De zon schijnt een lichtgroen bos

De meeste activiteiten van de commissie op het gebied van natuur gaan over de belangrijkste pijler van het natuurbeleid: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de manier waarop de EHS wordt vormgegeven via particulier en agrarisch natuurbeheer. De EHS is een netwerk van natuurgebieden dat voor behoud en versterking van de biodiversiteit moet zorgen. In een EHS kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en kunnen dieren van het ene naar het andere gebied gaan. De EHS hangt samen met Europese regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, die beide gericht zijn op de bescherming van flora en fauna. In Nederland kennen we de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Veel debatten over de (mate van) bescherming van gebieden en/of dier- en plantensoorten hebben te maken met deze wetgeving.

Naast deze natuuronderwerpen spreekt de commissie regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van de natuur met andere functies als woningbouw, infrastructuur, water, recreatie en natuurlijk de landbouw en de visserij.