukken

  19-11-2018

 • Position paper Kohnstamm Instituut UvA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Samenwerking kinderopvang en onderwijs d.d. 22 november 2018

  ...Rondetafelgesprek samenwerking kinderopvang en onderwijs Position paper 1.Toegankelijkheid kinderopvang in het geding Er zijn signalen dat kinderen die de doelgroepen vormen van het onderwijsachterstandenbeleid minder dan voorheen bereikt worden met voorschoolse voorzieningen1. Er wordt een verband gelegd met de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage. Tot voor kort waren peuterspeelzalen en voorscholen voor ouders van doelgroepkinderen in veel gemeenten gratis. Waarschijnlijk kunnen veel ouders de kosten, al zijn die soms minimaal, niet opbrengen. Mogelijk ondervinden ouders ook problemen bij het aanvragen van toeslagen (idem). Dat er minder kinderen met kinderopvang bereikt worden is alarmerend, aangezien met name kinderen met een ...

  Overige Kamerstukken

  19-11-2018

 • Overige Kamerstukken

  19-11-2018

123456...589volgende 15 resultaten