Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Kennisplatform Integratie en Samenleving over arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingenvrouwen

  ...Brief n.a.v. rapport KIS over arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingenvrouwen Pagina van Op 8 februari jl. verscheen de verkenning ‘Mind the gap; barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen’ van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Graag reageer ik op dit rapport en kom hiermee tegemoet aan het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bevindingen en aanbevelingen KIS heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke vluchtelingen. KIS focust daarbij op kansen en belemmeringen bij arbeidsmarkttoeleiding waar een genderspecifieke component meespeelt. Een betrekkelijk groot deel van de vrouwelijke vluchtelingen heeft een grote(re) afstand ...

  Brieven regering

  32824-204

  19-02-2018

 • Fiche: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  .... Een volgend voorstel is dat lidstaten informatie die door werkgevers moet worden meegedeeld over nationale wetten of bepalingen en toepasselijke cao’s algemeen en gratis ter beschikking stellen op een in toegankelijke wijze, ook langs elektronische weg, waaronder via bestaande webportalen voor EU-burgers en bedrijven (artikel 4 lid 3). Nederland heeft al behoorlijke stappen gezet in het digitaal aanbieden van informatie. Burgers kunnen terecht bij rijksoverheid.nl, overheid.nl en op domeinspecifieke websites van (semi)overheidsinstanties voor informatie over wetgeving en bij cao.szw.nl voor een overzicht van aangemelde cao´s. Het kabinet is van mening dat het onderhavige voorstel in lijn is met Nederlands beleid. Nederland kent al een ...

  Brieven regering

  16-02-2018

 • Verzoek van het lid Van Brenk om de minister van SZW te verzoeken de openstaande vraag m.b.t. brede koopkrachtontwikkeling in 2018 te beantwoorden (brief minister SZW d.d. 13 februari 2018, Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018) (TK 34775-XV-91)

  ...2018Z02679/2018D05407 Van: Brink van den D. Verzonden: dinsdag 13 februari 2018 18:17 Aan: Commissie SZW; Esmeijer M.E. Onderwerp: Onvolledige beantwoording brief gevraagd bij RvW - Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 Dag Marc, Gisteren ontving de Kamer bijgaande brief van minister Koolmees over de brede koopkrachtontwikkeling 2018,  naar aanleiding van een verzoek van Corrie van Brenk bij de RvW van 31 januari jl. De beantwoording van de brief is helaas niet volledig. De vraag waar (bij wie) de 3% welvaartsstijging terecht is gekomen /  komt,  is geheel niet beantwoord. (Ter informatie is ook het betreffende deel van ...

  Overige Kamerstukken

  15-02-2018

 • Lijst van vragen over de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017 (Kamerstuk 31322-342): Kinderopvang

  ...Totaallijst feitelijke vragen Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017 (31322-342) / 31 322 Kinderopvang Nr. Lijst van vragen Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017 (Kamerstuk 31 322, nr. 342). De daarop door de staatssecretaris gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Rog Adjunct-griffier van de commissie, Kraaijenoord Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m 1 Is het mogelijk om uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) ook verschil te zien ...

  Overige Kamerstukken

  14-02-2018

 • Beantwoording vragen van de Eerste Kamer over Ontwerprichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM (2017) 253)

  ...Beantwoording Eerste Kamer-vragen Ontwerprichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM(2017)253) Pagina van Bijgaand treft u ter informatie de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamerleden van de SGP fractie welke zijn gesteld naar aanleiding van de reactie van de Europese Commissie op het door de Eerste Kamer geplaatste negatieve subsidiariteitoordeel bij de ontwerprichtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM(2017)253). De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees ...

  Brieven regering

  14-02-2018

 • Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 februari 2018, over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

  ...Toegang WIA-uitkering Pagina van Pagina van Naar aanleiding van een artikel in Trouw heeft de heer Van Dijk (SP) een brief gevraagd over het voorstel in het Regeerakkoord dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WIA aanpast. In het Regeerakkoord is voorgesteld dat voor personen die in de toekomst de WIA in stromen scherper zal worden gekeken naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidscriterium (de ‘toegangseis’) in de WIA wordt aangescherpt. Momenteel ben ik bezig met de uitwerking van dit voorstel. Zoals ik heb aangegeven in de schriftelijke antwoorden naar aanleiding van vragen tijdens de begrotingsbehandeling, bleek uit een steekproef onder 170 ...

