Overige documenten

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Jaarplanning 2018 OCW

  ...Jaarplanning 2018 OCW Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG .. Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1306268 Uw brief van 16 november 2017 Uw referentie 2017D32673 Bijlagen 2 Met de brief van 16 november 2017 heeft uw vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons verzocht een geactualiseerd overzicht voor het jaar 2018 aan de Tweede Kamer toe te sturen, waarin rekening is gehouden met het regeerakkoord en de uitkomsten van de begrotingsbehandeling 2018. Belangrijke onderwerpen waar wij u het komende jaar over gaan informeren zijn onder andere de werkdruk en het lerarentekort in het po en vo, maatwerk, de kwaliteitsafspraken en ...

  Brieven regering

  19-01-2018

 • Groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017

  ...Groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1296183 In deze brief bericht ik u over groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017. In de brief aan uw Kamer van 15 november 2012 is aangekondigd dat jaarlijks de ontwikkeling van de groepsgrootte in het basisonderwijs in beeld zal worden gebracht.1 Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de representatieve steekproef naar groepsgrootte in het basisonderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft net als afgelopen jaren deze steekproef uitgevoerd.2 De gemiddelde groepsgrootte in het ...

  Brieven regering

  19-01-2018

 • Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance: Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

  .../2 BEZORGEN Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl DATUM 18 januari 2018 BETREFT Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance UW KENMERK ONS KENMERK 17008145 R BIJLAGEN 1 /2 16 BEZORGEN Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl DATUM 18 januari 2018 BETREFT Focusonderwerpen Verantwoording 2017 UW KENMERK ONS KENMERK 17006940 R BIJLAGEN Geachte mevrouw Arib, Hierbij bieden wij u aan ...

  Overige Kamerstukken

  33495-109

  18-01-2018

 • Reactie op verzoek commissie om een reactie op een brief van een burger over handelwijze College van Bestuur Hogeschool InHolland

  ...handelwijze College van Bestuur Hogeschool InHolland Onze referentie 1259214 Pagina van 2 kenmerk 20177D25028 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag . Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1259214 Uw brief van 14 september 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij bij brief van 14 september gevraagd om een reactie op een kopie van een aan mij gerichte brief van de heer F. te Den Haag. In voornoemde brief verwijst de heer F. naar mijn brief aan de Tweede Kamer van 3 juli 2017 (ref. 1207042), waarin ik de Kamer uiteenzet dat ik niet bekend ben met zijn brief van 21 mei 2017 en ...

  Brieven regering

  18-01-2018

 • Herziene convocatie algemeen overleg Leraren 21-2-2018

  ...Den Haag, 18 januari 2018 HERZIENE CONVOCATIE AO verplaatst naar 14.00-18.00 uur (was: 10.00-14.00 uur) en agendapunten met * toegevoegd Spreektijd 7 minuten per fractie Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bewindsperso(o)n(en): minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob Activiteit: Algemeen overleg Datum: woensdag 21 februari 2018 Tijd: 14.00 - 18.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Leraren Agendapunt: Kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren - Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020 Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 28 november 2017 ...

  Overige Kamerstukken

  18-01-2018

 • commissiebrief inzake Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plaats en datum: Den Haag, 18 januari 2018 Betreft: Verslag van een schriftelijk overleg over Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs Ons kenmerk: 2018D01359 Geachte mevrouw Van Engelshoven, In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2018 is gesproken over het verslag van een schriftelijk overleg over de verkenning van de KNAW inzake Nederlands-Engels in het hoger onderwijs. De commissie heeft besloten uw antwoorden te betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg inzake internationalisering. ...

  Overige Kamerstukken

  18-01-2018

 • Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’, 1-2-2018

  ...Den Haag, 18 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: donderdag 1 februari 2018 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ Agendapunt: Reactie op het verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2017, over het bericht dat niet alle scenario’s volledig zijn onderzocht in het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 11 januari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2017, over het ...

  Overige Kamerstukken

  18-01-2018

 • Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), 30-1-2018

  ...Den Haag, 18 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum: dinsdag 30 januari 2018 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) Agendapunt: Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 22 december 2017 Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 33846-52 Griffier: E.C.E. de Kler De toegezegde stafnotitie volgt naar verwachting omstreeks 26 januari a.s. Noot: 1. De leden wordt verzocht hun vragen/opmerkingen in te zenden via email: cie.ocw.inbreng@tweedekamer.nl. ...

