Overige documenten

 • Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang Klimaatakkoord: Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  ...Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Klimaat Ons kenmerk DGETM-K / 18178129 Pagina van 9 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Klimaat Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) F 070 378 6100 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ezk Ons kenmerk DGETM-K / 18178129 Uw kenmerk 2018Z11096 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 13 juli 2018 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen over de voortgang van het Klimaatakkoord Pagina van 9 Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op ...

  Overige Kamerstukken

  32813-195

  16-07-2018

 • Nationale Agenda Fotonica en investeringsplan PhotonDelta

  ...Nationale Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Directie Innovatie en Kennis Ons kenmerk DGBI-I&K / 18162164 Pagina van 2 Zoals door mij toegezegd aan uw Kamer op 8 maart 2018 tijdens een algemeen overleg over innovatiebeleid, stuur ik u bijgaand de Nationale Agenda Fotonica en het investeringsplan voor het nieuwe publiek-private samenwerkingsprogramma PhotonDelta. Beide documenten zijn vandaag aan mij overhandigd door het boegbeeld fotonica en de voorzitter van de Nederlandse fotonica-vereniging. Dit najaar stuur ik uw Kamer een kabinetsreactie op beide stukken. Hoogachtend, mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ...

  Brieven regering

  33009-64

  13-07-2018

 • Fiche: MFK - besluit Raad wijziging beschikking ITER

  ...is dat de juiste. Subsidiariteit De subsidiariteittoets is strikt genomen niet van toepassing op activiteiten die in het kader van het Euratom-verdrag worden uitgevoerd. Het oordeel over subsidiariteit is positief. Zoals reeds bij voorgaande besluiten geconstateerd, biedt de gezamenlijke aanpak in het kader van ITER meerwaarde in de focus en bundeling van krachten op Europees niveau te realiseren, versnippering en duplicatie van inspanningen te voorkomen en grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Een onderzoeks- en technologieproject als ITER is zo grootschalig en duur, dat individuele landen niet in staat zijn dit te realiseren. Proportionaliteit Het kabinet beoordeelt de proportionaliteit van het voorstel positief. Zoals reeds ...

  Brieven regering

  13-07-2018

 • Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

  ...Naar Nederland behoort tot de meest concurrerende en innovatieve landen ter wereld. De basis hiervoor is een door de jaren heen consistente inzet van de overheid om innovatie te bevorderen. Die inzet is gebaseerd op drie pijlers: De eerste pijler is een aantrekkelijk generiek innovatiebeleid waar alle innovatieve bedrijven van kunnen profiteren. Zo heeft Nederland een fiscale tegemoetkoming voor R&D-uitgaven (WBSO) en een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor winst die voortvloeit uit R&D-activiteiten. De tweede pijler is het stimuleren van het aanbod van risicodragende financiering voor innovatieve bedrijven en projecten, onder andere via de Seed Capital regeling en het Dutch Venture Initiative. De derde pijler is het ...

  Brieven regering

  33009-63

  13-07-2018

 • Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 16 en 17 juli in Wenen: Raad voor Concurrentievermogen

  ...Directie Europese en Internationale Zaken Ons kenmerk DEIZ / 18170872 Pagina van 14 Directie Europese en Internationale Zaken Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) F 070 378 6100 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ezk Ons kenmerk DEIZ / 18170872 Bijlage(n) 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 12 juli 2018 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen voor de informele bijeenkomst van ministers voor Concurrentievermogen, 16 en 17 juli 2018 Pagina van 14 Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister van ...

  Overige Kamerstukken

  21501-30-438

  13-07-2018

 • Fiche: Verordening ABC Waiver

  ...de effecten van deze beschermingsmechanismen op beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en innovatie van geneesmiddelen. Deze studies zijn in de bijlage bij dit wetsvoorstel gepresenteerd. Daarnaast is er door de ministeries van VWS en EZK op 15 juni 2018 een derde studie naar deze beschermingsmechanismen gepubliceerd en samen met bovengenoemde rapporten aan de Kamer aangeboden. De ministers van VWS en EZK zullen na de zomer een appreciatie van deze drie rapporten aan de Kamer sturen.1 Het onderhavige voorstel is evenwel uitdrukkelijk beperkt tot een regeling voor de export naar derde landen en loopt niet vooruit op een evaluatie van het stelsel als zodanig. Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel Nederland acht het ...

  Brieven regering

  13-07-2018

 • Reactie op verzoek commissie over Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

  ...Briefing Uw vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij verzocht om de briefing over het Akkoord op Hoofdlijnen (AoH) te splitsen in een vertrouwelijk en een openbaar deel. Ik kan bevestigen dat dit mogelijk is. Ik stel voor om te starten met een openbare toelichting op de Overeenkomst van Samenwerking en gelakte versie van het AoH. Eventuele vragen over het verloop van de onderhandelingen en de inhoud van de gelakte passages kunnen aan bod komen in het besloten deel van de briefing. Eric Wiebes Minister voor Economische Zaken en Klimaat ...