  Brieven regering

  32716-29

  14-02-2018

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018

  ...Verzoek lid Van Brenk (50PLUS) om brief koopkracht 2018 Pagina van Het lid van Brenk (50PLUS) heeft tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 januari jongstleden verzocht om een brief over de brede koopkracht 2018 waarbij ook specifiek wordt stilgestaan bij de gevolgen voor gepensioneerden. In de SZW-begroting 2018 en in de brief over de koopkrachteffecten van het regeerakkoord1 is reeds gedetailleerd over het koopkrachtbeeld van 2018 gerapporteerd. De loonstrookjesbrief 20182 die ik in december aan uw Kamer heb verstuurd bevat de meest recente koopkrachtcijfers over 2018. Uit de verschillende publicaties blijkt dat 2018 een jaar met een beperkte koopkrachtgroei zou zijn. Het vorige kabinet heeft in de begroting een aantal maatregelen ...

  Brieven regering

  34775-XV-91

  13-02-2018

 • Verdeling van de LIV-middelen over de sectoren

  ...Verdeling van de LIV-middelen over de sectoren Pagina van Op woensdag 29 november 2017 heeft de staatssecretaris tijdens het AO Arbeidsomstandigheden en Handhaving toegezegd uw Kamer een indicatie van de verdeling van de LIV-middelen over de sectoren te verstrekken. De aanleiding voor deze toezegging was een brief van de FNV waarin melding wordt gemaakt van signalen dat de Extraterritoriale (ET)-regeling en het recht op LIV – wellicht onbedoeld - kunnen samenlopen. In voorkomende gevallen heeft de werkgever recht op het LIV na toepassing van de ET-regeling, omdat brutoloon wordt uitgeruild tegen de (onbelaste) kostenvergoeding. Zoals ik in mijn brief van 20 december 20171 heb aangegeven, signaleert de FNV dat de ET-regeling met name wordt ...

  Brieven regering

  25883-322

  13-02-2018

 • Reactie op de motie van de leden Gijs van Dijk en Van Weyenberg over het toekomstperspectief voor jongeren

  ...Motie 34 775 XV, nr. 61 Pagina van Tijdens de recente begrotingsbehandeling heb ik de Kamer verzocht bovengenoemde motie van de heren Van Dijk en Van Weyenberg aan te houden. De motie betreft een adviesaanvraag aan (het jongerenplatform van) de SER over de sociaaleconomische positie van jongeren, en verzoekt de regering (…) het SER Jongerenplatform te vragen een ambitieuze verkenning te laten doen naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden (…). Onduidelijk was of deze adviesvraag rechtstreeks aan het SER-jongerenplatform kan worden gericht. Dit laatste is niet het geval. Alleen de SER als zodanig kan om advies worden gevraagd. Het is aan de SER te bepalen hoe een advies ...

  Brieven regering

  34775-XV-90

  13-02-2018

 • Monitor alleenstaande ouders, ALO-kop en bijzondere bijstand

  ...Monitor alleenstaande ouders, ALO-kop en bijzondere bijstand. Pagina van Pagina van In de brief d.d. 8 maart 2017 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer aan de minister van SZW gevraagd om het reeds eerder aangekondigde CBS-vervolgrapport inzake de gevolgen van het mislopen van de ALO-kop (kindgebonden budget) door alleenstaande ouders met toeslagpartner voor de bijzondere bijstand, tezamen met het advies van de Landelijke clientenraad (LCR) en een inhoudelijke reactie daarop aan de EK te sturen. Dit onderwerp behoort nu tot de portefeuille van de staatssecretaris van SZW. Bijgaand treft u het CBS-vervolgrapport, het LCR-advies en mijn beleidsinhoudelijke reactie daarop aan. De situatie die ...