  Overige Kamerstukken

  18-01-2018

 • Aan bewindspersoon - reactie vragen

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plaats en datum: Den Haag, 18 januari 2018 Betreft: Reactie op briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' Ons kenmerk: 2018D01349 Geachte mevrouw Van Engelshoven, De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft heden in haar procedurevergadering besloten u te verzoeken een reactie te geven op het briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en Raad voor Cultuur. Namens de commissie ...

  Overige Kamerstukken

  18-01-2018

 • Convocatie inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting), 9-2-2018

  ...Den Haag, 18 januari 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: vrijdag 9 februari 2018 Tijd: 10.00 uur Onderwerp: Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) Agendapunt: Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 18 december 2017 Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) - 31511-25 Griffier: E.C.E. de Kler Zie ook de opgestelde stafnotitie t.b.v. de feitelijke vragen: 2018Z00230 Noot: 1. De feitelijke vragen ...

  Overige Kamerstukken

  18-01-2018

 • Aan bewindspersoon - reactie vragen: Internationalisering van het onderwijs

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plaats en datum: Den Haag, 18 januari 2018 Betreft: Reactie op verzoek commissie over het bericht van het Dagblad van het Noorden inzake 'Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai' Ons kenmerk: 2018D01356 Geachte mevrouw Van Engelshoven, De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar procedurevergadering van heden gesproken over uw brief d.d. 11 januari 2018 inzake uw reactie op het verzoek van de commissie over het bericht van het Dagblad van het Noorden inzake 'Chinese partijsecretaris in bestuur RUG-campus Yantai'. De commissie heeft ...

  Overige Kamerstukken

  18-01-2018

 • Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. over zorgen over de realisatie van passend onderwijs en een klacht tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden

  ...Reactie Klacht tegen plaatsingsprocedure VSO Leo Kanner College in Leiden De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1301974 Uw brief van 14 december 2017 Uw referentie 2017D36649 Bijlagen 1 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij per brief op 14 december 2017 gevraagd een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. te ontvangen. De heer T. uit in deze brief zijn zorgen over de realisatie van passend onderwijs en dient een klacht in tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden. Op 19 december 2017 heeft de Inspectie van het ...

  Brieven regering

  16-01-2018

 • Inplannen van het AO Emancipatie

  ...Van: Zeeland van E. Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 13:44 Aan: Kler de E.C.E. CC: Sjoerdsma, S.; Olsthoorn, A.; Meenen van P. Onderwerp: Aanmelden rondvraag PV OCW Geachte griffier, beste Eveline, Graag zou ik namens de heer Sjoerdsma (D66) een rondvraag willen aanmelden voor de aanstaande procedurevergadering van de commissie OCW donderdag 18 januari. Sjoerdsma wil graag de rest van de  commissie verzoeken in te stemmen met het zo snel mogelijk inplannen van het AO Emancipatie. Ik hoop dat de rondvraag op deze manier geagendeerd kan worden. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Elise van Zeeland D66 Tweede Kamerfractie Politiek assistent fractievoorzitter Postbus 20018, 2500 EA Den Haag Tel. 070 318 2624 | 06 38 56 47 95 ...

  Overige Kamerstukken

  16-01-2018

 • Aan bewindspersoon - afschrift vragen m.b.t. input voor toekomstig en lopend cultuurbeleid

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plaats en datum: Den Haag, 18 januari 2018 Betreft: Afschrift brief NAPK aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. input voor toekomstig en lopend cultuurbeleid Ons kenmerk: 2018D00804 Geachte mevrouw Van Engelshoven, Namens de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zend ik u bijgaand een kopie van een aan u gerichte brief van Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) te Amsterdam m.b.t. input voor toekomstig en lopend cultuurbeleid. De commissie ontvangt graag een afschrift van uw antwoord op deze brief. Hoogachtend, de griffier van ...

  Overige Kamerstukken

  15-01-2018

 • Aan bewindspersoon - reactie vragen m.b.t. betaalbaarheid masterstudie deeltijd

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.ocw@tweedekamer.nl Commissie OCW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plaats en datum: Den Haag, 18 januari 2018 Betreft: Reactie m.b.t. betaalbaarheid masterstudie deeltijd Ons kenmerk: 2018D00791 Geachte mevrouw Van Engelshoven, De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief ontvangen van M.F. Scheepers te Den Haag m.b.t. betaalbaarheid masterstudie deeltijd. De commissie ontvangt graag uw reactie op deze brief. Hoogachtend, de griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Drs. E.C.E. (Eveline) de Kler ...

  Overige Kamerstukken

  15-01-2018

123456...647volgende 15 resultaten