Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Herziene convocatie AO Internationalisering, 21-6-2018

  ...Den Haag, 23 mei 2018 HERZIENE CONVOCATIE i.v.m. wijziging tijdstip (was: 11.15-14.45 uur) Spreektijd 6 minuten per fractie Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bewindsperso(o)n(en): minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven Activiteit: Algemeen overleg Datum: donderdag 21 juni 2018 Tijd: 13.00 - 16.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Internationalisering Agendapunt: De nog ontvangen brief van de minister over internationalisering Agendapunt: Procesaanpak uitwerking visie internationalisering hoger onderwijs Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 14 februari 2018 Procesaanpak uitwerking visie internationalisering ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Convocatie technische briefing Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken, 12-6-2018

  ...Den Haag, 23 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Technische briefing Datum: dinsdag 12 juni 2018 Tijd: 16.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: besloten Onderwerp: Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken Agendapunt: Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser – 16 mei 2018 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 34950-VIII-2 Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2018A01712 ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Convocatie technische briefing Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek, 21-6-2018

  ...Den Haag, 23 mei 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Technische briefing Datum: donderdag 21 juni 2018 Tijd: 11.15 - 12.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek Agendapunt: Nog te ontvangen inbrengnotitie van de rapporteurs Agendapunt: Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 16 mei 2018 Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 - 34950VIII-1 Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2018A02241 ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Convocatie AO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten, 20-6-2018

  ...Den Haag, 23 mei 2018 Spreektijd 6 minuten per fractie. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bewindsperso(o)n(en): minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven Activiteit: Algemeen overleg Datum: woensdag 20 juni 2018 Tijd: 11.00 - 14.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten Agendapunt: Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 9 april 2018 Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten - 31288-621 Griffier: E.C.E. de Kler Activiteitnummer: 2018A01936 ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Jaarverslag Erfgoedinspectie 2017

  ...aanbieding Jaarverslag 2017 Erfgoedinspectie De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Erfgoedinspectie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16478 2500 BL Den Haag www.erfgoedinspectie.nl Contactpersoon Onze referentie 1360173 Bijlagen 1 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2017 aan. Het verslag betreft het toezicht op de Archiefwet, Erfgoedwet en internationale verdragen. Ik zend het zowel aan de Eerste als de Tweede Kamer conform de procedure die geldt en is vastgelegd in de Archiefwet 1995. De Erfgoedinspectie houdt op nationaal niveau toezicht op een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed en op de ...

  Brieven regering

  23-05-2018

 • Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  ...34 420 Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra een bepaling op te nemen waardoor door goed geschoolde ...

  Overige Kamerstukken

  34420-5

  23-05-2018

 • Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  ...34 420 Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ALGEMEEN 1. Terugblik en huidige stand van zaken Ontstaan van bewegingsonderwijs in Nederland Bewegingsonderwijs was in Nederland in het begin van de 19e eeuw nog geen schoolvak. In 1806 kreeg Nederland haar eerste afgeronde onderwijswet. Daarin werd niet over lichamelijke opvoeding gesproken. Gymnastiek stond immers niet hoog op de agenda van ...

  Overige Kamerstukken

  34420-6

  23-05-2018

 • Debat over de voorinvesteringen

  ...Van: Futselaar, F. Verzonden: woensdag 23 mei 2018 14:14 Aan: Commissie OCW Onderwerp: 2e rondvraag Beste griffie, Nog een rondvraagverzoek: er staat nog steeds een meerderheidsdebat over de voorinvesteringen van universiteiten op de lijst. 20 juni hebben we een AO over het sectorakkoord gepland. Beiden gaan erg over kwaliteitsafspraken: de een voor het verleden, de ander voor de toekomst. Daarom zou ik het erg prettig vinden als een debat over de voorinvesteringen kan plaatsvinden voor het AO over het sectorakkoord. Als de commissie het daar mee eens is zou ik willen voorstellen de Kamervoorzitter te vragen het meerderheidsdebat voorinvesteringen in te plannen  op een eerdere datum dan 20 juni. Met vriendelijke groet, Frank Futselaar ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  ...34 420 Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 12 mei 2016 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 23 mei 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het advies van de Afdeling advisering is in cursief opgenomen. Bij brief van de voorzitter van de Tweede Kamer der ...