  Brieven regering

  13-07-2018

 • Brieven regering

  13-07-2018

 • Fiche: MFK - Verordening voor het programma van de interne markt

  ...preventie en bestrijding van dier- en plantenziekten gelijk, waardoor de structuren voor het financieel beheer gelijk blijven. De acties die in aanmerking komen voor financiering zijn veterinaire en fytosanitaire noodmaatregelen ten aanzien van in bijlage III opgenomen dierziekten of zoönosen of na de bevestiging van de aanwezigheid van een of meerdere plagen of wanneer de gezondheidsstatus van mensen, dieren of planten in de Unie rechtstreeks in gevaar komt. In aanvulling hierop is de invulling via jaarlijkse of meerjarige veterinaire en fytosanitaire programma's voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van de in bijlage III opgenomen dierziekten en zoönosen en voor planten schadelijke organismen, deels gelijk gebleven. Deze ...

  Brieven regering

  13-07-2018

 • Fiche: MFK - Wijziging van de machtigingsverordening van de EU inzake staatssteun

  ...staatssteun aan kleine- en middelgrote ondernemingen onder het bereik van deze vrijstellingsverordening vallen – uitbreiden naar grote ondernemingen. De bovengenoemde basisprincipes moeten nog verder worden ontwikkeld en geconcretiseerd. Dit brengt met zich dat thans nog niet duidelijk is of en hoe belangrijke verenigbaarheidsvoorwaarden zijn verwerkt in de (toekomstige) uitbreiding van de Algemene groepsvrijstellingsverordening of tot uiting komen in bijvoorbeeld de investeringsrichtsnoeren voor het InvestEUfonds. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in het proces over de aanpassing van de Algemene groepsvrijstellingsverordening de lidstaten slechts worden geconsulteerd. Er is in het kader van verordening (EU) nr. 2015/1588 een ...

  Brieven regering

  13-07-2018

 • Vaststellen programma RTG Digitaliseringsstrategie in de praktijk

  ...Van: Commissie EZK Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 15:14 Aan: GC-Commissie-EZK CC: Kruithof, N. Onderwerp: [E o Thom Bokelaar, MoreApp, o Michiel Steltman, DiNL (Digitale infrastructuur Nederland) 3. Blok 3 Digitale skills, borging ethiek en Europese waarden 12.00 – 12.30 o Corien Prins, voorzitter WRR/hoogleraar recht en informatisering Tilburg University o Rinie van Est, themacoördinator Rathenau Instituut of Melanie Peters, directeur Rathenau instituut o Bits of Freedom: Directeur Hans de Zwart ...

  Overige Kamerstukken

  13-07-2018

 • Monitor betaaltermijnen Overheid 2017

  ...Monitor Jaarlijks informeer ik uw Kamer over het betaalgedrag van de Rijksoverheid, provincies en de gemeenten. Met deze brief informeer ik uw Kamer over betaalgedrag van de overheid in het jaar 2017. Hieronder treft u per overheidsonderdeel een overzicht van de gerealiseerde betaaltermijnen. Ondernemingen dienen over voldoende liquide middelen te beschikken zodat ze in staat worden gesteld met eigen vermogen te ondernemen. Het is voor de financiële positie van ondernemingen dan ook van essentieel belang dat rekeningen tijdig worden betaald. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. Overheden zijn ook wettelijk verplicht hun rekeningen binnen 30 dagen te betalen. De cijfers over het jaar 2017 m.b.t. het betaalgedrag van ...

  Brieven regering

  31490-242

  12-07-2018

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit

  ...Ontwerpbesluit WJZ / 18156027 2 Hierbij bied ik u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit aan. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5, achtste lid, van de Warmtewet zoals dit artikel zal luiden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet, Kamerstuk 34 723, nr. 2) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van ...

  Brieven regering

  34723-31

  11-07-2018

 • Uitstel toezending reactie op het rapport 'Effecten btw-verhoging bloemendetailhandel' van VBW

  ...Verzoek Op 7 juni jl. verzocht de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat mij om een reactie op het rapport 'Effecten btw-verhoging bloemendetailhandel' van de Vereniging Bloemist Winkeliers. Omdat het een doorrekening betreft van een fiscale maatregel, heb ik de staatssecretaris van Financiën gevraagd de reactie, mede namens mij, te verzorgen. Bij het doornemen van het rapport is gebleken dat er in het rapport een misrekening is geslopen die dusdanig fundamenteel is, dat aan de opstellers van het rapport is gevraagd deze te herstellen, alvorens goed op de inhoud gereageerd kan worden. Om die reden laat een reactie op het rapport nog op zich wachten. Wanneer de opstellers van het rapport het aangepaste rapport openbaar hebben ...

  Brieven regering

  11-07-2018

 • Onderzoeksrapport Frontier Economics over effecten van minimum CO2-prijs

  ...Onderzoeksrapport Met deze brief bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, uw Kamer het rapport “Research on the effects of the minimum CO2 price” aan dat het bureau Frontier Economics in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het Ministerie van Financiën heeft uitgevoerd. In het rapport zijn de effecten van de invoering van een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsproductie in combinatie met het uitfaseren van het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking op de elektriciteitsmarkt onderzocht. In het onderzoek worden de effecten van een minimum CO₂-prijs en het uitfaseren van kolen voor de elektriciteitsproductie afzonderlijk van elkaar en in combinatie met elkaar in ...

  Brieven regering

  30196-606

  10-07-2018

123456...68volgende 15 resultaten