  Brieven regering

  33716-39

  12-02-2018

 • Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de minister van SZW schoonmakers wil inhuren via uitzendconstructies i.p.v. het in vaste dienst nemen

  ...Beantwoording Per brief ontving ik uw verzoek om beantwoording van de vraag die het lid Gijs van Dijk tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 januari 2018 heeft gesteld. De heer Gijs van Dijk heeft gevraagd om voor aanvang van het AO arbeidsmarktbeleid een brief te ontvangen over het bericht ‘Flexkracht blijf een optie’, gepubliceerd in de Telegraaf van 24 januari 2018. Hieronder treft u mijn antwoord aan. Het artikel van de Telegraaf bericht over een uitgeschreven aanbesteding voor het inhuren van schoonmakers voor de RSO via een uitzendconstructie. Door de voorzitter van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) wordt te kennen gegeven dat de aanbesteding haaks staat op mijn beleid om zoveel mogelijk ...

  Brieven regering

  31490-237

  12-02-2018

 • Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over “Vast werk loont”

  ...Reactie initiatiefnota 'Vast werk loont' Pagina van Op 25 januari 2018 is mij per brief verzocht om spoedig te reageren op de initiatiefnota “Vast werk loont” (Kamerstuk 34 855, nr. 2) van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk. Bij dezen voldoe ik aan dit verzoek. Allereerst waardeer ik de initiatiefnota van de hiervoor genoemde leden. De leden zijn van mening dat flexibele werknemers te goedkoop zijn en dat het groeiende aantal flexibele arbeidscontracten een (te) groot beslag legt op de uitkeringen op grond van de Wet Werkloosheid (WW). Verder stellen de leden voor om deze disbalans aan te pakken door de WW-premie zo te differentiëren dat vaste arbeidsrelaties goedkoper en flexibele arbeidsrelaties duurder worden. Ik deel het ...

  Brieven regering

  34855-3

  12-02-2018

 • Verzoek om de recent ontvangen brief Roadmap vervanging DBA toe te voegen aan het AO Arbeidsmarktbeleid

  ...2018Z02407/2018D04863 Van: Wolters, E. Verzonden: maandag 12 februari 2018 11:48 Aan: Commissie SZW CC: Dijk van G. Onderwerp: FW: GP-SZW,GP-FIN - Roadmap vervanging DBA Dag, Graag zou ik namens Gijs van Dijk het verzoek willen doen om de brief Roadmap vervanging DBA toe te voegen aan de agenda van het AO arbeidsmarktbeleid van aanstaande woensdag. Met vriendelijke groet, Elwin Wolters Politiek medewerker & voorlichter SZW Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid Van: Parlis Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 14:46 Onderwerp: GP-SZW,GP-FIN - Roadmap vervanging DBA Bijgevoegd een of meer documenten die u ter kennisneming worden toegezonden: Roadmap vervanging DBA Document openen Documentgegevens openen (incl. eventuele bijlagen) Document ...

  Overige Kamerstukken

  12-02-2018

 • Position paper Somega - Life coaching & Counseling t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Schulden d.d. 12 februari 2018

  ...Position paper praktijkdeskundige Satcha Maduro – Valies Rondetafelgesprek over schulden - maandag 12 februari 2018 Van: Satcha Maduro – Valies, Somega Life coaching & Counseling Aan: De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Dé manier om mensen met schulden weer in hun kracht zetten. Vanuit mijn positie als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander wat schulden met mensen kunnen doen. Of breder nog: wat schaarste met een mens kan doen. Ik zat zonder werk, had een grote zorgtaak thuis vanwege mijn meervoudig verstandelijk beperkte dochter. Ik kwam in een zware burn out terecht en moest mijn kind uit huis plaatsten. Ik kwam in de in de schulden en raakte in een depressie. Ik heb uit mijn ellende ...

  Overige Kamerstukken

  12-02-2018

 • Roadmap vervanging DBA

  ...Roadmap vervanging DBA Pagina van Inleiding In zijn brief van 15 december 2017 heeft de minister van SZW geschetst hoe hij de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de arbeidsmarkt wil gaan uitwerken.1 Onderdeel van route 4 van deze ambitieuze agenda is het zzp-kwalificatievraagstuk. Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt en moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Het kabinet vindt het van belang dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor zzp-schap en dat er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd waardoor teveel zzp’ers in onzekerheid zitten. Daarom is, behalve bij kwaadwillenden, de handhaving opgeschort ...

  Brieven regering

  34036-68

  09-02-2018

123456...549volgende 15 resultaten