  Overige Kamerstukken

  34420-4

  23-05-2018

 • Metropole Orkest

  ...Van: Meelker, D. Verzonden: woensdag 23 mei 2018 10:05 Aan: Kler de E.C.E. CC: Ellemeet, C.; Commissie OCW Onderwerp: Rondvraagpunt cultuur Hoi Eveline, Corinne wil bij de pv van morgen het verzoek doen om aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap een brief te vragen voor het AO cultuur van 30 mei met een reactie op het bericht dat het Metropole Orkest richting de afgrond gaat en de leden van het orkest niet meer kunnen rondkomen. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2232674-het-metropole-orkest-gaat-zo-richting-de-afgrond.html Groeten, Dave ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Reactie minister op Metropole Orkest

  ...Van: Kwint, P. Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 17:52 Aan: Kler de E.C.E. CC: Bergkamp, V.; Laan, A.; Temmink, N. Onderwerp: Reactie minister op Metropole Orkest Ha Eveline, Mede namens D66 en de VVD zou ik graag het minsterie willen vragen om een spoedige reactie op de Nieuwsuur uitzending over het Metropole Orkest en de daarin geuite zorgen over de toekomst van het orkest en haar leden. Zou je dat kunnen toevoegen aan de PV voor komende donderdag Dank! Peter ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Reactie op de brief van WO in actie en verschillende vakbonden met een ultimatum

  ...Van: Futselaar, F. Verzonden: woensdag 23 mei 2018 9:16 Aan: Commissie OCW Onderwerp: Rondvraag Hallo, Ik zou graag voor de rondvraag voor de PV morgen willen aanmelden dat ik de minister een reactie wil vragen op de brief van WO in actie en verschillende vakbonden met een ultimatum. Met vriendelijke groet, Frank Futselaar ...

  Overige Kamerstukken

  23-05-2018

 • Stand van zaken landelijk mediabeleid en onderzoeksrapport 'must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting'

  ...Stand van zaken landelijk mediabeleid en aanbieding onderzoeksrapport 'must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting' De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1348740 Bijlagen 1 In 2017 heeft mijn voorganger opdracht gegeven tot een onderzoek naar de mediawettelijke doorgifteverplichting. Dit onderzoek is eind vorig jaar opgeleverd en wordt als bijlage bij deze brief verstuurd. Ik heb enige tijd gewacht met het versturen van dit rapport omdat ik me goed wilde oriënteren op mogelijke vervolgstappen op het gebied van de ...

  Brieven regering

  22-05-2018

 • Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180515

  ...Overzicht aanhangige schriftelijke overleggen c.q. nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen en nota n.a.v. verslagen cie OCW Q:\GC1 Bestuur en Onderwijs\OCenW\notities\notities 2017\Notities pv 2017\schriftelijke overleggen etc openstaand 170705.doc Datum inbreng Verslagen wetsvoorstellen; Schriftelijk overleg c.q. Feitelijke vragen Datum antwoord regering 9/2/2016 Stand van zaken modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs 7/3 Rapport 'Licht op schaduwonderwijs' 13/3 Stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs 23/3 Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs 28/3 Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ 3/4 ...

  Overige Kamerstukken

  22-05-2018

 • Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2018 (Kamerstuk 21501-34-297): Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

  ...21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Nr. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. … Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over: Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2018, brief minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 09-05-2018 (Kamerstuk 21501-34-297); Verslag van de informele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 28 februari 2018, brief minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 26-03-2018 (Kamerstuk 21501-34-295); Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 november 2017 over de OJCS-Raad van 20 en 21 november 2017 inzake standpunt over de ...

  Overige Kamerstukken

  22-05-2018

123456...669volgende 15 resultaten